Raads­vragen Actief voor­keurs­beleid circussen


Naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Dagblad/Haagsche Courant genaamd “Voorkeursbeleid voor circus zonder wilde dieren is politiek voor bühne” , stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht in het Algemeen Dagblad/Haagsche Courant genaamd “Voorkeursbeleid voor circus zonder wilde dieren is politiek voor bühne”?
2. Klopt het dat circus Herman Renz een vergunningaanvraag heeft ingediend om in september op het Malieveld te staan? Wanneer heeft zij deze aanvraag ingediend?
3. Klopt het dat Groot Kerstcircus een vergunningaanvraag heeft ingediend om van 20 tot en met 30 december in Den Haag te staan? Zo nee, is het college ervan op de hoogte dat het Groot Kerstcircus voornemens is van 20 tot en met 30 december weer in Den Haag te staan?
4. Op de site van Wilde Dieren de Tent uit staat een lijst met circussen zonder wilde dieren die actief door de gemeente zouden kunnen worden benaderd. Is het college bereid deze circussen te benaderen met de uitnodiging naar Den Haag te komen?
5. Is de gemeente voornemens circussen zonder wilde dieren zelf uit te nodigen voor de data genoemd onder vraag 2 en 3, om zo invulling te geven aan het actief voorkeursbeleid, zoals in de aangenomen motie Voorkeursbeleid circussen (RIS 246224) staat? Graag een toelichting.


Antwoorddatum: 7 mrt. 2012

sv 2012.066
RIS 246352
Regnr. DSB/2012.118 Den Haag, 6 maart 2012
Inzake: voorkeursbeleid circussen
De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 7 februari 2012 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1. Bent u bekend met het bericht in het Algemeen Dagblad/Haagsche Courant genaamd “Voorkeursbeleid voor circus zonder wilde dieren is politiek voor bühne”?
Ja.

2. Klopt het dat circus Herman Renz een vergunningaanvraag heeft ingediend om in september op het Malieveld te staan? Wanneer heeft zij deze aanvraag ingediend?
Bij de gemeente is een vergunningaanvraag bekend van het circus Renz International voor het Malieveld op 9 en 10 mei 2012. Deze aanvraag is ingediend op 11 oktober 2011. Er is geen aanvraag bekend voor september.

3. Klopt het dat het Groot Kerstcircus een vergunningaanvraag heeft ingediend om van 20 tot en met 30 december in Den Haag te staan? Zo nee, is het college ervan op de hoogte dat het Groot
Kerstcircus voornemens is van 20 tot en met 30 december weer in Den Haag te staan?

Er is bij de gemeente geen vergunningaanvraag bekend van het Groot Kerstcircus. Het is het college niet bekend of, en zo ja wanneer, dit circus naar Den Haag wil komen.

4. Op de site van Wilde Dieren de Tent uit staat een lijst met circussen zonder wilde dieren die actief door de gemeente zouden kunnen worden benaderd. Is het college bereid deze circussen te
benaderen met de uitnodiging naar Den Haag te komen?

Voor de beantwoording van deze vraag verwijst het college naar de afdoening van de motie voorkeursbeleid circussen (rv 35.2012/4 van 26 januari 2012).
DSB/2012.118 2

5. Is de gemeente voornemens circussen zonder wilde dieren zelf uit te nodigen voor de data genoemd onder vraag 2 en 3, om zo invulling te geven aan het actief voorkeursbeleid, zoals in de
aangenomen motie Voorkeursbeleid circussen (RIS 246224) staat? Graag een toelichting.
Zie beantwoording vraag 4.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer