Raad­vragen geplande sanering Schenkzone


Indiendatum: okt. 2011

Den Haag, 13 oktober 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De NS heeft de spoortuinders, volkstuinders en paardenhouders van het spoortalud langs de Schenkwatering laten weten de huurovereenkomst per 31 december 2011 op te zeggen. In verband met bodemsanering is het volgens de NS noodzakelijk dat deze gronden per 1 april 2012 leeg worden opgeleverd. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde – wil ik het college in aanvulling op de reeds eerder gestelde vragen van de HSP de volgende vragen stellen:

1. Bent u ervan op de hoogte dat de NS heeft aangekondigd het spoortalud langs de Schenkwatering te saneren en daarvoor per 31 december 2011 de huurovereenkomsten heeft opgezegd?

2. Is het saneringsplan van deze gronden al goedgekeurd? Zo ja, wat gaat er met de gronden na sanering gebeuren? Zo neen, bent u bereid nadrukkelijk rekening te houden met de reeds aanwezige ecologische waarden van het gebied en de gevolgen van sanering?

3. Klopt het dat de ecologische tuinen langs de Schenk deel zijn van het Haagse ecologische groenbeleid en daarmee onderdeel zijn van de stedelijke ecologische verbindingszone? Zo ja, onderschrijft u dat het leeg opleveren van de tuinen daarmee een ernstige aantasting vormt van de Haagse ecologie? Zo ja, kunt u dit kwantificeren? Zo neen, op welke ecologische inzichten baseert u dit?

4. Onderschrijft u dat het schoon opleveren van de gronden per 1 april 2011 in strijd is met de Flora- en Faunawet gezien dit midden in het broedseizoen valt? Zo ja bent u bereid de NS hierop te wijzen?

5. Deelt u de mening dat het kapitaalvernietiging is om deze gronden leeg te maken om ze vervolgens braak te laten liggen? Zo ja, bent u bereid de NS hierop te wijzen?

6. Bent u ervan op de hoogte dat er op dit terrein dieren staan, waaronder tussen de 60-70 paarden? Zo ja, bent u bereid de NS hierop te wijzen en ervoor te zorgen dat er een alternatieve plek voor de paarden wordt gezocht en tot die tijd de dieren op het terrein kunnen blijven? Zo neen, kunt u dat toelichten?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 8 nov. 2011

Het raadslid mevrouw M. de Groot heeft op 13 oktober 2011 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De NS heeft de spoortuinders, volkstuinders en paardenhouders van het spoortalud langs de Schenkwatering laten weten de huurovereenkomst per 31-12-2011 op te zeggen. In verband met
bodemsanering is het volgens de NS noodzakelijk dat deze gronden per 1 april leeg worden opgeleverd. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde – wil ik het college in
aanvulling op de vragen van de HSP de volgende vragen stellen:

1. Bent u ervan op de hoogte dat de NS heeft aangekondigd het spoortalud langs de Schenkwatering te saneren en daarvoor per 31-12-2011 de huurovereenkomsten heeft opgezegd?

Ja.

2. Is het saneringsplan van deze gronden al goedgekeurd? Zo ja, wat gaat er met de gronden na sanering gebeuren? Zo neen, bent u bereid nadrukkelijk rekening te houden met de reeds
aanwezige ecologische waarden van het gebied en de gevolgen van sanering?

Nee, er is nog geen goedgekeurd saneringsplan. Bij alle werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de Flora- en Faunawet. Dus dat geldt hier ook. De initiatiefnemer is daarvoor zelf
verantwoordelijk.

3. Klopt het dat de ecologische tuinen langs de Schenk deel zijn van het Haagse ecologische groenbeleid en daarmee onderdeel zijn van de stedelijke ecologische verbindingszone? Zo ja,
onderschrijft u dat het leeg opleveren van de tuinen daarmee een ernstige aantasting vormt van de Haagse ecologie? Zo ja, kunt u dit kwantificeren? Zo neen, op welke ecologische inzichten baseert u dit?

De diverse tuintjes langs of in de nabijheid van de Schenk zijn geen onderdeel van de ecologische verbindingszone Schenk. Wel ondersteunt dit groen de ecologische functies. In het Stedenbouwkundig plan Schenkzone (RIS 170255), waar de stedenbouwkundige ontwikkelingen op onder meer de NS gronden zijn neergelegd, wordt de groenstrook direct langs de Schenk over de hele lengte verbeterd. Het profiel omvat een groenstrook met bomen en oever, het water van de Schenk en een aansluitende strook van minimaal 20 m. grasland met struweel.

4. Onderschrijft u dat het schoon opleveren van de gronden per 1 april 2011 in strijd is met de Flora- en Faunawet gezien dit midden in het broedseizoen valt? Zo ja bent u bereid de NS hierop
te wijzen?

Bij alle werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de Flora- en Faunawet. Dus dat geldt hier ook. De initiatiefnemer is daarvoor zelf verantwoordelijk.

5. Deelt u de mening dat het kapitaalvernietiging is om deze gronden leeg te maken om ze vervolgens braak te laten liggen? Zo ja, bent u bereid de NS hierop te wijzen?

Nee. De eigenaar, NS Poort, is voornemens de locaties marktconform te verkopen. In de huidige, ongesaneerde staat, is dat niet mogelijk. Om deze reden heeft NS Poort besloten tot sanering.

6. Bent u ervan op de hoogte dat er op dit terrein dieren staan, waaronder tussen de 60 – 70 paarden? Zo ja, bent u bereid de NS hierop te wijzen en ervoor te zorgen dat er een alternatieve
plek voor de paarden wordt gezocht en tot die tijd de dieren op het terrein kunnen blijven? Zo neen, kunt u dat toelichten?

Ja. Wij zijn niet voornemens ons te mengen in de privaatrechtelijke verhouding tussen de eigenaar, NS Poort en haar huurders en gebruikers. Wij hebben bij NS Poort aangedrongen op een zorgvuldige procedure. Bij de voorbereiding van de aanpak van de locaties heeft NS Poort met betrokken ambtenaren en de wijkberaden gesproken.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen afhandeling sluiting stadsboerderijen

Lees verder

Raadsvragen invulling als Fairtrade gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer