Raads­vragen afhan­deling sluiting stads­boer­de­rijen


Indiendatum: okt. 2011

Den Haag, 12 oktober 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van berichtgevingen dat de gemeente in het kader van bezuinigingen twee stadsboerderijen verdwijnen - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende aanvullende vragen:

Door bezuinigingen ziet de gemeente Den Haag zich genoodzaakt twee stadsboerderijen te sluiten. Dat vraagt vervolgens wel om een goede afhandeling met betrekking tot de dieren die daar nu leven. Ook vervult het groen nu een maatschappelijke functie die gehandhaafd moet blijven.

1. Klopt het dat twee stadsboerderijen opgeheven zullen worden ?

2. Kunt u uiteenzetten welke bezuinigingen er precies gerealiseerd worden met het opheffen van de twee stadsboerderijen?

3. Is al duidelijk wat er met alle dieren gaat gebeuren die nu op die boerderijen leven? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo neen, wanneer dan wel?

4. Bent u bereid de garantie te geven dat deze dieren niet bij de slager zullen eindigen, maar dat een alternatief onderkomen voor ze wordt gezocht? Zo neen, vindt u het moreel aanvaardbaar dat omwille van bezuinigingen dieren gedood worden?

5. Deelt u de mening dat groen in de stad een zeer belangrijke invloed heeft op de leefbaarheid van de wijk en gezondheid van de bewoners? Zo neen, op welke wetenschappelijke inzichten baseert u dat?

6. Onderschrijft u dat het groen in de stad onder druk staat en het behouden van wat reeds groen is daarom van groot belang is? Zo neen, op welke onafhankelijke informatie baseert u zich?

7. Kunt u, met in acht neming van bovenstaande vragen, de toezegging geven dat de gronden van de betreffende stadsboerderijen hun bestemming ‘groen’ blijven behouden? Zo neen, hoe verhoudt dit zich tot de talloze rapporten die het belang van groen in de stad onderschrijven?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 8 nov. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 12 oktober 2011 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van berichtgevingen dat de gemeente in het kader van bezuinigingen twee stadsboerderijen verdwijnen (AD/Haagsche Courant, 12 oktober 2011) - onder verwijzing naar artikel
38 van het Reglement van Orde - de volgende aanvullende vragen: Door bezuinigingen ziet de gemeente Den Haag zich genoodzaakt twee stadsboerderijen te sluiten. Dat vraagt vervolgens wel om een goede afhandeling met betrekking tot de dieren die daar nu leven. Ook vervult het groen nu een maatschappelijke functie die gehandhaafd moet blijven.

1. Klopt het dat twee stadsboerderijen opgeheven zullen worden?

Het college heeft, om te kunnen voldoen aan de bezuinigingsopgave, aan de raad voorgesteld te stoppen met de exploitatie van twee stadsboerderijen.

2. Kunt u uiteenzetten welke bezuinigingen er precies gerealiseerd worden met het opheffen van de twee stadsboerderijen?

De kosten van twee stadsboerderijen bedragen circa 480.000 euro per jaar. Dit betreft

• apparaatlasten 292.000 euro;
• exploitatie & onderhoud 66.000 euro;
• huisvesting en energiekosten 124.000 euro.

Het personeel blijft behouden en wordt ingezet op de andere locaties ten behoeve van de dagelijkse openstelling voor het publiek, zodat de openingstijden op de overige tien locatie wel gehandhaafd kunnen blijven. Een deel van het vrijgekomen budget wordt ingeleverd als bezuiniging (110.000 euro structureel ) en een deel (80.000 euro) wordt aangewend om de onderhoudstekorten bij de andere stadsboerderijen op te heffen. De totale achterstand in onderhoud van ca. 500.000 euro kan op deze wijze in een aantal jaren worden ingelopen. In het voorstel, evenals in de begroting voor het betreffende jaar, wordt uitgegaan van het wegvallen van de kosten van de twee stadsboerderijen vanaf januari 2012, zodat ook in dat jaar de volledige bezuiniging gehaald wordt.

3. Is al duidelijk wat er met alle dieren gaat gebeuren die nu op die boerderijen leven? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo neen, wanneer dan wel?

Voor het omgaan met dieren van deze boerderijen geldt als uitgangspunt het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid (Boeren met Beleid). Mochten de dieren van de locatie moeten vertrekken, dan
heeft het de voorkeur dat deze dieren op een andere Haagse stadsboerderij worden geplaatst. Alternatief is dat er dieren worden verkocht. Ook hiervoor geldt dat dit volgens Boeren met Beleid
gebeurt.

4. Bent u bereid de garantie te geven dat deze dieren niet bij de slager zullen eindigen, maar dat een alternatief onderkomen voor ze wordt gezocht? Zo neen, vindt u het moreel aanvaardbaar dat
omwille van bezuinigingen dieren gedood worden?

Boeren met Beleid laat niet toe dat dieren vanuit een stadsboerderij naar de slacht gaan. Overigens staat in het raadsvoorstel dat de dieren die momenteel op de Nijkamphoeve en Hoeve Bijdorp
verblijven, zoveel mogelijk naar de andere stadsboerderijen zullen worden overgeplaatst. Mocht het niet mogelijk zijn alle dieren daar te kunnen plaatsten, zal conform de nota “Boeren met beleid”
verkoop plaatsvinden.

5. Deelt u de mening dat groen in de stad een zeer belangrijke invloed heeft op de leefbaarheid van de wijk en gezondheid van de bewoners? Zo neen, op welke wetenschappelijke inzichten baseert u dat?

Ja.

6. Onderschrijft u dat het groen in de stad onder druk staat en het behouden van wat reeds groen is daarom van groot belang is? Zo neen, op welke onafhankelijke informatie baseert u zich?

Dit college heeft voorgesteld om vanaf 2012 structureel te investeren in het op peil houden van het bomenbestand en een beter beheer van het wijk- en buurtgroen. Daarnaast wordt extra geld ingezet om diverse landschappen, parken en recreatiegebieden op te waarderen. Met het vaststellen van de begroting 2012 zijn deze voorstellen ook door de gemeenteraad aangenomen. Wij onderschrijven uw uitspraak daarom ook niet dat het groen onder druk staat en zien de relatie met het voorstel rondom de stadboerderijen ook niet.

7. Kunt u, met in acht neming van bovenstaande vragen, de toezegging geven dat de gronden van de betreffende stadsboerderijen hun bestemming ‘groen’ blijven behouden? Zo neen, hoe verhoudt dit zich tot de talloze rapporten die het belang van groen in de stad onderschrijven?

In het raadsvoorstel is de volgende passage opgenomen: “Voor de locaties worden nieuwe bestemmingen gezocht, waarbij onderzocht zal worden of op alternatieve wijze de voorzieningen
toegankelijk kan blijven voor de Haagse burger. Gedacht wordt aan overdracht van de locatie aan bijvoorbeeld een zorginstelling, natuurvereniging of potentiële hobbyboer waarbij een combinatie met wonen of lichte horeca tot de mogelijkheden behoort. Hierbij is de gemeente Den Haag bereid om flexibiliteit te tonen met eventuele bestemmingsaanpassing. Het doel is om op een alternatieve wijze een waardevolle plek voor de stad te behouden.” Hieruit volgt dat het college probeert de publieke toegankelijkheid van betreffende locaties te behouden, zonder financiële steun van de gemeente. Het behoud van de groene uitstraling is een wens van het college. Op dit moment zijn alle mogelijkheden nog niet volledig in beeld.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer