Raad­vragen verwarring bij burgers n.a.v. onthef­fings­aan­vraag


Indiendatum: jul. 2012

Den Haag, 24 juli 2012,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Naar aanleiding van het bericht van de Dierenbescherming “Nee, Meeuwen mogen niet van het dak worden gehaald” , stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat een Haagse burger eigenhandig meeuwenkuikens van zijn dak heeft gehaald? Graag een inhoudelijke reactie daarop van het college.
2. Is het college bekend met het feit dat de dierenbescherming op dit moment veel vragen binnenkrijgt aangaande de legaliteit van het verwijderen van meeuwennesten en meeuwenkuikens van de daken? Graag een inhoudelijke reactie daarop van het college.

Het is verboden nesten van de daken te halen en meeuweneieren en/of meeuwenkuikens uit nesten te verwijderen.
3. Op welke wijze gaat het college het begaan van deze overtredingen van de Flora- en Faunawet binnen haar gemeentegrenzen voorkomen? Graag een toelichting.

De verwarring die is ontstaan rondom de ontheffingsaanvraag Nestverwijdering, brengt het welzijn van dieren in gevaar. Bovendien tonen veel burgers zich dienaangaande bezorgd.
4. Is het college bereid om een einde te maken aan de ontstane verwarring en helderheid te verschaffen aangaande de verboden die gelden met betrekking tot beschermde diersoorten ingevolge de Flora- en Faunawet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet? Is de wethouder bijvoorbeeld bereid voorlichting te geven op de website of op andere wijze? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

5. Klopt het dat het college reeds een reactie heeft binnengekregen van het ministerie van ELI op de ontheffingsaanvraag? Op welke datum is deze reactie binnengekomen? Wat is de inhoud van deze reactie? Is het college bereid de gemeenteraad de betreffende reactie op de ontheffingsaanvraag te doen toekomen? Zo ja, op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: jul. 2012
Antwoorddatum: 31 jul. 2012

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 24 juli 2012 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. Naar aanleiding van het bericht van de Dierenbescherming “Nee, Meeuwen mogen niet van het dak worden gehaald”1, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat een Haagse burger eigenhandig meeuwenkuikens van zijn dak heeft gehaald? Graag een inhoudelijke reactie daarop van het college.

Ja. Het college betreurt deze gang van zaken.

2. Is het college bekend met het feit dat de dierenbescherming op dit moment veel vragen binnenkrijgt aangaande de legaliteit van het verwijderen van meeuwennesten en meeuwenkuikens
van de daken? Graag een inhoudelijke reactie daarop van het college.

Ja. Op grond van de Europese Vogelrichtlijn zijn alle in het wild voorkomende vogelsoorten op het grondgebied van de Europese Unie beschermd. Dat geldt ook voor meeuwen. De bescherming in Nederland wordt geregeld in de Flora- en faunawet. Zonder ontheffing van de Flora- en faunawet is het verboden om meeuwen opzettelijk te verontrusten, nesten weg te halen of te verstoren, eieren te rapen, uit het nest te nemen of te vernielen of meeuwenkuikens uit nesten te halen.

Het is verboden nesten van daken te halen en meeuweneieren en/of meeuwenkuikens uit nesten te verwijderen.
3. Op welke wijze gaat het college het begaan van deze overtredingen van de Flora en Faunawet binnen haar gemeentegrenzen voorkomen? Graag een toelichting.

Het controleren van overtredingen op de Flora en faunawet is geen taak van de gemeente, maar van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (AID). Indien signalen rechtstreeks bij de gemeente Den Haag binnenkomen inzake overtredingen, dan wordt het ministerie op de hoogte gebracht.

De verwarring die is ontstaan rondom de ontheffingsaanvraag Nestverwijdering, breng het welzijn van dieren in gevaar. Bovendien tonen veel burgers zich dienaangaande bezorgd.

4. Is het college bereid om een einde te maken aan de ontstane verwarring en helderheid te verschaffen aangaande de verboden die gelden met betrekking tot beschermde diersoorten ingevolge de Flora- en Faunawet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet? Is de wethouder bijvoorbeeld bereid voorlichting te geven op de website of op andere wijze? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college heeft de website inmiddels aangevuld met nadere informatie, waardoor duidelijk wordt gemaakt dat het zonder ontheffing van de Flora en faunawet verboden is om nesten van de daken te halen en meeuweneieren en/of meeuwenkuikens uit nesten te verwijderen.

5. Klopt het dat het college reeds een reactie heeft binnengekregen van het ministerie van ELI op de ontheffingsaanvraag? Op welke datum is deze reactie binnengekomen? Wat is de inhoud van deze reactie? Is het college bereid de gemeenteraad de betreffende reactie op de ontheffingsaanvraag te doen toekomen? Zo ja, op welke termijn?

Het college heeft op 26 juni 2012 een reactie ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op zijn verzoek om in specifieke situaties meeuwennesten te mogen verwijderen als uitbreiding op de ontheffing die de gemeente heeft om meeuweneieren te verwisselen. Dit verzoek is afgewezen. Op grond van Europees recht is het niet toegestaan om meeuwennesten van daken weg te nemen. Wel is het mogelijk om daken met meeuwwerende maatregelen structureel ongeschikt te (laten) maken voor meeuwen als er geen bewoonde nesten aanwezig zijn. Hierbij moeten wel altijd de bepalingen van de Flora- en faunawet in acht worden genomen. De handhaving hierop ligt bij de AID (zie vraag 3). De wethouder Financiën en Stadsbeheer zal de reactie op de ontheffingsaanvraag in september 2012 aan de Commissie Leefomgeving kenbaar maken.

1http://haaglanden.dierenbescherming.nl/nieuws/bericht/19585

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de vele riooloverstorten

Lees verder

Technische vragen Partij voor de Dieren Begroting 2013

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer