Tech­nische vragen Partij voor de Dieren Begroting 2013


Indiendatum: sep. 2012

Algemeen

1. Kan het college aangeven over welke posten het bedrag uit de incidentele budgettaire ruimte is verspreid?


Programma Citymarketing en internationale Stad

2. Kan het college de uitsplitsing geven van de bedragen die voor 2013 gereserveerd zijn voor het uitvoeren van de Tweede fase Internationale stad? Kan het college tevens aangeven over welke bedragen al juridisch bindende afspraken met derde partijen zijn gemaakt?

3. Kan het college de uitsplitsing geven van de bedragen die voor 2013 voor de verschillende posten binnen het programma Citymarketing? Kan het college tevens aangeven over welke bedragen al juridisch bindende afspraken met derde partijen zijn gemaakt?

Programma Leefomgeving

4. Van welke ecologische verbindingszones worden de investeringen vertraagt?

5. Welke bestaande groen plekken worden omgevormd naar een lagere beheerslast?

6. Welke inrichtingsmaatregelen worden getroffen om de visstand te bevorderen?

7. Kan het college een overzicht geven van de posten waar de bezuinigingsmaatregelen DSB op zijn verrekend en uitleggen waarom voor deze verdeling is gekozen?

8. Waardoor nemen de baten van openbaar groen, ten opzichte van 2012, af met bijna 900.000 euro?

9. Kan het college een nadere uitsplitsing geven van het bedrag van 688.000 euro voor Dierenbescherming?

10. Uit welk product wordt de vergoeding aan de dierenambulance betaald, wanneer zij naar aanleiding van een politiemelding in actie komen? Hoeveel is hiervoor gereserveerd?

11. Welk bedrag is er in de begroting gereserveerd voor de opvangcentra van gewonde in het wild levende dieren en asielen?

12. Wanneer wordt de Raad geïnformeerd over de perceptiekosten van de hondenbelasting?


Programma Verkeer

13. Wanneer komt de Monitor Haagse Nota Mobiliteit naar de Raad?

14. Waarom is het aandeel openbaar vervoer in alle jaren lager dan de nulmeting? Op welke wijze denkt het college zo de groei van het openbaar vervoer van 40% in 2020 te halen?

15. Wat wordt er concreet bedoeld met de temporisering van Dynamisch Verkeersmanagement?


Dynamisch verkeersmanagement is een van de geïntensiveerde maatregelen uit het actieplan Luchtkwaliteit en wordt daarnaast genoemd als oplossing voor het (bijna) knelpunt Valliantlaan en
Raamweg.


16. Wat betekend de temporisering van Dynamisch Verkeersmanagement voor de luchtkwaliteit op deze knelpunten?

17. Is deze temporisering een wijziging ten opzichte van het actieprogramma Luchtkwaliteit, waar nog van een intensivering werd gesproken? Zo ja, waarom is dat, gezien in het actieprogramma werd gesproken over een dekking van de meerkosten vanuit het NSL? Zo neen, hoe zit het dan?


Programma Milieu en Duurzaamheid

18. Verwacht het college met de huidige inzet de begrote uitstoot van CO2 van 2.538 kton in 2013 te halen? Zo neen, worden er dan aanvullende maatregelen genomen? Zo neen, waarom niet?

19. Onderschrijft het college dat met de aanvullende bezuinigingen van 1,1 miljoen euro op het programma de doelen zoals klimaatneutraal in 2040 en 30% lagere CO2 uitstoot in 2020 in gevaar komen? Zo ja, waarom wordt deze bezuiniging dan toch op dit programma doorgevoerd? Zo neen, waar baseert het college dit op?

20. Welk budget is er binnen het programma gereserveerd voor de ‘fun factor’ en welke activiteiten worden hiermee uitgevoerd? Waarom is juist dit onderdeel als collegeprioriteit gelabeld?

21. Wat wordt er concreet bedoeld met het verminderen van de wettelijke taken met betrekking tot lucht en bodem?

22. Welke niet-wettelijke taken worden niet meer door de Omgevingsdienst uitgevoerd als gevolg van het overdragen van minder fte’s?

23. Op welke wijze worden extra inkomsten gegeneerd bij het aanbod van lesprogramma aan scholen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadvragen verwarring bij burgers n.a.v. ontheffingsaanvraag

Lees verder

Vervolg Raadsvragen LED-schermen op de Pier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer