Schrif­te­lijke vragen bouw­project 'Bloem en Daal'


Indiendatum: mrt. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bewoners van de Bloemenbuurt maken zich al een tijd grote zorgen over het voornemen om het Stokroosveld te bebouwen. Met deze plannen verdwijnt veel groene en open ruimte. Over deze bouwplannen hebben verschillende politieke partijen eerder vragen gesteld en toen heeft het college geantwoord dat er overleg over deze plannen plaatsvindt met buurtbewoners. Op 12 januari 2017 heeft over dit plan een informatieavond plaatsgevonden.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekenden de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven hoe het met de bouwplannen staat? Kan het college specifiek aangeven of het voornemens is deze bouwplannen toe te staan en of zij de gemeenteraad bij deze keuze zal betrekken (bijvoorbeeld in het kader van het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen)? Wat is de planning met betrekking tot de besluitvorming?

2. Kan het college aangeven hoe de gesprekken tussen de ontwikkelaar en het actiecomité Bloem en Daal Nee van bezorgde bewoners verlopen? Verwacht het college dat er draagvlak ontstaat voor het plan? Per brief (1 maart j.l.) hebben de bewoners hun zorgen geuit m.b.t. aantasting van de rust en de bestaande woonkwaliteit door verdichting middels bouwplannen. Deelt het college de zorgen van de bewoners voor de gevolgen voor de wijk?

3. Kan het college aangeven of en wanneer zal worden begonnen met het opstellen van een nota van uitgangspunten? Zo ja, hoe worden bewoners en de gemeenteraad betrokken bij dit stuk? Toetst het college voorafgaand aan het opstellen van de nota van uitgangspunten of er überhaupt gebouwd mag worden op de locatie van 'Bloem&Daal' op grond van de agenda 'Ruimte voor de stad'? Zo nee, waarom niet?

4. In het kader van de Agenda Ruimte voor de Stad (Agenda Segbroek 2040) wordt aangegeven dat er een sterke groene dooradering in Segbroek moet komen en dat het vergroenen van Segbroek wenselijk is. Hoe rijmt dit met het bouwplan? Zou het college dit plan niet moeten afwijzen om de groene open ruimte in de Bloemenbuurt te beschermen?

5. Is het college bereid om verder in gesprek te treden met het actiecomité en bezorgde buurtbewoners? Is het college bereid om het behoud van het bestaande groen in de Bloemenbuurt en het verbinden van dat groen daarbij als uitgangspunt te nemen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 9 mei 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 1 maart 2017 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bewoners van de Bloemenbuurt maken zich al een tijd grote zorgen over het voornemen om het Stokroosveld te bebouwen. Met deze plannen verdwijnt veel groene en open ruimte. Over deze bouwplannen hebben verschillende politieke partijen eerder vragen gesteld en toen heeft het college geantwoord dat er overleg over deze plannen plaatsvindt met buurtbewoners. Op 12 januari 2017 heeft over dit plan een informatieavond plaatsgevonden.

1. Kan het college aangeven hoe het met de bouwplannen staat? Kan het college specifiek aangeven of het voornemens is deze bouwplannen toe te staan en of zij de gemeenteraad bij deze keuze zal betrekken ( bijvoorbeeld in het kader van het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen)? Wat is de planning met betrekking tot de besluitvorming?

2. Kan het college aangeven hoe de gesprekken tussen de ontwikkelaar en het actiecomité Bloem en Daal Nee van bezorgde bewoners verlopen? Verwacht het college dat er draagvlak ontstaat voor het plan? Per brief (1 maart j.l.) hebben de bewoners hun zorgen geuit m.b.t. aantasting van de rust en de bestaande woonkwaliteit door verdichting middels bouwplannen. Deelt het college de zorgen van de bewoners voor de gevolgen voor de wijk?

Voor dit particuliere plan wordt afgezien van verdere gemeentelijke medewerking. Overweging hierbij is geweest dat dit bouwplan op deze plek niet goed past in de Agenda Ruimte voor de Stad met als motto ‘verdichten-verduurzamen-vergroenen’. Op 7 april jl. is dit gemeld aan ontwikkelaar Kieboom & van Wezel en op 10 april aan het actiecomité Bloem en Daal Nee.

3. Kan het college aangeven of en wanneer zal worden begonnen met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten? Zo ja, hoe worden bewoners en de gemeenteraad betrokken bij dit stuk? Toetst het college voorafgaand aan het opstellen van de nota van uitgangspunten of er überhaupt gebouwd mag worden op de locatie van ‘Bloem & Daal’ op grond van de agenda ‘Ruimte voor de stad’? Zo nee, waarom niet?

Voor dit plan zal geen Nota van Uitgangspunten worden opgesteld, zie antwoord bij vraag 1 en 2.

4. In het kader van de Agenda Ruimte voor de Stad ( Agenda Segbroek 2040) wordt aangegeven dat er een sterke groene dooradering in Segbroek moet komen en dat het vergroenen van Segbroek wenselijk is . Hoe rijmt dit met het bouwplan? Zou het college dit plan niet moeten afwijzen om de groene open ruimte in de Bloemenbuurt te beschermen?

In de Agenda Ruimte voor de Stad is aangegeven dat het karakter en de ruimtelijke betekenis van onder andere dit gebied in 2040 niet wezenlijk anders zal zijn dan nu. Wel is er ruimte voor initiatieven en ontwikkeling, maar dit is maatwerk. Voor het overige zie antwoord bij vraag 1 en 2.

5. Is het college bereid om verder in gesprek te treden met het actiecomité en bezorgde buurtbewoners? Is het college bereid om het behoud van het bestaande groen in de Bloemenbuurt en het verbinden van dat groen daarbij als uitgangspunt te nemen. Zo nee, waarom niet?

Het besluit om de planontwikkeling Bloem en Daal stop te zetten is op 10 april aan het actiecomité Bloem en Daal Nee meegedeeld.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretarisde burgemeester
Annet BertramPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plaatsing strandhuisjes

Lees verder

Schriftelijke vragen na politiek debat Zeeheldenkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer