Schrif­te­lijke vragen na politiek debat Zeehel­denkwartier


Indiendatum: mrt. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op dinsdag 21 februari 2017 hebben Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, GroenLinks, D66, Groep de Mos, CDA, SP en Haagse Stadspartij in het Zeeheldenkwartier een debat gevoerd op initiatief van bewonersvereniging De Groene Eland. In dit debat zijn verschillende zaken aan de orde gekomen. Middels deze schriftelijke vragen leggen wij deze kwesties graag aan het college voor.

Gevolgen werkzaamheden Kerkplein voor tramlijn 16
De gemeente Den Haag gaat vanaf de tweede helft van dit jaar het tramtraject tussen de Prinsegracht en het Buitenhof aanpakken. Daarbij wordt gestart met de herinrichting van het Kerkplein. Het gevolg is dat gedurende eerder genoemde periode het tramverkeer van lijn 16 in dit deel van de binnenstad is gestremd en zal moeten worden omgeleid.

1. Hoe lang zullen de werkzaamheden aan het tramtraject exact duren en wanneer is de verwachte start en afronding van het project?

2.In welke mate kan het tramverkeer van lijn 16 door het Zeeheldenkwartier worden gehandhaafd gedurende de werkzaamheden?

3. Welke omleidingsroute wordt er gekozen, indien het niet mogelijk is om tram 16 de normale route te laten rijden? Hoe lang zal er dan sprake zijn van een omleiding?

4. Vervallen er door de werkzaamheden en mogelijke omleiding van tram 16 (tijdelijk) tramhaltes in het Zeeheldenkwartier? Zo ja, op welke manier gaat het college deze haltes compenseren? Houdt het college in de fasering rekening met het uitvallen van haltes en is er gepoogd door fasering het uitvallen van haltes zoveel mogelijk te beperken?

5. Komt er ook in het Zeeheldenkwartier een nieuwe tram? Zo ja wanneer? Kunt u garanderen dat de smalle tram in het Zeeheldenkwartier blijft rijden i.v.m. de krappe Zoutmanstraat?


Handhaving

6. Bewoners geven aan dat wanneer een burger een melding doet bij de politie, deze melding pas daadwerkelijk wordt geregistreerd als er iets met de melding wordt gedaan. Zo zou een oneigenlijk beeld ontstaan van het aantal meldingen in de wijk. Kan het college bevestigen dat de meldingssystematiek zo werkt? Zo ja, wat is de reden van deze werkwijze? Hoe wordt in dat geval duidelijk hoeveel meldingen daadwerkelijk door bewoners zijn gedaan?


Afval

7. Er is in het Zeeheldenkwartier begonnen met de aanleg van ORACS. Nu geven bewoners aan dat er gaten gegraven zijn en beton over die gaten is gelegd. Hoe lang duurt deze situatie nog voort? Wanneer verwacht het college de ORAC's te hebben aangelegd? Kan meer inzicht worden verschaft in het traject?

8. Het Buurtbeheerbedrijf Zeeheldenkwartier (BBBZ) zou ook grof vuil kunnen ophalen. Is dit een mogelijkheid? Zo nee, waarom niet? Kan de BBBZ een rol vervullen bij opruimen van bijplaatsingen naast ORAC's? Zo nee, waarom niet?


Zeeheldentuin

9. De Zeeheldentuin verkeert in zwaar weer omdat de financiën niet goed rondkomen.[1] De Zeeheldentuin wordt vaak aangehaald door de gemeente als toonbeeld van Haagse Kracht, maar de tuin dreigt nu gesloten te moeten worden en bestuurders dreigen met een grote schuld opgezadeld te blijven. Is het college op de hoogte van de situatie waarin de Zeeheldentuin zich verkeert? Wat gaat het college doen om de Zeeheldentuin te helpen? Is het college bereid om met woningbouwcorportatie Haag Wonen in gesprek te gaan over een evt. oplossing voor de tuin?


Verkeer

10. Bewoners geven aan dat maaltijdkoeriers erg hard rijden in de wijk. Ondernemers dienen daarop aangesproken te worden, door bewoners en door de gemeente. Is het college bereid ondernemers aan te spreken op het te hard rijden door hun werknemers?

11. Een bewoner van de Van Speijkstraat gaf aan dat op het eerste deel van die straat te hard wordt gereden. Vroeger stonden er borden met "drempels" en "30". Volgens de bewoner zijn de borden verwijderd. Dit leidt tot onduidelijkheid over hoe hard er gereden mag worden en onveilige situaties. Het betreft tevens een sluiproute. Kan het college aangeven wat het beleid is omtrent het plaatsen/weghalen van verkeersborden bij drempels en 30km-zones? Is het college bereid de borden terug te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

12. De pilot weesfietsen was een groot succes in het Zeeheldenkwartier en is zelfs uitgebreid naar andere wijken[2]. Bewoners ervaren echter nog steeds overlast van weesfietsen die lang in de openbare ruimte blijven staan. Kan het college aangeven op welke wijze het weesfietsenbeleid in het Zeeheldenkwartier op dit moment wordt vormgegeven en hoeveel fietsen in 2016 zijn verwijderd in deze wijk? Is de pilot omgezet in permanente handhaving?

13. Het depot waar weesfietsen opgeslagen worden zou vol zitten. Klopt dat?

14. Waar zijn metingen over de luchtkwaliteit in het Zeeheldenkwartier te vinden?


Parkeren

15. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het ombouwen van de parkeergarage op Prins Hendrikstraat 59 voor het realiseren van zestig appartementen met stallingsgarage voor 45 auto’s. In de oude garage was ruimte voor 207 auto’s.[3] In het Zeeheldenkwartier is de parkeerdruk al hoog. Wat is de status van dit bouwproject? Wat zijn de gevolgen voor de parkeerbalans in de wijk?

16. Klopt het dat er bij eerdere ontwikkelingen in de wijk door aanvragers van bouw-/omgevingsvergunningen is aangegeven dat ze gebruik maken van de parkeergarage op de Prins Hendrikstraat 59 om te voldoen aan de vereiste parkeerplaatsen om de ontwikkeling mogelijk te maken? Hoe wordt dit opgevangen als het aantal parkeerplaatsen op deze locatie daalt?

17. Bewoners gaven aan dat er parkeerplaatsen gereserveerd waren voor woningen van Haag Wonen in de Tasmanstraat, maar dat deze reserveringen alweer snel zijn opgezegd omdat er geen behoefte aan was. Klopt dit?

Christine Teunissen Robert van Asten Ingrid Michon-Derkzen
Partij voor de Dieren D66 VVD

Lobke Zandstra Michel Rogier Peter Bos Arjen Kapteijns
PvdA CDA Haagse Stadspartij GroenLinks

Aisha Akhiat Arjen Dubbelaar
SP Groep de Mos

[1] http://zeeheldentuin.nl/

[2]https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3671933/2/RIS294624%20Weesfietsenaanpak

[3] http://www.zeeheldennieuws.nl/wp-content/uploads/2017/02/Zeeheldennieuws-1-2017.pdf

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 31 mei 2017

De raadsleden de dames Teunissen, Zandstra, Akhiat, Michon-Derkzen en de heren Van Asten, Rogier, Bos, Kapteijns en Dubbelaar hebben op 29 maart 2017 een brief met daarin zeventien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op dinsdag 21 februari 2017 hebben Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, GroenLinks, D66, Groep de Mos, CDA, SP en Haagse Stadspartij in het Zeeheldenkwartier een debat gevoerd op initiatief van bewonersvereniging De Groene Eland. In dit debat zijn verschillende zaken aan de orde gekomen. Middels deze schriftelijke vragen leggen wij deze kwesties graag aan het college voor.

Gevolgen werkzaamheden Kerkplein voor tramlijn 16 De gemeente Den Haag gaat vanaf de tweede helft van dit jaar het tramtraject tussen de Prinsegracht en het Buitenhof aanpakken. Daarbij wordt gestart met de herinrichting van het Kerkplein. Het gevolg is dat gedurende eerder genoemde periode het tramverkeer van lijn 16 in dit deel van de binnenstad is gestremd en zal moeten worden omgeleid.

1. Hoe lang zullen de werkzaamheden aan het tramtraject exact duren en wanneer is de verwachte start en afronding van het project
?

Het is nog niet exact te zeggen hoe lang de werkzaamheden duren. De werkzaamheden zullen in twee delen worden uitgevoerd, namelijk Kerkplein in de periode juli-december 2017 en het deel van de Calamiteitenroute tussen de Prinsengracht en Kerkplein in de periode januari-juni 2018.

2. In welke mate kan het tramverkeer van lijn 16 door het Zeeheldenkwartier worden gehandhaafd gedurende de werkzaamheden?

Er is gekozen voor een uitvoeringsmethode waarbij de tramrails op zogeheten “blok en plaat” worden gezet, waardoor tijdens de opbreek- en bestratingswerkzaamheden de tram kan blijven rijden. Met uitzondering van twee maal een buitendienststelling van 6 à 9 dagen, vanwege het vernieuwen van het spoor, zal het tramverkeer van lijn 16 gehandhaafd worden.

3. Welke omleidingsroute wordt er gekozen, indien het niet mogelijk is om tram 16 de normale route te laten rijden? Hoe lang zal er dan sprake zijn van een omleiding?

Tijdens de twee buitendienststellingen van 6 à 9 dagen voorziet HTM in een lijnvoering van lijn 16 tussen halte Buitenhof en Statenplein via het traject van lijn 1, Scheveningseweg en Eisenhowerlaan.

4. Vervallen er door de werkzaamheden en mogelijke omleiding van tram 16 (tijdelijk) tramhaltes in het Zeeheldenkwartier? Zo ja, op welke manier gaat het college deze haltes compenseren? Houdt het college in de fasering rekening met het uitvallen van haltes en is er gepoogd door fasering het uitvallen van haltes zoveel mogelijk te beperken?

Ja, alleen door de omleiding tijdens de twee buitendienststellingen van 6 à 9 dagen vervallen tijdelijk de haltes in het Zeeheldenkwartier. Vooralsnog ziet het college geen noodzaak tot de inzet van vervangend vervoer. Enerzijds is de periode beperkt anderzijds zijn er reguliere OV alternatieven beschikbaar binnen loopafstand (O.a. RR 3, bus 24). Een uitgebreid communicatieplan borgt de communicatie naar de reiziger zowel vooraf als gedurende de aangepaste lijnvoering.

5. Komt er ook in het Zeeheldenkwartier een nieuwe tram? Zo ja wanneer? Kunt u garanderen dat de smalle tram in het Zeeheldenkwartier blijft rijden i.v.m. de krappe Zoutmanstraat?

De trams die nu op lijn 16 door het Zeeheldenkwartier rijden zijn aan het einde van hun levensduur en worden in 2024 vervangen door moderne en meer toegankelijke trams. Op dit moment vindt er een verkenning plaats naar de inpassing van smalle en brede toegankelijke trams in de stad waaronder ook de Zoutmanstraat. Bij deze verkenning wordt uitgegaan van de huidige lijnvoering.

Handhaving
6. Bewoners geven aan dat wanneer een burger een melding doet bij de politie, deze melding pas daadwerkelijk wordt geregistreerd als er iets met de melding wordt gedaan. Zo zou een oneigenlijk beeld ontstaan van het aantal meldingen in de wijk. Kan het college bevestigen dat de meldingssystematiek zo werkt? Zo ja, wat is de reden van deze werkwijze? Hoe wordt in dat geval duidelijk hoeveel meldingen daadwerkelijk door bewoners zijn gedaan?


De politie registreert alle meldingen die via de centrale meldkamer binnen komen ongeacht hun opvolging en uitkomst en dat is inmiddels ook expliciet het uitgangspunt voor meldingen die eventueel langs andere kanalen (zoals bijvoorbeeld de wijkagent) binnen komen.

Afval
7. Er is in het Zeeheldenkwartier begonnen met de aanleg van ORACS. Nu geven bewoners aan dat er gaten gegraven zijn en beton over die gaten is gelegd. Hoe lang duurt deze situatie nog voort? Wanneer verwacht het college de ORAC's te hebben aangelegd? Kan meer inzicht worden verschaft in het traject?


Het traject om te komen tot een definitief plaatsingsplan in het Zeenheldenkwartier heeft enige tijd in beslag genomen. Zowel de beperkte ruimte op straat, de aanwezigheid van diverse hoofdroutes en het ondergrondse netwerk zorgden voor een langere doorlooptijd tot aan de daadwerkelijke plaatsing van de ORAC’s. Inmiddels is bekend dat het deel van het Zeeheldenkwartier waar de werkzaamheden zijn geweest begin juni over kan gaan op het gebruik van ORAC’s.

8. Het Buurtbeheerbedrijf Zeeheldenkwartier (BBBZ) zou ook grof vuil kunnen ophalen. Is dit een mogelijkheid? Zo nee, waarom niet? Kan de BBBZ een rol vervullen bij opruimen van bijplaatsingen naast ORAC's? Zo nee, waarom niet?

Nee. De inzameling van het grofvuil gebeurt in Den Haag door Haagse Milieuservices (HMS). Ook over het opruimen van bijplaatsingen naast ORAC’s zijn met HMS contractuele afspraken gemaakt.

Zeeheldentuin
9. De Zeeheldentuin verkeert in zwaar weer omdat de financiën niet goed rondkomen. De Zeeheldentuin wordt vaak aangehaald door de gemeente als toonbeeld van Haagse Kracht, maar de tuin dreigt nu gesloten te moeten worden en bestuurders dreigen met een grote schuld opgezadeld te blijven. Is het college op de hoogte van de situatie waarin de Zeeheldentuin zich verkeert? Wat gaat het college doen om de Zeeheldentuin te helpen? Is het college bereid om met woningbouwcorportatie Haag Wonen in gesprek te gaan over een evt. oplossing voor de tuin?


De Zeeheldentuin is een sympathiek bewonersinitiatief dat –sinds de planvorming- met raad en daad is ondersteund door het college. In 2014 heeft stadsdeel Centrum € 50.000,- beschikbaar gesteld voor de inrichting van de Zeeheldentuin en in 2015 is er in natura een bijdrage geleverd. Het college is niet voornemens om in structurele zin financiële ondersteuning te bieden, maar is wel bereid om in overleg met de Zeeheldentuin en Haag Wonen mogelijke oplossingen te verkennen.

Verkeer
10. Bewoners geven aan dat maaltijdkoeriers erg hard rijden in de wijk. Ondernemers dienen daarop aangesproken te worden, door bewoners en door de gemeente. Is het college bereid ondernemers aan te spreken op het te hard rijden door hun werknemers?


De ervaring leert dat dit een terugkerend probleem is. Het signaal is (wederom) onder de aandacht van de wijkagent en het handhavingsteam gebracht, die hierin gezamenlijk zullen optreden. Een onderdeel van de aanpak is om hierover in gesprek te gaan met de betreffende ondernemers.

11. Een bewoner van de Van Speijkstraat gaf aan dat op het eerste deel van die straat te hard wordt gereden. Vroeger stonden er borden met "drempels" en "30". Volgens de bewoner zijn de borden verwijderd. Dit leidt tot onduidelijkheid over hoe hard er gereden mag worden en onveilige situaties. Het betreft tevens een sluiproute. Kan het college aangeven wat het beleid is omtrent het plaatsen/weghalen van verkeersborden bij drempels en 30km-zones? Is het college bereid de borden terug te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

De Van Speijkstraat valt binnen een 30 km zone. Binnen deze zone is het regime overal hetzelfde, vandaar dat er door de Gemeente Den Haag alleen borden worden geplaatst op de plekken waar men het gebied in rijdt. De 30 km zone aanduidingen staan op de Laan van Meerdervoort, de Piet Heinstraat, de Zoutmanstraat en het Anna Paulownaplein.
Het college is niet bereid de borden terug te plaatsen. De huidige inrichting van de weg en de aanwezigheid van 30 km zone aanduidingen elders in de wijk zijn voldoende om aan de verkeersdeelnemers kenbaar te maken wat de toegestane snelheid is.

12. De pilot weesfietsen was een groot succes in het Zeeheldenkwartier en is zelfs uitgebreid naar andere wijken. Bewoners ervaren echter nog steeds overlast van weesfietsen die lang in de openbare ruimte blijven staan. Kan het college aangeven op welke wijze het weesfietsenbeleid in het Zeeheldenkwartier op dit moment wordt vormgegeven en hoeveel fietsen in 2016 zijn verwijderd in deze wijk? Is de pilot omgezet in permanente handhaving?

Er zijn in 2016 4 acties geweest in het Zeeheldenkwartier waarbij is gehandhaafd op weesfietsen in de openbare ruimte. Daarbij zijn er in totaal ongeveer 140 fietsen gelabeld, waarvan uiteindelijk 93 fietsen zijn verwijderd en 47 fietsen niet meer werden aangetroffen. De aanpak van de pilot wordt gecontinueerd en is inmiddels opgegaan in de reguliere handhaving. Het handhavingsteam voor het stadsdeel controleert dus ook op weesfietsen. Het aanpakken van weesfietsen gebeurt overigens niet direct in de hele wijk maar op die plekken waar de bewoners de overlast als hoog ervaren (hotspots).

13. Het depot waar weesfietsen opgeslagen worden zou vol zitten. Klopt dat?

Nee, op dit moment is de verwijder- en opslagcapaciteit van het Fietsdepot Haaglanden voldoende.

14. Waar zijn metingen over de luchtkwaliteit in het Zeeheldenkwartier te vinden?

Metingen over luchtkwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente:
https://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Meten-Haagse-luchtkwaliteit.htm.

Parkeren
15. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het ombouwen van de parkeergarage op Prins Hendrikstraat 59 voor het realiseren van zestig appartementen met stallingsgarage voor 45 auto’s. In de oude garage was ruimte voor 207 auto’s. In het Zeeheldenkwartier is de parkeerdruk al hoog. Wat is de status van dit bouwproject? Wat zijn de gevolgen voor de parkeerbalans in de wijk?


De aanvraag omgevingsvergunning is nog niet compleet en de aanvrager is verzocht het plan aan te vullen. Er is sprake van een overleg met omwonenden dat mogelijk nog tot aanpassingen zou kunnen leiden en daar wil de initiatiefnemer rekening mee houden.
Alhoewel er volgens tekeningen 207 parkeerplaatsen zouden kunnen worden gebruikt, kende de garage een beperkt aantal abonnementhouders. Een deel van de parkeerplaatsen werd dan ook ingezet als opslag voor ondere andere old timers, boedel en ook motoren en bromfietsen. Het grootste deel van de garage stond al langer leeg.
In het initiatiefvoorstel van de ontwikkelaar, dat niet in strijd is met het bestemmingsplan, is sprake van een beperkte overcapaciteit aan parkeren. Deze parkeerplaatsen zullen te koop worden aangeboden aan de huidige abonnementhouders.

16. Klopt het dat er bij eerdere ontwikkelingen in de wijk door aanvragers van bouw-/omgevingsvergunningen is aangegeven dat ze gebruik maken van de parkeergarage op de Prins Hendrikstraat 59 om te voldoen aan de vereiste parkeerplaatsen om de ontwikkeling mogelijk te maken? Hoe wordt dit opgevangen als het aantal parkeerplaatsen op deze locatie daalt?

Ja, dat geldt in ieder geval voor de ontwikkeling van het naastgelegen woningbouwcomplex van Haagwonen aan de Tasmanstraat. Uiteindelijk is slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een abonnement. Zie verder antwoord op vraag 15.

17. Bewoners gaven aan dat er parkeerplaatsen gereserveerd waren voor woningen van Haag Wonen in de Tasmanstraat, maar dat deze reserveringen alweer snel zijn opgezegd omdat er geen behoefte aan was. Klopt dit?

Zie beantwoording vraag 16.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen bouwproject 'Bloem en Daal'

Lees verder

Schriftelijke vragen Lichtvervuiling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer