Schrif­te­lijke vragen Festival Gene­ration Discover Shell


Indiendatum: 28 sep. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Van 1 tot en met 5 oktober organiseert Shell het evenement Generation Discover op het Malieveld. Shell wil jongeren hiermee enthousiasmeren voor wetenschap en technologie. Het bedrijf werkt sa- men met onder andere de gemeente Den Haag om dit evenement mogelijk te maken. Den Haag heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een snelle transitie nodig naar duur- zame energiebronnen. Shell is echter een fossiel bedrijf dat deze transitie vertraagt door grootscha- lig olie- en gas te blijven delven. Het bedrijf is mede-veroorzaker van klimaatverandering.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij en GroenLinks de volgende vragen:

1. Is het juist dat de gemeente Den Haag een partner is van het Generation Discover festival dat door Shell op het Malieveld wordt georganiseerd?

2. Op welke manier is er invulling gegeven aan dit partnerschap? Is de gemeente bijvoorbeeld fi- nancieel betrokken bij het evenement? Zo ja, wat zijn dan de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor dit evenement? Zo nee, op welke manier is de gemeente dan wel betrokken?

3. Heeft de gemeente Den Haag sinds het begin van deze collegeperiode sponsor- of financierings- contracten of anderszins samenwerkingsverbanden (gehad) met Shell en/of andere bedrijven die fossiele brandstoffen delven of verhandelen?

4. Heeft de gemeente sinds het begin van deze collegeperiode congressen of andere bijeenkomsten over fossiele energie en/of van de fossiele industrie gefaciliteerd? Zo ja, welke en op welke wijze? Zo nee, wat is het beleid op dit gebied?

Shell levert door zijn olieproductie een grote bijdrage aan de uitputting van grondstoffen en aan kli- maatverandering. Het bedrijf lobbyt, ondanks de uitgesproken zorgen over klimaatverandering, al jaren lang om een snelle omslag naar duurzame energie te voorkomen1. Bovendien heeft Shell- voorman Ben van Beurden dit jaar nog gezegd: "We pompen alles op wat we kunnen oppompen2."

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij en GroenLinks eens, dat ge- zien het feit dat Shell willens en wetens klimaatschade blijft veroorzaken en gezien de ambities van het college om in 2040 klimaatneutraal te zijn en het streven Den Haag een duurzame stad te laten zijn een partnerschap met Shell lijnrecht tegenover de duurzame ambities van het college staat? Zo nee, waarom niet. Graag een toelichting

6. Is het college bereid in de toekomst geen partnerschappen of samenwerkingsverbanden aan te gaan met fossiele of niet duurzame bedrijven en organisaties? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Joeri Oudshoorn
Partij voor de Dieren GroenLinks Haagse Stadspartij

1 http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-08/shell-oils-jekyll-and-hyde-approach-to-addressing- climate-change
2 http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2084934-topman-shell-ik-pomp-alles-op-wat-ik-kan-oppompen.html

Indiendatum: 28 sep. 2016
Antwoorddatum: 29 sep. 2016

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heren Kapteijns en Oudshoorn hebben op 28 september 2016 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Van 1 tot en met 5 oktober organiseert Shell het evenement Generation Discover op het Malieveld. Shell wil jongeren hiermee enthousiasmeren voor wetenschap en technologie. Het bedrijf werkt samen met onder andere de gemeente Den Haag om dit evenement mogelijk te maken. Den Haag heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een snelle transitie nodig naar duurzame energiebronnen. Shell is echter een fossiel bedrijf dat deze transitie vertraagt door grootschalig olie- en gas te blijven delven. Het bedrijf is mede-veroorzaker van klimaatverandering.

1. Is het juist dat de gemeente Den Haag een partner is van het Generation Discover festival dat door Shell op het Malieveld wordt georganiseerd?

De gemeente Den Haag is partner van het programma Generation Discover. Het festival vormt de kick off van dit programma. De President-Directeur van Shell Nederland zegt over Generation Discover het volgende “Een succesvolle versnelling van energietransitie vraagt om actie op alle fronten. Onderzoek, innovatie en nieuwe uitvindingen zijn daarbij sleutel tot succes. Samen met anderen wil Shell de komende jaren 1 miljoen scholieren en studenten inspireren en uitdagen hun ideeën te realiseren.” Dit is een boodschap waar het college zich goed in kan vinden.

2. Op welke manier is er invulling gegeven aan dit partnerschap? Is de gemeente bijvoorbeeld financieel betrokken bij het evenement? Zo ja, wat zijn dan de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor dit evenement? Zo nee, op welke manier is de gemeente dan wel betrokken?

De gemeente heeft Shell een subsidie toegekend van €100.000,00 voor het bekostigen van het scholenprogramma en de organisatie rondom de dag van de leraar (middag voor leraren uit het basisonderwijs). Er hebben 9.600 kinderen (inclusief begeleiders) deelgenomen aan het scholenprogramma. Aan de middag van de leraar hebben circa. 80 personen deelgenomen. Door dit festival hebben duizenden kinderen uit Den Haag en omgeving kennis gemaakt met Wetenschap en Techniek. Kinderen kennis laten maken met Wetenschap en Techniek is zowel van belang voor de kinderen zelf als voor de samenleving. Den Haag ligt in één van de drie technische regio’s van Nederland. Dat betekent dat de jeugdigen in Den Haag er goed aan doen na te denken over de vraag of zij in de toekomst in de techniek en technologie zouden willen werken, want daar zullen zeker banen ontstaan.

De gemeentelijke bijdrage is specifiek op de volgende onderdelen van het scholenprogramma ingezet:
? Youtech magazine: Het samenstellen, schrijven, produceren en het distribueren van het Youtech magazine naar alle deelnemende scholen;
? Gastlessen over energie: De organisatie rondom de gastlessen en het maken van een gastlespakket;
? Workshop over zout water autootjes: Voor de workshop is er materiaal gemaakt, inclusief het maken van zout water autootjes;
? De organisatie van de dag van de leraar: Het regelen van sprekers, content en de workshop voor de leerkrachten.


Daarnaast heeft de gemeente veelvuldig overleg gevoerd over zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zoals bijvoorbeeld de vergunningverlening en aan- en afrijroutes.

3. Heeft de gemeente Den Haag sinds het begin van deze collegeperiode sponsor- of financierings-contracten of anderszins samenwerkingsverbanden (gehad) met Shell en/of andere bedrijven die fossiele brandstoffen delven of verhandelen?

Shell en andere bedrijven uit het energiecluster zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. De gemeente werkt niet alleen met hen samen, maar met alle bedrijven uit alle sectoren in de stad.

4. Heeft de gemeente sinds het begin van deze collegeperiode congressen of andere bijeenkomsten over fossiele energie en/of van de fossiele industrie gefaciliteerd? Zo ja, welke en op welke wijze? Zo nee, wat is het beleid op dit gebied?

Ja. Eind vorig jaar heeft de gemeente een congres van de Haagse Hogeschool mee helpen organiseren rond het thema Talent Gap (gebrek aan technisch talent) voor de offshore en energiesector. Tijdens dit congres gingen studenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven met elkaar in gesprek over de vraag hoe het energiecluster meer talent voor zich kan winnen.

Shell levert door zijn olieproductie een grote bijdrage aan de uitputting van grondstoffen en aan klimaatverandering. Het bedrijf lobbyt, ondanks de uitgesproken zorgen over klimaatverandering, al jaren lang om een snelle omslag naar duurzame energie te voorkomen1. Bovendien heeft Shell-voorman Ben van Beurden dit jaar nog gezegd: "We pompen alles op wat we kunnen oppompen2."

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij en GroenLinks eens, dat gezien het feit dat Shell willens en wetens klimaatschade blijft veroorzaken en gezien de ambities van het college om in 2040 klimaatneutraal te zijn en het streven Den Haag een duurzame stad te laten zijn een partnerschap met Shell lijnrecht tegenover de duurzame ambities van het college staat? Zo nee, waarom niet. Graag een toelichting.

Het college is het daar niet mee eens. Voor de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, heeft de gemeente alle partners in de stad nodig. Ook Shell.

6. Is het college bereid in de toekomst geen partnerschappen of samenwerkingsverbanden aan te gaan met fossiele of niet duurzame bedrijven en organisaties? Zo nee, waarom niet?

Het college is daar niet toe bereid. Specifiek ten aanzien van Shell staat het college achter de woorden van de Burgemeester die bij de opening van het Discover Festival zei dat Den Haag en Shell bij elkaar horen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

1 http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-08/shell-oils-jekyll-and-hyde-approach-to-addressing- climate-change
2 http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2084934-topman-shell-ik-pomp-alles-op-wat-ik-kan-oppompen.html

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het oplaten van ballonnen door Haags College B&W

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen grote zorgen over populierenkap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer