Schrif­te­lijke vragen fiet­sen­stalling Bezui­denhout


Indiendatum: mei 2017

Den Haag, 23 mei 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 16 februari heeft de gemeenteraad bij de bespreking van de sterfietsroute op de Juliana van Stolberglaan, via een aangenomen motie[1], het college verzocht om het aantal benodigde fietsnietjes in kaart te brengen, extra nietjes op locatie toe te voegen en de mogelijkheden voor een buurtstalling te onderzoeken. Naar aanleiding van deze aangenomen motie hebben buurtbewoners de Partij voor de Dieren benaderd en stallingsmogelijkheden aangedragen. Dit is aanleiding voor ondergetekende om, onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde, de volgende vragen te stellen:

1. Heeft het college al bij of in de buurt van de Juliana van Stolberglaan onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor extra fietsbeugels en een buurtstalling?

2. Wanneer verwacht het college de raad hierover meer informatie te verschaffen?

De Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat er een mogelijkheid is om een buurtstalling te beginnen in de Van der Wijckstraat op een braakliggend stuk grond.

3. Is het college bekend met het idee om een buurstalling te realiseren op het braakliggende terrein naast de voormalige ‘Wijkplaats’?

4. Kan het college aangeven of zij een nieuwe buurtstalling in de Van der Wijckstraat wenselijk vindt, wat de kosten hiervan zijn en of zij bereid is (een deel van) de kosten hiervan te dragen?

5. Kan het college in overleg treden met Biesieklette voor het exploiteren van een fietsenstalling op deze plek?

6. Welke andere ideeën vanuit de wijk voor een buurtstalling zijn bekend bij de gemeente?

In de Van der Wijckstraat is ook een af te sluiten speeltuin waar velen gebruik van maken. Vaak worden de fietsen midden in de speeltuin gestald. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Aan de zijkant van de speeltuin is een verharding die momenteel niet wordt gebruikt.

7. Kan het college aangeven of het mogelijk is om hier fietsenrekken te plaatsen, zodat kinderen hier tijdelijk hun fietsen kunnen stallen?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren Den Haag

[1] Van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, Haagse Stadspartij, D66, CU/SGP en het CDA, https://denhaag.partijvoordedieren.nl/moties/motie-extra-fietsnietjes

Indiendatum: mei 2017
Antwoorddatum: 24 mei 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 23 mei 2017 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Heeft het college al bij of in de buurt van de Juliana van Stolberglaan onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor extra fietsbeugels en een buurtstalling?

Ja, dit onderzoek loopt nog en momenteel wordt met name gekeken naar een goede verantwoorde groene inpassing van extra fietsnietjes. Van de buurtstalling is bekend dat deze voor de geopperde locatie niet haalbaar blijkt.

2. Wanneer verwacht het college de raad hierover meer informatie te verschaffen?

Bij de afdoening van de motie van 16 februari 2017 inzake ‘Extra fietsnietjes en buurstalling Juliana van Stolberglaan’ (RIS296368) zal het college de raad aan de hand van de onderzoeksresultaten over haar bevindingen nog concreet informeren. Naar verwachting is dat nog vóór het zomerreces 2017.

3. Is het college bekend met het idee om een buurtstalling te realiseren op het braakliggende terrein naast de voormalige ‘Wijkplaats’?

Ja en hierop heeft het college op 23 maart 2017 richting de bewoner die hiervoor aandacht heeft gevraagd schriftelijk gereageerd en aangegeven dat deze niet haalbaar is.

4. Kan het college aangeven of zij een nieuwe buurtstalling in de Van der Wijckstraat wenselijk vindt, wat de kosten hiervan zijn en of zij bereid is (een deel van) de kosten hiervan te dragen?

Ja, het college vindt een buurtstalling in de (omgeving van de) Van Wijckstraat zondermeer wenselijk, maar is afhankelijk van initiatieven vanuit de buurt door bewoners zelf. Vanuit de gemeente wordt een subsidiemogelijkheid (RIS281753) geboden waarvan initiatiefnemers gebruik kunnen maken en die voorziet in goede mogelijkheden om een buurstalling te realiseren De financiële bijdrage kan daarbij per buurtstalling oplopen tot een maximum bedrag van €40.000 op basis van een maximum van €400 per fiets. Voor een aantal essentiële onderdelen (zoals fietsrekken, sloten, geautomatiseerde toegangssystemen en camerabeveiliging) kan de subsidiebijdrage zelfs 100% zijn. De subsidieregeling is in de basis echter alleen geschikt voor het inrichten van bestaande panden als buurtfietsenstalling, zoals in leegstaande bergingen of winkelpanden. Voor het oprichten van bouwwerk ten behoeve van een buurtfietsenstalling geeft de subsidieregeling veelal te weinig financiële steun om dit mogelijk te maken.

5. Kan het college in overleg treden met Biesieklette voor het exploiteren van een fietsenstalling op deze plek?

Ja, het college heeft hierover overleg gevoerd met Biesieklette. Uit die contacten is gebleken dat Biesieklette geen mogelijkheden ziet om een (buurt)stalling op deze locatie rendabel te exploiteren.

6. Welke andere ideeën vanuit de wijk voor een buurtstalling zijn bekend bij de gemeente?

Vanuit de wijk zijn er geen andere ideeën bekend voor aanvragen voor een subsidieverzoek voor nieuwe buurtstallingen. Wel zijn wij bekend met buurtfietsenstallingen in de wijk, zoals de in het vierde kwartaal van 2016 geopende buurtfietsenstalling (150 fietsplaatsen) in de Altingstraat.

7. Kan het college aangeven of het mogelijk is om hier fietsenrekken te plaatsen, zodat kinderen hier tijdelijk hun fietsen kunnen stallen?

Ja, de inpasbaarheid van (extra) stallingsmogelijkheden voor de fiets wordt onderzocht en waar mogelijk en verantwoord inpasbaar nader uitgewerkt in het ontwerp voor de Juliana van Stolberglaan. De bevindingen daaromtrent worden in een later stadium door het college aan de hand van het uitgewerkte ontwerp aan de raad nader toegelicht bij de afdoening van de motie.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld

Lees verder

Schriftelijke vragen stand van zaken klimaatverdragen en -convenanten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer