Schrif­te­lijke vragen - naar aanleiding politiek debat in Maria­hoeve


Indiendatum: okt. 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op dinsdag 6 oktober gingen diverse vertegenwoordigers van politieke partijen met elkaar en met bewoners in debat tijdens het door het Wijkberaad Mariahoeve georganiseerde debat. Diverse kwesties die in de wijk spelen, kwamen daarbij aan bod. Het gaat met name om nieuwbouw van de Vuurvlinder, de toekomst van het wijkpark, verkeersveiligheid, huisvesting van De Grondslag, het budget voor het gebiedsprogramma Mariahoeve en onderhoud van openbaar groen.

Rond de eventuele nieuwbouw van de Vuurvlinder naast het Diamantcollege en de mogelijkheden voor eventuele herinrichting van het wijkpark is ter plekke afgesproken dat het Wijkberaad een aantal belanghebbenden en geïnteresseerden bij elkaar zal roepen om ideeën uit te wisselen en waar mogelijk te combineren. Mocht een dergelijk nieuwbouwplan verdere vormen aannemen dan worden ondergenoemde fracties graag door het college op de hoogte gehouden.

Een aantal andere kwesties vraag om nadere aandacht vanuit het college. Middels deze schriftelijke vragen leggen wij deze kwesties graag aan het college voor.

Met inachtneming van artikel 30 van het reglement van orde stellen de fracties van CDA, D66, Groep de Mos, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, en SP daarom de volgende vragen.

Er zijn behoorlijke zorgen over de verkeersveiligheid in sommige delen van de wijk. Zo wordt er soms erg hard gereden op de royaal gedimensioneerde Diamanthorst (“een racebaan”) terwijl aan deze weg diverse scholen zijn gesitueerd. Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid bij die scholen. De British School pleit voor een zebrapad om het oversteken over de Diamanthorst veiliger te maken. Ook zijn er zorgen over de verkeersveiligheid rond de Waalse Louise de Colignyschool (onoverzichtelijke situaties aan twee kanten geparkeerde auto’s aan de Ametisthorst, ook op de hoeken van de straten) en op weg naar de Kennedyschool vanuit de Hofzichtlaan via het Elviraland. Ook de oversteek over het Finnenburg van en naar de natuurspeelplaats is een bron van zorgen voor ouders. Daarnaast werd de Hofzichtlaan genoemd waar fietsers vanaf Voorburg op deze drukke laan moeten fietsen (zonder vrijliggend fietspad).

1. Is het college bekend met de zorgen ten aanzien van deze situaties? Hoe schat het college deze situaties in? Welke mogelijkheden ziet het college om deze situaties veiliger te maken en op welke termijn?

Verkeersveiligheid maakt nog geen deel uit van het concept-gebiedsprogramma.

2. Waarom maakt verkeersveiligheid nog geen deel uit van het gebiedsprogramma? Uit welke budgetten worden verkeersveiligheidsmaatregelen gedekt?

Tijdens het debat kwam naar voren dat er vanuit het nieuwe Programma Stadsdelen en Wijkaanpak (programma 19) nog geen budget voor het gebiedsprogramma Mariahoeve (en andere wijken) bekend zou zijn gemaakt. Hierdoor zou de concretisering van plannen voor 2016 in de knel komen.

3. Is het juist dat er in ieder geval voor dit gebiedsprogramma nog geen budget bekend is gemaakt? Welke effecten heeft dit op de concretisering van de gebiedsprogramma’s? Op welke termijn biedt het college duidelijkheid?

De Grondslag is een collectief dat op basis van vrijwilligerswerk diverse activiteiten onderneemt gericht op sociale en duurzame doelen in de wijk. Daarbij worden ook mensen met een uitkering ingezet. Door sloop van de voormalige Mondriaanschool aan de Haverkamp is dit collectief zijn basis kwijtgeraakt. Wijkberaad en bewoners hechten zeer aan de activiteiten die dit collectief voor en met de wijk organiseert en ziet graag dat er weer een vorm van huisvesting kan worden gevonden. De Grondslag ziet zelf mogelijkheden voor huisvesting in het deel van het pand op de hoek Ivoorhorst/Het Kleine Loo waar nu nog kinderopvang is gehuisvest maar waar naar verluidt op korte termijn een aanzienlijk deel van vrijkomt, cq reeds vrijgekomen is.

4. Is het vrijkomende deel van het genoemde pand waar nu nog de kinderopvang is gehuisvest een optie voor De Grondslag? Waarom is de niet meer in gebruik zijnde brandweerkazerne geen optie? Welke andere mogelijkheden voor huisvesting in de wijk ziet het college? Is het college bereid met de Grondslag te overleggen om te komen tot een bevredigende oplossing voor huisvesting van de Grondslag in de wijk?

Nog niet zo lang geleden is het parkje gelegen aan het Dignaland / Hendrinaland fraai opgeknapt. Volgens bewoners is de beplanting echter nooit helemaal afgemaakt en blijft ook het onderhoud nu achter, met name met betrekking tot de rozenstruiken.

5. Herkent het college dit signaal? Welke mogelijkheden ziet het college om een en ander weer op niveau te brengen?

Hoogachtend,

Tobias Dander Jerry Snellink Michel Rogier Elly Burgering

D66 SP CDA Haagse Stadspartij

Christine Teunissen Arjen Dubbelaar Bülent Aydin

PvdD Groep de Mos PvdA

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 14 okt. 2015

De raadsleden de dames Teunissen en Burgering en de heren Dander, Snellink, Rogier, Dubbelaar en Aydin hebben op 13 oktober 2015 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op dinsdag 6 oktober gingen diverse vertegenwoordigers van politieke partijen met elkaar en met bewoners in debat tijdens het door het Wijkberaad Mariahoeve georganiseerde debat. Diverse kwesties die in de wijk spelen, kwamen daarbij aan bod. Het gaat met name om nieuwbouw van de Vuurvlinder, de toekomst van het wijkpark, verkeersveiligheid, huisvesting van De Grondslag, het budget voor het gebiedsprogramma Mariahoeve en onderhoud van openbaar groen.

Rond de eventuele nieuwbouw van de Vuurvlinder naast het Diamantcollege en de mogelijkheden voor eventuele herinrichting van het wijkpark is ter plekke afgesproken dat het Wijkberaad een aantal belanghebbenden en geïnteresseerden bij elkaar zal roepen om ideeën uit te wisselen en waar mogelijk te combineren. Mocht een dergelijk nieuwbouwplan verdere vormen aannemen dan worden ondergenoemde fracties graag door het college op de hoogte gehouden.

Een aantal andere kwesties vraag om nadere aandacht vanuit het college. Middels deze schriftelijke vragen leggen wij deze kwesties graag aan het college voor.

Er zijn behoorlijke zorgen over de verkeersveiligheid in sommige delen van de wijk. Zo wordt er soms erg hard gereden op de royaal gedimensioneerde Diamanthorst (“een racebaan”), terwijl aan deze weg diverse scholen zijn gesitueerd. Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid bij die scholen. De British School pleit voor een zebrapad om het oversteken over de Diamanthorst veiliger te maken. Ook zijn er zorgen over de verkeersveiligheid rond de Waalse Louise de Colignyschool (onoverzichtelijke situaties aan twee kanten geparkeerde auto’s aan de Ametisthorst, ook op de hoeken van de straten) en op weg naar de Kennedyschool vanuit de Hofzichtlaan via het Elviraland.

Ook de oversteek over het Finnenburg van en naar de natuurspeelplaats is een bron van zorgen voor ouders. Daarnaast werd de Hofzichtlaan genoemd waar fietsers vanaf Voorburg op deze drukke laan moeten fietsen (zonder vrijliggend fietspad).

1. Is het college bekend met de zorgen ten aanzien van deze situaties? Hoe schat het college deze situaties in? Welke mogelijkheden ziet het college om deze situaties veiliger te maken en op welke termijn?

Ja, het College is bekend met deze verkeerssituaties.
Wij zijn sinds het voorjaar in overleg met de British School aan de Diamanthorst en de Vlaskamp. Er wordt op dit moment gewerkt aan verbeteringen in de omgeving van deze scholen. Bij beide scholen wordt een plan voorbereid met daarin een zebra en een middeneiland. Deze maatregelen kunnen bij de locatie Vlaskamp dit jaar worden uitgevoerd en de maatregelen bij de locatie Diamanthorst in 2016.
Wij zijn ook in gesprek met de Waalse Colignyschool over tijdelijke- en definitieve maatregelen. Dit in verband met de tijdelijke verhuizing van de school en nieuwbouw in 2016 / 2017.

In het Gradaland hebben we in overleg met de Kennedyschool in de afgelopen jaren maatregelen getroffen, waaronder de aanleg van een schoolzone. De mogelijk onveilige verkeerssituatie op het Elviraland is niet bekend bij de gemeente. Wij gaan graag in gesprek met de school over het Elviraland.

Op het Finnenburg wordt in 2016 groot onderhoud aan de weg uitgevoerd en wordt een vrij liggend fietspad aan de huizenzijde aangelegd. In dat kader wordt ook de oversteek voor voetgangers bij de kruising met de Reigersbergerweg verbeterd. Door de aanleg van een midden eiland tussen de twee rijbanen wordt het oversteken overzichtelijker en veiliger.

Het ontbreken van een vrij liggend fietspad op de Hofzichtlaan tussen het Aegonplein en het Hendrinaland is bekend bij het College. Vanaf 2017 is groot onderhoud op de Hofzichtlaan gepland. In het kader van werk met werk maken worden dan aanpassingen aan de kruisingen en de aanleg van een vrij liggend fietspad onderzocht.

Verkeersveiligheid maakt nog geen deel uit van het concept-gebiedsprogramma.

2. Waarom maakt verkeersveiligheid nog geen deel uit van het gebiedsprogramma? Uit welke worden verkeersveiligheidsmaatregelen gedekt?

In het wijkprogramma maakt verkeersveiligheid onderdeel uit van het thema veiligheid. Wensen en voorstellen van bewoners op dit terrein hebben daar een plek. Het verkeersveiligheidsbeleid is vastgelegd in het meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015 (RIS nr.249913) en de uitvoering van projecten in het uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 2014-2015 (RIS nr.270268). De maatregelen bij de scholen worden grotendeels gedekt uit het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2014 – 2015, onderdeel veiligheid schoolomgeving.

Tijdens het debat kwam naar voren dat er vanuit het nieuwe Programma Stadsdelen en Wijkaanpak (programma 19) nog geen budget voor het gebiedsprogramma Mariahoeve (en andere wijken) bekend zou zijn gemaakt. Hierdoor zou de concretisering van plannen voor 2016 in de knel komen.

3. Is het juist dat er in ieder geval voor dit gebiedsprogramma nog geen budget bekend is gemaakt?
Welke effecten heeft dit op de concretisering van de gebiedsprogramma’s? Op welke termijn
biedt het college duidelijkheid?

Voor de wijkprogramma’s zijn geen extra middelen vrijgemaakt. De inzet in gebieden met het daarbij horende budget wordt na vaststelling van de wijkprogramma’s samen met de betreffende diensten gezamenlijk uitgewerkt. Er is een voorstel in voorbereiding over de wijze waarop de wijkaanpak nieuwe stijl in Mariahoeve gestalte zal krijgen.

De Grondslag is een collectief dat op basis van vrijwilligerswerk diverse activiteiten onderneemt gericht op sociale en duurzame doelen in de wijk. Daarbij worden ook mensen met een uitkering ingezet. Door sloop van de voormalige Mondriaanschool aan de Haverkamp is dit collectief zijn basis kwijtgeraakt. Wijkberaad en bewoners hechten zeer aan de activiteiten die dit collectief voor en met de wijk organiseert en ziet graag dat er weer een vorm van huisvesting kan worden gevonden. De Grondslag ziet zelf mogelijkheden voor huisvesting in het deel van het pand op de hoek Ivoorhorst/Het Kleine Loo waar nu nog kinderopvang is gehuisvest maar waar naar verluidt op korte termijn een aanzienlijk deel van vrijkomt, cq reeds vrijgekomen is.

4. Is het vrijkomende deel van het genoemde pand waar nu nog de kinderopvang is gehuisvest een optie voor De Grondslag? Waarom is de niet meer in gebruik zijnde brandweerkazerne geen optie? Welke andere mogelijkheden voor huisvesting in de wijk ziet het college? Is het college
bereid met de Grondslag te overleggen om te komen tot een bevredigende oplossing voor huisvesting van de Grondslag in de wijk?

Er is reeds veelvuldig overleg geweest en er zijn diverse locaties aangeboden.
Het pand aan de Ivoorhorst 403 wordt eind 2015 leeg opgeleverd door de huidige huurder. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met een potentiële huurder die heeft aangegeven de locatie vanaf 1 januari 2016 te willen huren.

De brandweerkazerne is nog in gebruik door de Veiligheidsregio Haaglanden en daarom niet beschikbaar voor dit initiatief.

Er is aan de Grondslag een ruimte aangeboden op de Robijnhorst (eigendom Haag Wonen) tegen maatschappelijk tarief. De Grondslag heeft aangegeven niet aan deze financiële voorwaarden te kunnen voldoen. Daarnaast is er ruimte aangeboden in het pand Zwedenburg 147, dit pand is particulier eigendom en in gebruik door Middin. Middin heeft aangegeven met de Grondslag te willen samenwerken. Het is echter aan de Grondslag om het gesprek aan te gaan met Middin om de mogelijkheden verder te onderzoeken.


Nog niet zo lang geleden is het parkje gelegen aan het Dignaland / Hendrinaland fraai opgeknapt. Volgens bewoners is de beplanting echter nooit helemaal afgemaakt en blijft ook het onderhoud nu achter, met name met betrekking tot de rozenstruiken.

5. Herkent het college dit signaal? Welke mogelijkheden ziet het college om een en ander weer op niveau te brengen?

Dit signaal wordt niet herkend. Het parkje heeft de blijvende aandacht ten aanzien van onderhoud. De rozenstruiken worden onderhouden volgens residentie kwaliteit.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen - Gevolgen TTIP en vestiging arbitrage-instituut in Den Haag

Lees verder

Schriftelijke vragen - Den Haag scoort slecht volgens Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer