Schrif­te­lijke vragen - Onderzoek inves­te­ringen fossiele industrie


Indiendatum: mrt. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In 2015 heeft de Noorse hoofdstad Oslo besloten al haar beleggingen in fossiele energie te verkopen[1]. Ook Kopenhagen heeft vorige week besloten investeringen in kolen, gas en olie van de hand te doen.[2] Dit wordt ook wel divesteren genoemd. Het betekent het zich onteigenen van aandelen, obligaties of investeringsfondsen die onethisch zijn doordat zij winst maken ten koste van het klimaat en de mensheid. Deze term is in het Nederlands geïntroduceerd door de beweging Fossiel Vrij [3]. Een fossielvrije gemeente kan inhouden:

  • Geen nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen en fossiele industrie,
  • Stoppen met sponsoring van en het aangaan van financieringscontracten met de fossiele industrie,
  • Voor dagelijkse transacties overstappen naar een bank die niet in de fossiele energie investeert,
  • De dialoog aangaan met aangesloten pensioenfondsen en hun te vragen ook te divesteren uit de fossiele industrie.

Het Haagse college van B&W geeft aan duurzaamheid zeer belangrijk te vinden en te streven naar een klimaatneutraal Den Haag in 2040. Op dit moment is echter niet duidelijk of en zo ja, welke financiële banden de gemeente heeft met de fossiele industrie.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onlogisch en contraproductief is om enerzijds te investeren in duurzame energievoorzieningen en tegelijkertijd financiële banden te hebben met de fossiele industrie? Graag een toelichting.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is om als gemeente geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen en op termijn de al bestaande investeringen uit de fossiele industrie terug te trekken? Graag een toelichting.

3. Is het college bereid een overzicht op te stellen van de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente Den Haag met de fossiele industrie en het overzicht voor het zomerreces van 2016 aan de gemeenteraad te sturen?

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] http://fd.nl/economie-politiek/1123621/oslo-verkoopt-beleggingen-in-fossiele-energie

[2] http://gofossilfree.org/nl/mayor-wants-to-rid-copenhagen-of-totally-wrong-investments-in-coal-oil-and-gas/

[3] http://gofossilfree.org/nl/about-fossil-free/wat-is-divesteren/

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 11 mrt. 2016

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 17 februari 2016 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In 2015 heeft de Noorse hoofdstad Oslo besloten al haar beleggingen in fossiele energie te verkopen. Ook Kopenhagen heeft vorige week besloten investeringen in kolen, gas en olie van de hand te doen. Dit wordt ook wel divesteren genoemd. Het betekent het zich onteigenen van aandelen, obligaties of investeringsfondsen die onethisch zijn doordat zij winst maken ten koste van het klimaat en de mensheid. Deze term is in het Nederlands geïntroduceerd door de beweging Fossiel Vrij. Een fossielvrije gemeente kan inhouden:

  • Geen nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen en fossiele industrie,
  • Stoppen met sponsoring van en het aangaan van financieringscontracten met de fossiele industrie,
  • Voor dagelijkse transacties overstappen naar een bank die niet in de fossiele energie investeert,
  • De dialoog aangaan met aangesloten pensioenfondsen en hun te vragen ook te divesteren uit de fossiele industrie.


Het Haagse college van B&W geeft aan duurzaamheid zeer belangrijk te vinden en te streven naar een klimaatneutraal Den Haag in 2040. Op dit moment is echter niet duidelijk of en zo ja, welke financiële banden de gemeente heeft met de fossiele industrie.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onlogisch en contraproductief is om enerzijds te investeren in duurzame energievoorzieningen en tegelijkertijd financiële banden te hebben met de fossiele industrie? Graag een toelichting.

Nee, het meest relevante bedrijf waar gemeente Den Haag financiële banden mee heeft (aandelen, beleggingen, obligaties) is Eneco. Een energiebedrijf valt eigenlijk niet onder de noemer Industrie. Hoewel Eneco van de grote energiebedrijven de grootste duurzame productieportefeuille heeft, valt Eneco volgens uw definitie onder de noemer “fossiel bedrijf”.

Eneco streeft er naar om volledig te verduurzamen en is daarin volgens recente benchmarks van stichting Natuur en Milieu en de Consumentenbond een voorloper onder de grote energiebedrijven. Het college ondersteunt dat streven.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is om als gemeente geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen en op termijn de al bestaande investeringen uit de fossiele industrie terug te trekken? Graag een toelichting.

De investeringen van de gemeente Den Haag staan in het Meerjaren Investerings Plan (MIP). Het gaat daarbij om infrastructurele projecten, gemeentelijke huisvesting, onderwijshuisvesting, cultuur-, welzijns- en sportaccommodaties, de herinrichting van de openbare ruimte en concernbrede informatiesystemen. Investeringen in de fossiele industrie vinden daarin niet plaats. Terugtrekken van investeringen in de fossiele industrie is dan ook niet aan de orde.

Naast genoemde investeringen zijn in de programmabegroting 2016-2019 (RIS 285871) twee gemeentelijke beleggingen terug te vinden (blz. 234):

I. Fonds Uiver 2006 is een belegging van de gemeente die voortvloeit uit de verkoop van voormalige woningbouwleningen. Het fonds bestaat uit obligaties van financials met goede tot zeer goede kredietwaardigheid. Het betreft een drietal financiële ondernemingen die onder andere zijn beoordeeld op milieu, governance en sociale aspecten, uitgedrukt in een zogenaamde sustainalytics score (hoe hoger de score, hoe beter de prestatie).

Sustainalytics score Omvang
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) 75% 82%
Lloyds 64% 11%
Royal Bank of Scotland 57% 7%

Via het Fonds Uiver wordt niet rechtstreeks geïnvesteerd in de fossiele industrie. Indirect is dit echter wel mogelijk doordat financiële instellingen bedrijven kunnen financieren die actief zijn in deze sector. Gegeven haar statutaire beperkingen kan de BNG alleen financieringen verstrekken aan (semi-) overheden.

II. Belegging Meewind. Meewind is een investering in windturbines op zee. Hier is dus geen sprake van fossiele energie.


3. Is het college bereid een overzicht op te stellen van de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente Den Haag met de fossiele industrie en het overzicht voor het zomerreces van 2016 aan de gemeenteraad te sturen?

Het college bericht over investeringen en beleggingen van de gemeente via de bestaande planning- en controlcyclus. In deze beantwoording is daar naar verwezen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen evenement op Hofvijver in broedseizoen

Lees verder

Schriftelijke vragen - Veiligheid kades

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer