Schrif­te­lijke vragen - Veiligheid kades


Indiendatum: apr. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 12 februari 2016 hebben de fracties van GroenLinks, Groep de Mos en de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van kademuren van de Veenkade (RIS 291846). Hierin werd gevraagd om het rapport van Nebest uit 2008 waarin de veiligheid van kades werd onderzocht met de Raad te delen. Dit rapport heeft u toen niet verstrekt, maar op 12 april is in reactie op een WOB-verzoek dit rapport aan bewoners verstrekt. In het Nebest-rapport worden veiligheidsproblemen bij verschillende kades benoemd. Voor een aantal genoemde kades zijn recent noodmaatregelen getroffen aangezien de veiligheid in het geding was. Ondergetekenden stellen, onder vermelding van artikel 30 van het reglement van orde, hierover de volgende vragen:

1. In 2008 signaleerde Nebest in haar rapport ‘Inspectie en meten kademuren’ dat er een groot aantal kades aan vervanging toe zijn[1]. In wiens opdracht is het rapport van Nebest opgesteld? Wat is er vervolgens met het rapport gebeurd? Op welke wijze is de informatie uit het rapport betrokken bij verdere besluitvorming over de veiligheid van de kades? Graag een uitgebreide toelichting.

2. Waarom hebben we als Raad dit rapport niet eerder in ons bezit gekregen, ondanks eerdere verzoeken daartoe?

3. Zijn de onderzochte kades daadwerkelijk binnen de geadviseerde termijn vervangen of gerepareerd? Welke kades zijn inderdaad binnen de termijn aangepakt en welke niet? Indien er geen of latere vervanging of herstel van de kades heeft plaatsgevonden, waarom is dit gebeurd?

4. Kunt u van de te vervangen kades, die nog niet zijn vervangen, per kade aangeven of en wanneer vervanging zal plaatsvinden? Welke overwegingen bepalen het tijdstip waarop wordt overgegaan tot vervanging?

5. In de Nebest-rapportage uit de mei/juni 2008 wordt specifiek aangegeven dat vervanging van de Conradkade binnen 2 jaar gewenst is. In december 2010 heeft bij vervanging van de oude kadeconstructie een grondverschuiving plaatsgevonden waardoor het tramspoor van tram 11 was verzakt en de tram meer dan een jaar is omgeleid (RIS 178265). Wanneer in de Nebest-rapportage wordt gesproken over vervanging binnen 2 jaar van de kade gaat het dan om hetzelfde deel van de kade waar in december 2010 een verzakking heeft plaatsgevonden? Indien dit het geval is, waarom heeft vervanging langer dan 2 jaar geduurd?

6. In de rapportage wordt specifiek aangegeven dat vervanging van de kade bij Zuidwal binnen 2 jaar moet plaatsvinden. Op vrijdag 27 november 2015 heeft de wethouder besloten om met onmiddellijke ingang de parkeerstrook langs de kade van de Zuidwal, tussen de Boekhorstbrug en de hoek in het Zuidwalland, tijdelijk op te heffen. De wethouder gaf daarbij aan dat dit noodzakelijk was vanwege de staat van de houten fundering van de kademuur (RIS 289683). Wanneer in de Nebest-rapportage wordt gesproken over vervanging binnen 2 jaar van de kade bij Zuidwal gaat het dan om hetzelfde deel van de kade waar de parkeerstrook werd afgezet? Indien dit het geval is, waarom heeft vervanging veel langer dan 2 jaar geduurd?

7. Is het college het met de fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en Groep de Mos eens dat een eerdere aanpak van een aantal van de bovengenoemde kades (Conradkade, Zuidwal, Toussaintkade) zeer opportuun was geweest, zodat geen noodmaatregelen getroffen hadden hoeven worden?

Van een aantal kades wordt in de rapportage aangegeven dat er sprake is van schade en dat herstel nodig is.

8. Zijn alle op pagina 12 tot 14 genoemde te herstellen kades inmiddels gerepareerd? Welke van de genoemde kades zijn niet gerepareerd? Worden deze in de toekomst aangepakt? Welke afweging speelt bij de keuze om schade aan kades al dan niet te herstellen? Graag een uitgebreide toelichting.

9. Is het mogelijk om deze vragen ruim voor 8 juni te beantwoorden, zodat de antwoorden kunnen worden betrokken bij de bespreking van de vervanging van de kademuren Toussaintkade en Veenkade in de Commissie Leefomgeving?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Arjen Dubbelaar
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep de Mos/Ouderenpartij

[1] Specifiek wordt aangegeven dat de volgende kades vervangen moeten worden: Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade (binnen 10 jaar), Groot Hertoginnelaan (binnen 15 jaar), Andries Bickerweg (15 jaar), Waalsdorperweg (binnen 1 jaar), Hogewal (binnen 10 jaar), Nassaulaan (binnen 2 jaar), Toussaintkade (advies inspectie te doen), Zwarteweg (rekening houden met vervanging binnen 10 jaar), Om en bij (binnen 3 jaar), Zuidwal (binnen 2 jaar), Conradkade (binnen 2 jaar), Valkenboskade (binnen 2 jaar) en Soestdijksekade (binnen 1 jaar).

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 22 apr. 2016

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heren Kapteijns en Dubbelaar hebben op 24 april 2016 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 12 februari 2016 hebben de fracties van GroenLinks, Groep de Mos en de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van kademuren van de Veenkade (RIS 291846). Hierin werd gevraagd om het rapport van Nebest uit 2008 waarin de veiligheid van kades werd onderzocht met de Raad te delen. Dit rapport heeft u toen niet verstrekt, maar op 12 april is in reactie op een WOB-verzoek dit rapport aan bewoners verstrekt. In het Nebest-rapport worden veiligheidsproblemen bij verschillende kades benoemd. Voor een aantal genoemde kades zijn recent noodmaatregelen getroffen aangezien de veiligheid in het geding was.

1. In 2008 signaleerde Nebest in haar rapport ‘Inspectie en meten kademuren’ dat er een groot aantal kades aan vervanging toe zijn[1]. In wiens opdracht is het rapport van Nebest opgesteld? Wat is er vervolgens met het rapport gebeurd? Op welke wijze is de informatie uit het rapport betrokken bij verdere besluitvorming over de veiligheid van de kades? Graag een uitgebreide toelichting.

Het rapport ‘Inspectie en meten kademuren’ is in opdracht van de gemeente Den Haag opgesteld. Ingenieursbureau Nebest heeft in 2008 een inspectie uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Op basis van dit advies zijn de kadevervangingen in Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-1; 2012 - 2014) en MJPK-2; 2015 - 2017) opgenomen. Hiervoor is een afweging gemaakt van de maatschappelijke effecten van het mogelijk bezwijken van de door Nebest geadviseerde te vervangen kademuren. Deze zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het gebruik van de kades. De urgentie van de ingreep in combinatie met maatschappelijke impact en veiligheid voor de gebruikers van de kade zijn de belangrijkste criteria geweest bij het vaststellen van de vervangingsopgave, zoals deze is opgenomen in de MJPK’s.

2. Waarom hebben we als Raad dit rapport niet eerder in ons bezit gekregen, ondanks eerdere verzoeken daartoe?

Wij constateren dat bij de commissiebrief d.d. 3 april 2015 (RIS 281724) inzake informatie vervanging kademuren Toussaintkade en Veenkade het Nebest rapport uit 2008 is opgenomen in de inhoudsopgave, doch abusievelijk niet is bijgevoegd. In plaats daarvan is een meer actueel rapport van Nebest uit 2011 met bijlage toegevoegd.
Uw schriftelijke vragen van 12 februari 2016, waarin gerefereerd werd aan het Nebest rapport uit 2008, hadden betrekking op de resultaten van de duikinspecties voor de brug Piet Heinplein. Wij hebben u de daarop betrokken documenten doen toekomen.
Het volledige Nebest rapport is in april 2016 naar aanleiding van een WOB-verzoek volledig beschikbaar gesteld.
Wij betreuren het niet-toevoegen bij de commissiebrief d.d. 3 april 2015 en zenden u hierbij alsnog voor de volledigheid het Nebest rapport uit 2008 toe.


3. Zijn de onderzochte kades daadwerkelijk binnen de geadviseerde termijn vervangen of gerepareerd? Welke kades zijn inderdaad binnen de termijn aangepakt en welke niet? Indien er geen of latere vervanging of herstel van de kades heeft plaatsgevonden, waarom is dit gebeurd?

In de bij het Nebest rapport behorende tabel “Vervangen” staan negentien kadevakken genoemd die, op basis van de (visueel beoordeelde) technische staat, volgens Nebest vervangen zouden moeten worden. Van die negentien kades zijn er inmiddels zes vervangen (twee kadevakken Valkenboskade, twee kadevakken Conradkade, Om en Bij en Waalsdorperweg) en is een deel van de Zuidwal versterkt. Het tijdspad van daadwerkelijke vervanging in relatie tot de indicatieve vervangingstermijn is als volgt geweest: Valkenboskade vervanging binnen 2 jaar, daadwerkelijke vervanging is gestart in 2010; Conradkade vervanging binnen 2 jaar, daadwerkelijke vervanging is gestart in 2010; Om en Bij vervanging binnen 3 jaar, daadwerkelijke vervanging is gestart in 2013 na een tijdelijke maatregel afgestemd op werkzaamheden herinrichting Hobbemastraat; Waalsdorperweg vervanging binnen 1 jaar, daadwerkelijke aanvang vervanging in 2010, gecombineerd met de werkzaamheden voor de Hubertustunnel; Zuidwal versterking binnen 2 jaar, daadwerkelijke versterking is uitgevoerd in 2010.
Van zeven kades is de maatschappelijke impact bij eventuele bezwijking zo laag ingeschat, bijvoorbeeld omdat kades in dagelijks gebruik niet of nauwelijks worden belast, dat geen prioriteit aan vervanging wordt gegeven en zonodig correctief gehandeld zal worden. Dit betreft 3 watervakken aan de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade, twee kadevakken Groot Hertoginnelaan, De Andries Bickerweg en de Soestdijksekade. Van de overige kades bleken de twee kadevakken aan de Nassaulaan bij nadere inspectie in goede staat te zijn. Van drie kades is aangegeven dat deze binnen 10 jaar zouden moeten worden vervangen. Dit betreffen de Toussaintkade, de Zwarteweg en de Hogewal. Van die kades is de Toussaintkade op basis van nader onderzoek met de meeste prioriteit in het MJPK-2 (2015 - 2017) opgenomen. De kades aan de Zwarteweg en de Hogewal worden gemonitord.

Ten aanzien van de in de rapportage indicatieve vervangingstermijnen dient het volgende te worden aangetekend. Na een eerste constatering is aanvullend technisch onderzoek noodzakelijk, waarna op basis daarvan een integrale afweging gemaakt wordt. De technische voorbereiding, vergunningaanvragen en overleg met stakeholders vragen doorgaans twee jaar. De feitelijke vervangingswerkzaamheden bedragen gemiddeld negen maanden tot een jaar. Met de Meerjarenprogramma’s Kunstwerken pakken wij de vervanging van kademuren gestructureerd en structureel op.

4. Kunt u van de te vervangen kades, die nog niet zijn vervangen, per kade aangeven of en wanneer vervanging zal plaatsvinden? Welke overwegingen bepalen het tijdstip waarop wordt overgegaan tot vervanging?

Het moment van vervanging van de Toussaintkade is afhankelijk van de tegen de kapvergunning ingezette bezwaar- en beroepsprocedures. De kademuren Zwarteweg en Hogewal zijn nog niet opgenomen in het nu lopende meerjarenprogramma, maar worden gemonitord. Voor volgende meerjarenprogramma’s wordt het gehele op hout gefundeerde areaal opnieuw gewogen en beoordeeld. Naast de visuele areaalinspectie van Nebest uit 2013 worden daarin de resultaten van de nu lopende duikinspecties en de lopende monitoring meegewogen. Het feitelijke gebruik van en de belasting op de kademuur, de mogelijkheden voor levensduurverlenging en de maatschappelijke impact worden in deze beoordeling betrokken. Daarnaast spelen gevolgen voor bereikbaarheid, mogelijke aansluiting bij andere werken en impact op het watersysteem een rol.

5. In de Nebest-rapportage uit mei/juni 2008 wordt specifiek aangegeven dat vervanging van de Conradkade binnen 2 jaar gewenst is. In december 2010 heeft bij vervanging van de oude kadeconstructie een grondverschuiving plaatsgevonden waardoor het tramspoor van tram 11 was verzakt en de tram meer dan een jaar is omgeleid (RIS 178265). Wanneer in de Nebest- rapportage wordt gesproken over vervanging binnen 2 jaar van de kade gaat het dan om hetzelfde deel van de kade waar in december 2010 een verzakking heeft plaatsgevonden? Indien dit het geval is, waarom heeft vervanging langer dan 2 jaar geduurd?

Er is in 2010 gestart met de vervanging van het gedeelte tussen de Weimarstraat en de Newtonstraat. Tijdens de uitvoering heeft de verzakking plaatsgevonden. Deze was niet een gevolg van de door Nebest geconstateerde gebreken, maar hing samen met de uitvoeringsmethodiek.

6. In de rapportage wordt specifiek aangegeven dat vervanging van de kade bij Zuidwal binnen 2 jaar moet plaatsvinden. Op vrijdag 27 november 2015 heeft de wethouder besloten om met onmiddellijke ingang de parkeerstrook langs de kade van de Zuidwal, tussen de Boekhorstbrug en de hoek in het Zuidwalland, tijdelijk op te heffen. De wethouder gaf daarbij aan dat dit noodzakelijk was vanwege de staat van de houten fundering van de kademuur (RIS 289683). Wanneer in de Nebest-rapportage wordt gesproken over vervanging binnen 2 jaar van de kade bij Zuidwal gaat het dan om hetzelfde deel van de kade waar de parkeerstrook werd afgezet? Indien dit het geval is, waarom heeft vervanging veel langer dan 2 jaar geduurd?

Nee, het betreft het aangrenzende watervak, dat in 2010 reeds is versterkt. Zie ook antwoord op
vraag 3.


7. Is het college het met de fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en Groep de Mos eens dat een eerdere aanpak van een aantal van de bovengenoemde kades (Conradkade, Zuidwal, Toussaintkade) zeer opportuun was geweest, zodat geen noodmaatregelen getroffen hadden hoeven worden?

Wij zijn van mening dat wij op basis van de beschikbare informatie bijtijds en adequaat gehandeld hebben. Op de Conradkade vond de verzakking plaats tijdens de uitvoering van de kadevervanging. De in het Nebest rapport genoemde kademuur aan de Zuidwal is in 2010 hersteld. De noodmaatregel die nu is ingesteld, betreft een ander deel van de Zuidwal. Deze maatregel is genomen op basis van recente duikinspecties. De vertraging bij de vervanging Toussaintkade is terug te voeren op de lopende juridische procedures.

Van een aantal kades wordt in de rapportage aangegeven dat er sprake is van schade en dat herstel nodig is.


8. Zijn alle op pagina 12 tot 14 genoemde te herstellen kades inmiddels gerepareerd? Welke van de genoemde kades zijn niet gerepareerd? Worden deze in de toekomst aangepakt? Welke afweging speelt bij de keuze om schade aan kades al dan niet te herstellen? Graag een uitgebreide toelichting.

In zijn algemeenheid geldt dat het verhelpen van potentieel gevaarlijke situaties prioriteit heeft gekregen bij de te herstellen kades ten opzichte van het herstel van esthetische schades.
De Koningin Emmakade, Waldeck Pyrmontkade en Granaathorst worden gemonitord, omdat de situatie minder urgent is, dan in de rapportage uit 2008 was ingeschat. Voor de Valkenboskade is de kadevervanging in voorbereiding, herstel vooruitlopend aan de vervanging is niet noodzakelijk.
Aan de Laakhaven, Neherkade en de insteekhaven bij de Haagse Hogeschool, de Nieuwe Uitleg en De Horst is sprake van cosmetische schades. Omdat er geen tekenen zijn van verdere degradatie worden deze gemonitord of regulier periodiek geïnspecteerd. Van het teenschot aan de Nassaulaan is na nader onderzoek de restlevensduur opnieuw bepaald (>20 jaar). De watergang aan de Erasmusweg is getransformeerd naar een natte ecologische zone met een plas-drasinrichting. In dat kader was herstel van de geconstateerde schades niet meer relevant. De schades aan openbare kademuren in de Binckhorsthaven zijn hersteld, de overige kades zijn niet openbaar toegankelijk.


9. Is het mogelijk om deze vragen ruim voor 8 juni te beantwoorden, zodat de antwoorden kunnen worden betrokken bij de bespreking van de vervanging van de kademuren Toussaintkade en Veenkade in de Commissie Leefomgeving?

Wij hebben geprobeerd uw gedetailleerde vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Het college van burgemeester en wethouders, de
secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen - Onderzoek investeringen fossiele industrie

Lees verder

Schriftelijke vragen - Invoeren ja-ja sticker in Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer