Schrif­te­lijke vragen evenement op Hofvijver in broed­seizoen


Indiendatum: mrt. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 29 en 30 maart vindt het International Dinner plaats op de Hofvijver. Voor dit evenement wordt momenteel een paviljoen op de Hofvijver geplaatst. Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen. In deze tijd moet zorgvuldig worden omgegaan met groen, water en andere plekken om vogels zo min mogelijk te verstoren.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1.Is het college bekend met het evenement dat plaatsvindt op de Hofvijver ten tijde van het broedseizoen?[1]

De Hofvijver is een verblijfplaats voor diverse diersoorten, waaronder de wilde eend. Onlangs verscheen in diverse berichten dat het slecht gaat met de wilde eendenpopulatie.[2]

2.Hoe heeft dit evenement doorgang kunnen vinden ten tijde van het broedseizoen? Graag een toelichting.

3.Is er getoetst op nadelige effecten op aanwezige flora en fauna alvorens is overgegaan tot het verlenen van de vergunning voor dit evenement? Zo ja, welke toets(en)? Zo nee, waarom waren er geen toetsen nodig?

4.Worden er op en rond de Hofvijver maatregelen getroffen om overlast voor broedende vogels te voorkomen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

5.Is het college bereid te onderzoeken of dierenwelzijn als weigeringsgrond kan worden opgenomen in de APV in het kader van evenementen? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] http://www.dinner29march.nl/

[2] http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4259244/2016/03/08/Verdwijnt-de-wilde-eend-uit-de-natuur.dhtml

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 24 mrt. 2016

De gemeenteraad,

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 29 maart 2016 een brief met daarin vijf vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 29 en 30 maart vindt het International Dinner plaats op de Hofvijver. Voor dit evenement wordt
momenteel een paviljoen op de Hofvijver geplaatst. Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen. In
deze tijd moet zorgvuldig worden omgegaan met groen, water en andere plekken om vogels zo min
mogelijk te verstoren. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt
ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het evenement dat plaatsvindt op de Hofvijver ten tijde van het
broedseizoen?*

Ja.

De Hofvijver is een verblijfplaats voor diverse diersoorten, waaronder de wilde eend. Onlangs
verscheen in diverse berichten dat het slecht gaat met de wilde eendenpopulatie.**

2. Hoe heeft dit evenement doorgang kunnen vinden ten tijde van het broedseizoen? Graag een
toelichting.

3. Is er getoetst op nadelige effecten op aanwezige flora en fauna alvorens is overgegaan tot het
verlenen van de vergunning voor dit evenement? Zo ja, welke toets(en)? Zo nee, waarom waren
er geen toetsen nodig?

4. Worden er op en rond de Hofvijver maatregelen getroffen om overlast voor broedende vogels te
voorkomen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is niet het bevoegd gezag op het gebied van de natuurwetgeving (Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet). Desondanks kijkt de gemeente bij de aanvraag voor een evenementenvergunning wel naar de natuurwaarde van het betreffende gebied. Indien er sprake is van kwetsbare gebieden met een hoge natuurwaarde worden organisatoren gewezen op de wettelijke zorgplicht op grond van de natuurwetgeving. Dit is in het geval van het International Dinner gebeurd.

Het International Dinner was een besloten activiteit voor ondernemers zonder muzikale (live) programmering. De (geluids)hinder voor de omgeving was derhalve minimaal en er was geen sprake van verstorende elementen als vuurwerk. De oever van de Hofvijver bestaat uit loodrechte stenen kaden van ongeveer anderhalve meter hoog naast een druk voetgangersgebied. Het paviljoen lag langs een zeer klein deel daarvan (op maximale afstand van het “vogeleiland”) en er was in de directe omgeving van het paviljoen geen sprake van broedende vogels en daarmee ook geen verstoring in het broedseizoen.


5. Is het college bereid te onderzoeken of dierenwelzijn als weigeringsgrond kan worden opgenomen in de APV in het kader van evenementen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Voor kwetsbare gebieden met een hoge natuurwaarde moet separaat een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie en/of het ministerie. Bij een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet moet een ecologisch onderzoek worden aangeleverd. Het opnemen van een aanvullende weigeringsgrond in de APV is daarom niet nodig.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de locoburgemeester,

mw. A.W.H. Bertram mw. I.K. van Engelshoven

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen - Veiligheid kademuren Veenkade

Lees verder

Schriftelijke vragen - Onderzoek investeringen fossiele industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer