Schrif­te­lijke vragen preven­tieve aanpak 'meeu­wen­overlast'


Indiendatum: aug. 2014

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente poogt al enkele jaren de vermeende overlast van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen aan te pakken.[1] Onlangs kwam een VVD-Kamerlid met het voorstel om “meeuwen” van de lijst beschermde inheemse diersoorten te schrappen. Gemeenten zouden zo meer mogelijkheden krijgen om de dieren te bestrijden.[2]

Bestrijding leidt echter tot ongewenst wreed handelen tegen de Zilvermeeuw en de Kleine Mantelmeeuw en is volstrekt zinloos. Bestrijden en verjagen vergroot juist het probleem, doordat meeuwen zich verspreiden over de stad. De toenemende menselijke activiteiten in het kustgebied en het grote voedselaanbod in Den Haag leiden ertoe dat de stad meeuwen blijft aantrekken. De platte grinddaken van woningen, overheidsgebouwen en bedrijven bieden de meeuwen aantrekkelijke broedplaatsen. Mensen maken van de stad een aantrekkelijk leefgebied voor de Kleine Mantelmeeuw en de Zilvermeeuw, waardoor een onbekend aantal Hagenaren overlast van meeuwen ervaart door hun balts- en contactroep, en door zwerfvuil op straat.

De ervaren meeuwenoverlast kan effectief en diervriendelijk worden verminderd door het aanbod van zwerfvoedsel terug te dringen, te voorkomen dat mensen meeuwen en andere dieren voeren, de vuilniszak van straat te halen, voedselverspilling tegen te gaan en broeden op daken te ontmoedigen door deze te vergroenen.[3]

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het niet nodig en tevens onwenselijk is om meeuwensoorten te bestrijden? Zo ja, spreekt het zich als kustgemeente uit tegen het pleidooi om meeuwen van de lijst van beschermde inheemse diersoorten te schrappen? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college net als de Partij voor de Dieren van mening dat de belangen van meeuwen ten volle moeten worden meegewogen in de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid? Zo nee, waarom niet?

3. Onderschrijft het college de conclusie van onderzoekers dat de belangrijkste factor die meeuwen naar de stad drijft het voedselaanbod is? [4] Zo ja, gaat het college een actiever beleid voeren in het wegnemen van voor meeuwen toegankelijke voedselbronnen? Zo nee, waarom niet?

4. Een van de maatregelen om het aanbod van voedsel te verminderen is het vervangen van vuilniszakken door (ondergrondse) afvalcontainers.

5. Zijn alle stadsdelen waar meeuwenoverlast wordt ervaren inmiddels voorzien van afvalcontainers? Zo nee, op welke termijn gaat dit gebeuren?

6. Het voeren van dieren werkt als een trekpleister voor meeuwen en andere dieren. Een voederverbod heeft naast het wegnemen van een ongewenste voedselbron voor dieren veel bijkomende voordelen. Zo voorkomt het dat dieren ziek worden. Veel van het voedsel dat wordt aangeboden, is ongeschikt voor vogels waardoor zij ziektes als botulisme en obesitas kunnen oplopen.

7. Is het college bereid om op basis van actuele berichtgeving te onderzoeken of een voederverbod kan worden opgenomen in de APV? Is het college bereid, gezien de klachten over meeuwen, om tot een voederverbod over te gaan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

8. In de duinen zijn o.a. door recreatiedruk veel geschikte broedplaatsen verdwenen waardoor vogels op zoek gaan naar alternatieve broedplekken in de stad. Meeuwen broeden op de vele platte grinddaken. Begroeide daken zijn onaantrekkelijker voor meeuwen. Een groen dak heeft daarnaast meer voordelen, zoals het opvangen van fijnstof en regenwater en het verlengen van de levensduur van een dak. Ook biedt het isolatie en geven groene daken de stad een prettige en gezonde aanblik. De gemeente verstrekt tot november 2014 een subsidie voor de aanleg van groene daken.

9. Hoeveel groene daken zijn er met behulp van deze subsidie toe nu toe aangelegd?

10. Gaat het college de aanleg van groene daken actiever stimuleren? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid de subsidie voor de aanleg van groene daken ook na november 2014 voort te zetten? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Wat-doet-de-gemeente-tegen-meeuwenoverlast.htm
[2] http://www.bnr.nl/nieuws/663294-1408/vvd-wil-oplossing-meeuwenoverlast
[3]http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/augustus/26/afschieten-van-meeuwen-werkt-niet-1412494
[4]https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/grote-meeuwen-de-stad

Indiendatum: aug. 2014
Antwoorddatum: 19 sep. 2014

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


De gemeente poogt al enkele jaren de vermeende overlast van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen aan te pakken. Onlangs kwam een VVD-Kamerlid met het voorstel om “meeuwen” van de lijst beschermde inheemse diersoorten te schrappen. Gemeenten zouden zo meer mogelijkheden krijgen om de dieren te bestrijden. Bestrijding leidt echter tot ongewenst wreed handelen tegen de Zilvermeeuw en de Kleine Mantelmeeuw en is volstrekt zinloos. Bestrijden en verjagen vergroot juist het probleem, doordat meeuwen zich verspreiden over de stad. De toenemende menselijke activiteiten in het kustgebied en het grote voedselaanbod in Den Haag leiden ertoe dat de stad meeuwen blijft aantrekken. De platte
grinddaken van woningen, overheidsgebouwen en bedrijven bieden de meeuwen aantrekkelijke broedplaatsen. Mensen maken van de stad een aantrekkelijk leefgebied voor de Kleine
Mantelmeeuw en de Zilvermeeuw, waardoor een onbekend aantal Hagenaren overlast van meeuwen ervaart door hun balts- en contactroep, en door zwerfvuil op straat.
De ervaren meeuwenoverlast kan effectief en diervriendelijk worden verminderd door het aanbod van zwerfvoedsel terug te dringen, te voorkomen dat mensen meeuwen en andere dieren voeren, de vuilniszak van straat te halen, voedselverspilling tegen te gaan en broeden op daken te ontmoedigen door deze te vergroenen.


1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het niet nodig en tevens onwenselijk is om meeuwensoorten te bestrijden?

Ja. Naar onze mening gaat het niet om het bestrijden van meeuwensoorten, maar om het tegengaan van meeuwenoverlast. Hiervoor zijn effectievere methoden voorhanden die zich met name richten op het beperken van het voedselaanbod.

Zo ja, spreekt het zich als kustgemeente uit tegen het pleidooi om meeuwen van de lijst van beschermde inheemse diersoorten te schrappen? Zo nee, waarom niet?

De meeuw staat op de lijst van beschermde diersoorten. Het college voelt zich niet geroepen zich hierover uit te spreken.

2. Is het college net als de Partij voor de Dieren van mening dat de belangen van meeuwen ten volle moeten worden meegewogen in de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid? Zo nee, waarom niet?

Zowel het belang van de meeuw als de belangen van bewoners worden meegewogen in de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid.

3. Onderschrijft het college de conclusie van onderzoekers dat de belangrijkste factor die meeuwen naar de stad drijft het voedselaanbod is?

Ja.

Zo ja, gaat het college een actiever beleid voeren in het wegnemen van voor meeuwen toegankelijke voedselbronnen? Zo nee, waarom niet?

De gemeente voert reeds een actief beleid om de stad schoon te houden. Dit bestaat uit het plaatsen van ORAC’s (ondergrondse restafvalcontainers), het verstrekken van extra stevige gele vuilniszakken, de subsidieregeling Groene Daken en communicatie.
Zie ook de beantwoording bij vraag 4.


Een van de maatregelen om het aanbod van voedsel te verminderen is het vervangen van vuilniszakken door (ondergrondse) afvalcontainers.

4. Zijn alle stadsdelen waar meeuwenoverlast wordt ervaren inmiddels voorzien van afvalcontainers? Zo nee, op welke termijn gaat dit gebeuren?

Op dit moment zijn onder andere Escamp, Bezuidenhout, Schilderswijk en een groot deel van Scheveningen al voorzien van ORAC's. In delen van het Centrum, Laak en Segbroek worden de ORAC’s uitgebreid. De gemeenteraad stelt de gebieden vast waar de ORAC’s geplaatst worden. Het laatste raadsbesluit hieromtrent is van 29 oktober 2013 (RIS266686).

Het voeren van dieren werkt als een trekpleister voor meeuwen en andere dieren. Een voederverbod heeft naast het wegnemen van een ongewenste voedselbron voor dieren veel bijkomende voordelen. Zo voorkomt het dat dieren ziek worden. Veel van het voedsel dat wordt aangeboden, is ongeschikt voor vogels waardoor zij ziektes als botulisme en obesitas kunnen oplopen.

5. Is het college bereid om op basis van actuele berichtgeving te onderzoeken of een voederverbod kan worden opgenomen in de APV? Is het college bereid, gezien de klachten over meeuwen, om tot een voederverbod over te gaan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Nee. Een voederverbod is praktisch niet goed uitvoerbaar door de personele inzet die dit vergt, waardoor er knelpunten ontstaan ten opzichte van de handhavingsprioriteit. Het verbod is alleen te handhaven bij constatering op heterdaad Het achterlaten en gooien van afval in de openbare ruimte kan op basis van de Afvalstoffenverordening strafrechtelijk al worden beboet. De gemeente is uit oogpunt van deregulering en efficiënte inzet van overheidsmiddelen bovendien terughoudend met aanvullende gemeentelijke regels.

In de duinen zijn o.a. door recreatiedruk veel geschikte broedplaatsen verdwenen waardoor vogels op zoek gaan naar alternatieve broedplekken in de stad. Meeuwen broeden op de vele platte grinddaken. Begroeide daken zijn onaantrekkelijker voor meeuwen. Een groen dak heeft daarnaast meer voordelen, zoals het opvangen van fijnstof en regenwater en het verlengen van de levensduur van een dak. Ook biedt het isolatie en geven groene daken de stad een prettige en gezonde aanblik. De gemeente verstrekt tot november 2014 een subsidie voor de aanleg van groene daken.

7. Hoeveel groene daken zijn er met behulp van deze subsidie tot nu toe aangelegd?

Er zijn 234 groene daken aangelegd.

8. Gaat het college de aanleg van groene daken actiever stimuleren? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 9.

9. Is het college bereid de subsidie voor de aanleg van groene daken ook na november 2014 voort te zetten? Zo nee, waarom niet?

Het college beziet nog of de subsidieregeling Groene Daken wordt voortgezet of niet. Dit maakt deel uit van de bredere overwegingen binnen het nieuwe programma duurzaamheid.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over dierenhandel in Den Haag

Lees verder

Schriftelijke vragen over gemeentelijke bijdrage voor opvang en vervoer in het wild levende dieren in nood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer