Schrif­te­lijke vragen Sier­duiven loslaten


Indiendatum: apr. 2012

Gemeenteraadsfractie Den Haag

Den Haag, 25 april 2012,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het bericht op Westonline genaamd “Dierenbescherming boos op Barbie” , stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat in Den Haag op bruiloften sierduiven worden losgelaten? Zo ja, kan het college aangeven hoe vaak worden er in Den Haag bij bruiloften, demonstraties of andere (feestelijke) evenementen sierduiven losgelaten? Zo neen, waarom niet?

De Haagse Dierenambulance geeft aan dat zij in 2010 en 2011 200 sierduiven heeft opgehaald, die er vaak slecht aan toe waren. De dieren zijn meestal gewond en ziek en moeten naar de dierenarts gebracht worden. Ook blijken duiven geëuthanaseerd te moeten worden als gevolg van hun slechte fysieke toestand.

2. Is het college bekend met het feit dat het loslaten van sierduiven voornoemde nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de dieren?

3. Is het college met mij van mening dat het loslaten van sierduiven – gezien de negatieve effecten daarvan op het welzijn van deze dieren - een vorm van dierenmishandeling, gezien de gezondheid van deze dieren zonder redelijk doel benadeeld wordt? Graag een toelichting.

Ingevolge artikel 14 lid 1 van de Flora- en Faunawet is het uitzetten van dieren verboden. Bovendien is het ingevolge artikel 37 van de Gezondheids-en Welzijnswet voor Dieren niet toegestaan dieren de nodige zorg te onthouden. Postduiven vliegen weer terug nadat ze worden losgelaten. Sierduiven echter kunnen de weg naar huis niet terugvinden met negatieve gevolgen zoals hiervoor omschreven.

4. Is het college met mij van mening dat het loslaten van sierduiven wettelijk niet toegestaan is gezien voornoemde artikelen? Zo nee, graag een toelichting. Zo ja, is het college bereid maatregelen te nemen opdat het loslaten van sierduiven in Den Haag tot het verleden gaat behoren? Zo ja welke maatregelen en op welke termijn?

5. Is het college bereid in de Algemeen Plaatselijke Verordening een algeheel verbod op te nemen op het loslaten van sierduiven, danwel een gespecificeerd verbod op het loslaten van sierduiven bij ceremonies (waaronder bruiloften), demonstraties of andere (feestelijke) evenementen? Graag een toelichting. Zo neen, is het college bereid na te denken over oplossingen om dit dieronvriendelijke fenomeen te doen stoppen? Graag een toelichting.

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: apr. 2012
Antwoorddatum: 30 mei 2012

sv 2012.258
RIS 248789
Regnr. DSB/2012.333 Den Haag, 30 mei 2012
Inzake: Sierduiven loslaten
De gemeenteraad

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 25 april 2012 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van het bericht op Westonline genaamd “Dierenbescherming boos op Barbie”, stelt ondergetekende – onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde – de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat in Den Haag op bruiloften sierduiven worden losgelaten? Zo ja, kan het college aangegeven hoe vaak worden er in Den Haag bij bruiloften,
demonstraties of andere (feestelijke) evenementen sierduiven losgelaten? Zo neen, waarom niet?

Ja. In Den Haag zijn in 2011 circa 1300 huwelijken gesloten. Bij circa 10 huwelijken zijn door bruidsparen sierduiven losgelaten.

De Haagse Dierenambulance geeft aan dat zij in 2010 en 2011 200 sierduiven heeft opgehaald, die er vaak slecht aan toe waren. De dieren zijn meestal gewond en ziek en moeten naar de dierenarts gebracht worden. Ook blijken duiven geëuthanaseerd te moeten worden als gevolg van hun slechte
fysieke toestand.


2. Is het college bekend met het feit dat het loslaten van sierduiven voornoemde nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van dieren?

Ja.

3. Is het college met mij van mening dat het loslaten van sierduiven – gezien de negatieve effecten daarvan op het welzijn van deze dieren – een vorm van dierenmishandeling, gezien de
gezondheid van deze dieren zonder redelijk doel benadeeld wordt? Graag een toelichting.

Voor de aanpak van mishandeling en verwaarlozing van dieren zijn andere instanties verantwoordelijk. Zoals alarmnummer 144 ‘Red een dier’ en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Elke burger kan dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren melden bij de daarvoor bevoegde instanties. De gemeente heeft geen wettelijke taak bij toezicht en handhaving op dierenwelzijn.


Ingevolge artikel 14 lid 1 van de Flora- en Faunawet is het uitzetten van dieren verboden. Bovendien is het ingevolge artikel 37 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren niet toegestaan dieren de nodige zorg te onthouden. Postduiven vliegen weer terug nadat ze worden losgelaten. Sierduiven echter kunnen de weg naar huis niet terugvinden met negatieve gevolgen zoals hiervoor omschreven.

4. Is het college met mij van mening dat het loslaten van sierduiven wettelijk niet toegestaan is gezien voorgenoemde artikelen? Zo nee, graag een toelichting. Zo ja, is het college bereid
maatregelen te nemen opdat het loslaten van sierduiven in Den Haag tot het verleden gaat behoren? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn?

Zoals in de beantwoording van vraag 3 is aangegeven, zijn andere instanties verantwoordelijk voor het wettelijke toezicht op en handhaving van het welzijn van dieren. Aangezien er jaarlijks maar bij circa 10 huwelijken sierduiven zijn losgelaten, lijkt er ook geen sprake te zijn van een in omvang groot probleem. Wel zal het college in de informatie aan bruidsparen en op de website opnemen dat het loslaten van sierduiven onwenselijk is.

5. Is het college bereid in de Algemeen Plaatselijke Verordening een algeheel verbod op te nemen op het loslaten van sierduiven, danwel een gespecificeerd verbod op het loslaten van sierduiven bij ceremonies (waaronder bruiloften), demonstraties of andere (feestelijke) evenementen? Graag een toelichting. Zo neen, is het college bereid na te denken over oplossingen om dit diervriendelijke fenomeen te doen stoppen? Graag een toelichting.

Nee. Om redenen van deregulering en efficiënte inzet van overheidsmiddelen is het college terughoudend met het instellen van een dergelijk verbod in de APV. Wel wil het college het loslaten van sierduiven bij bruiloften terugdringen en aanstaande bruidsparen adviseren om geen sierduiven los te laten (zie vraag 4).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Technische vragen Nota Dierenwelzijn

Lees verder

Schriftelijke vragen Natuurbescherming via omgevingsvergunning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer