Schrif­te­lijke vragen - Smart City Inno­va­tiedag Israel


Indiendatum: jan. 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op donderdag 4 februari 2016 zal in Den Haag de Smart City Innovatiedag worden georganiseerd. De website van de Israëlische ambassade bericht daarover het volgende; http://itrade.gov.il/netherlands/een-overzicht-van-de-israelische-participanten-op-de-smart-city-innovatiedag/. De achtergrond van deze dag is terug te voeren op het Samenwerkingsforum tussen Nederland en Israël uit december 2013. Voorts is op de site te lezen hoe Nederland en Israël samenwerken en ook dat de steden Den Haag, Amsterdam en Eindhoven betrokken zijn bij de organisatie.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen ondergetekenden de volgende vragen:

1. Op wiens initiatief is de Smart City Innovatiedag georganiseerd en welke partijen zijn betrokken geweest bij het proces? Wie financiert de Smart City Innovatiedag, is er sprake van gemeentelijke subsidies of facilitering?

2. Kunt u een volledig overzicht overleggen van alle bedrijven die aan de Smart City Innovatiedag deelnemen? En hierbij aangeven waar deze bedrijven precies gevestigd zijn en welke van deze bedrijven, al dan niet indirect, een relatie hebben met de defensie-industrie of het defensie-apparaat van landen die in een internationaal conflict betrokken zijn?

3. Kan het college aangegeven of de gemeente Den Haag of een van de andere medeorganiserende steden, de bedrijven die deelnemen aan de Smart City Innovatiedag, zijn getoetst op een (indirecte) bijdrage aan mensenrechtenschendingen? Zo ja, hoe zijn zij getoetst en wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet? En bent u dan bereid alsnog onderzoek te doen naar de deelnemende bedrijven die gevestigd zijn in conflictgebieden en de gemeenteraad daarover voor 4 februari 2016 te berichten?

4. Is het college met ons van mening dat Den Haag als internationale stad van vrede en recht een voorbeeldfunctie te vervullen heeft waar het gaat om mensenrechten ? Zoja, geldt dit ook waar het de samenwerking met handelspartners in conflictgebieden gaat?

Christine Teunissen Fatima Faïd
Partij voor de Dieren Den Haag Haagse Stadspartij

Indiendatum: jan. 2016
Antwoorddatum: 28 jan. 2016

De raadsleden de dames Teunissen en Fai?d hebben op 2 februari 2016 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Op wiens initiatief is de Smart City Innovatiedag georganiseerd en welke partijen zijn betrokken geweest bij het proces? Wie financiert de Smart City Innovatiedag, is er sprake van gemeentelijke subsidies of facilitering?

De Smart City Innovatiedag is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Bij de invulling van het programma zijn de Gemeente Den Haag, Alliander, gemeente Helmond, Brainport Eindhoven, de Nederlandse Ambassade in Israe?l, de Israe?lisch Ambassade in Nederland, gemeente Amsterdam en stichting the Hague Security Delta betrokken geweest. Smart City Innovatiedag wordt voor een groot deel door het ministerie van Economische Zaken gefinancierd. De gemeente Den Haag draagt financieel bij aan de organisatiekosten vanwege de kansen die dit biedt voor de ontwikkeling van Haagse economische clusters IT/Tech, Security, Oil & Gas. (€ 9.862,50)

2. Kunt u een volledig overzicht overleggen van alle bedrijven die aan de Smart City Innovatiedag deelnemen? En hierbij aangeven waar deze bedrijven precies gevestigd zijn en welke van deze bedrijven, al dan niet indirect, een relatie hebben met de defensie-industrie of het defensie- apparaat van landen die in een internationaal conflict betrokken zijn?

Deze innovatiedag wordt georganiseerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De inschrijving voor deze dag loopt via de RVO. Het Rijk hanteert voor deelname van Israe?lisch bedrijven het volgende criterium: alleen Israe?lische bedrijven die gevestigd zijn binnen de Israe?lisch grenzen van 1967 en wier activiteiten in het kader van de innovatiedag ook binnen die grenzen worden uitgevoerd komen in aanmerking voor deelname aan de innovatiedag.

Daartoe heeft een screening plaatsgevonden door de Nederlandse Ambassade in Israe?l van Israe?lische bedrijven die zich voor deelname hadden aangemeld.
Op de event website https://www.b2match.eu/smartci... vindt u een recent overzicht van de deelnemende bedrijven.

3. Kan het college aangegeven of de gemeente Den Haag of een van de andere medeorganiserende steden, de bedrijven die deelnemen aan de Smart City Innovatiedag, heeft getoetst op een (indirecte) bijdrage aan mensenrechtenschendingen? Zo ja, hoe zijn zij getoetst en wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet? En bent u dan bereid alsnog onderzoek te doen naar de deelnemende bedrijven die gevestigd zijn in conflictgebieden en de gemeenteraad daarover voor 4 februari 2016 te berichten?

Zie vraag 2.

4. Is het college met ons van mening dat Den Haag als internationale stad van vrede en recht een voorbeeldfunctie te vervullen heeft waar het gaat om mensenrechten? Zo ja, geldt dit ook waar het om de samenwerking met handelspartners in conflictgebieden gaat?

Den Haag vervult een voorbeeldfunctie waar het gaat om vrede en recht, getuige de verschillende internationale organisaties die door Den Haag gesteund worden en die hier dagelijks invulling aangeven.
Als het gaat om samenwerking met handelspartners in conflictgebieden sluiten wij aan bij het Rijksbeleid. Het Rijk hanteert in dezen het volgende beleid:

- Het ontmoedigen van economische relaties met bedrijven die in Israe?lische nederzettingen gevestigd zijn (in de door Israel bezette gebieden). Indien Nederlandse bedrijven aankloppen bij de overheid, worden zij over dit beleid geinformeerd.

- Het niet verlenen van diensten aan bedrijven waar het gaat om activiteiten die zij ontplooien in of voor Israe?lische nederzettingen (in de door Israel bezette gebieden).

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer