Schrif­te­lijke vragen Stel paal en perk aan plaag­die­re­n­overlast met voeder­verbod


Indiendatum: 31 okt. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Rondslingerend afval en voedsel op straten dat ratten-, muizen- en meeuwen en andere plaagdieren aantrekt is in sommige wijken van Den Haag aan de orde van de dag. Dat is niet alleen hinderlijk voor bewoners, het bedreigt ook de waterkwaliteit en fauna en zet de leefbaarheid van onze stad onder druk. In Leidschendam-Voorburg is om dezelfde redenen een voederverbod ingesteld voor de gehele gemeente.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) en Robin Smit (Partij voor de Dieren) daarom de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het besluit van de gemeente Leidschendam-Voorburg om in de gehele gemeente een voederverbod in te stellen?

De overlast van ratten-, meeuwen en plaagdieren is, zeker in sommige wijken van Den Haag, groot. De belangrijkste oorzaak van de hoeveelheid aanwezige plaagdieren en de daarmee gepaarde overlast, is het veelvuldig dumpen van brood en voedsel in de openbare ruimte. In sommige wijken geldt daarom een voederverbod.

2) Is het college het met de ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren eens dat het effectiever is om ook de bron (voedseldumping) van de overlast aan te pakken, dan om alleen plaagdieren te bestrijden?

3) Kan het college aangeven welke effecten het heeft waargenomen bij de wijken waar momenteel een voederverbod geldt volgens de APV?

4) Op welke manier wordt op dit moment het voederverbod in de APV gehandhaafd? Hoeveel boetes zijn er reeds uitgedeeld voor overtreding van het voederverbod?

5) Kan het college aangeven wat er naast het voederverbod in bepaalde wijken verder preventief wordt gedaan om plaagdieren in geheel Den Haag te voorkomen?

6) Beschouwt het college de preventieve aanpak, het voorkomen van overlast, als effectief? Zo nee, wat kan er beter? En zo ja, waarom?

7) Kan het college aangeven wat er reactief gebeurt om plaagdieren in geheel Den Haag te bestrijden?

8) Beschouwt het college de reactieve aanpak, het handhaven op overlast, als effectief? Zo nee, wat kan er beter? En zo ja, waarom?

Onlangs is op het Paul Krugerplein een campagne gestart tegen het voeren van vogels.

9) Heeft de campagne effect gehad op de overlast van vogels? Als er positieve effecten zijn, is het college dan voornemens om een voederverbod in te stellen?

Het dumpen van voedsel, zoals rijst en brood, heeft een negatieve impact op de waterkwaliteit vanwege het hoge zout- en vetgehalte van brood.

10) Is het college het met de ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren eens dat een
voederverbod kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit van het Haagse open water? Zo
nee, waarom niet?

Europees is de Kaderrichtlijn Water (KRW) afgesproken. Die richtlijn is erop gericht de kwaliteit van
watersystemen te verbeteren. De verwachting is dat Nederland in 2027 nog niet overal aan deze
richtlijn zal kunnen voldoen.


11) Erkent het college dat een voederverbod bij zou kunnen dragen aan het halen van de KRWdoelstellingen in 2027? Zo nee, waarom niet?

12) Erkent het college dat een voederverbod ook bij zou kunnen dragen aan het verminderen van
het aantal botulisme-slachtoffers onder watervogels?

In Leidschendam-Voorburg is het voederverbod opgenomen in de APV.

13) Kan het college aangeven of het voornemens is een voederverbod voor heel Den Haag op te
nemen in de APV? Zo nee, waarom niet?


Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Robin Smit
Partij voor de Dieren