Schrif­te­lijke vragen trans­port­lei­dingen Dunea


Indiendatum: jun. 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op maandag 22 mei bezocht een aantal raadsleden Dunea. Een van de onderwerpen die tijdens dit werkbezoek aan de orde kwam, was het probleem van het verplaatsen van transportleidingen.

Bij bouwprojecten komt het regelmatig voor dat een grote transportleiding van Dunea moet worden omgelegd. Vaak wordt pas in een late fase van het plannings- en of bouwproces duidelijk waar de leidingen precies liggen.

Met inachtneming van artikel 30 van het reglement van orde stellen onderstaande fracties de volgende vragen:

1. Is bij de gemeente Den Haag bekend waar de grote transportleidingen van Dunea binnen de gemeentegrenzen liggen?
2. Wordt Dunea standaard gevraagd om informatie inzake een bouwproject danwel gevraagd om een zienswijze te geven op een nieuw bestemmingsplan?

Of Dunea gecompenseerd wordt voor het omleggen van haar transportleidingen hangt af wat de betreffende gemeente waar de leiding doorheenloopt als regel hanteert. Gebruikelijk was om alleen een compensatie te geven voor leidingen die korter dan 40 jaar op die locatie liggen maar afgelopen jaren hebben veel gemeenten dit beleid eenzijdig gewijzigd en wordt een periode van 15 jaar gehanteerd. Dunea geeft aan deze kosten te verrekenen met de drinkwaterprijzen voor alle inwoners van haar servicegebied. Dit betekent dat een wijziging van deze periode door bijvoorbeeld Zoetermeer nadelig kan uitpakken voor Haagse inwoners.

De partijen vinden het dan ook onwenselijk dat verschillende gemeenten in het gebied van Dunea verschillende periodes voor compensatie hanteren.

3. Welke afspraken heeft de gemeente Den Haag met Dunea over het verplaatsen van transportleidingen? Komt de rekening voor verplaatsing van leidingen ouder dan de gemaakte afspraken altijd voor rekening Dunea of zijn er uitzonderingen mogelijk?
4. Welke periode hanteert de gemeente Den Haag voor het geven van een planschadevergoeding aan Dunea en is de gemeente voornemens dit te veranderen?
5. Welke afspraken heeft de gemeente Den Haag met omliggende gemeenten over een eenduidig beleid t.a.v Dunea?
6. Zijn er in Den Haag nu al projecten voorzien waarbij zeker is dat de transportleidingen van Dunea verlegd of versterkt moeten worden?

Hoogachtend,

Robert van Asten
D66
Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Rachid Guernaoui
Groep de Mos/OPDH
Lobke Zandstra
PvdA
Michel Rogier
CDA

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 18 jul. 2017

De raadsleden de heren Van Asten, Guernaoui en Rogier hebben op 2 juni 2017 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op maandag 22 mei bezocht een aantal raadsleden Dunea. Een van de onderwerpen die tijdens dit werkbezoek aan de orde kwam, was het probleem van het verplaatsen van transportleidingen.

Bij bouwprojecten komt het regelmatig voor dat een grote transportleiding van Dunea moet worden omgelegd. Vaak wordt pas in een late fase van het plannings- en of bouwproces duidelijk waar de leidingen precies liggen.

Met inachtneming van artikel 30 van het reglement van orde stellen onderstaande fracties de volgende vragen:
1. Is bij de gemeente Den Haag bekend waar de grote transportleidingen van Dunea binnen de gemeentegrenzen liggen?

Ja, de gemeente Den Haag raadpleegt het Kadaster tijdens de initiatieffase van infrastructurele- of ontwikkelprojecten om de bestaande ondergrondse infrastructuur in kaart te brengen. Hierdoor is de gemeente altijd op de hoogte van de laatste informatie van kabel- en leidingbeheerders, waaronder de grote transportleidingen van Dunea.

2. Wordt Dunea standaard gevraagd om informatie inzake een bouwproject danwel gevraagd om een zienswijze te geven op een nieuw bestemmingsplan?

Ja, in het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) wordt in de procedure van een nieuw bestemmingsplan Dunea standaard gevraagd te reageren/adviseren op een concept ontwerp-bestemmingsplan.

Bij de terinzagelegging van een ontwerp-bestemmingsplan (de officiële inspraakprocedure) wordt de kennisgeving standaard toegezonden aan Dunea. Door middel van de kennisgeving wordt Dunea geïnformeerd over de termijn van terinzagelegging en hoe een zienswijze kan worden ingediend.

Tijdens de planuitwerkingsfase hanteert de gemeente Den Haag de zogeheten ‘diensten- en bedrijvenprocedure’. Deze procedure is er op gericht om alle netbeheerders middels een voorontwerp te informeren over de plannen van de gemeente en de nutsbedrijven de kans te geven hierop schriftelijk te reageren.

Of Dunea gecompenseerd wordt voor het omleggen van haar transportleidingen hangt af wat de betreffende gemeente waar de leiding doorheenloopt als regel hanteert. Gebruikelijk was om alleen een compensatie te geven voor leidingen die korter dan 40 jaar op die locatie liggen maar afgelopen jaren hebben veel gemeenten dit beleid eenzijdig gewijzigd en wordt een periode van 15 jaar gehanteerd. Dunea geeft aan deze kosten te verrekenen met de drinkwaterprijzen voor alle inwoners van haar servicegebied. Dit betekent dat een wijziging van deze periode door bijvoorbeeld Zoetermeer nadelig kan uitpakken voor Haagse inwoners.

De partijen vinden het dan ook onwenselijk dat verschillende gemeenten in het gebied van Dunea verschillende periodes voor compensatie hanteren.

3. Welke afspraken heeft de gemeente Den Haag met Dunea over het verplaatsen van transportleidingen? Komt de rekening voor verplaatsing van leidingen ouder dan de gemaakte afspraken altijd voor rekening Dunea of zijn er uitzonderingen mogelijk?

De gemeente Den Haag beschikt momenteel nog over een regeling uit 1974 voor het verleggen van kabels en leidingen ten gevolge van gemeentelijke projecten. Deze regeling is aangegaan met het toenmalige Gemeentelijke Energiebedrijf, thans Stedin en het toenmalige Duinwaterbedrijf, thans Dunea. In deze regeling zijn vergoedingsregelingen opgenomen waarbij op basis van de noodzaak tot de verlegging is bepaald door welke partij (gemeente of netbeheerder) de kosten wordt vergoed.

Recent is echter een voorstel tot herziening vrijgegeven voor inspraak door het college (RIS297145). In deze nieuwe ‘Verordening nadeelcompensatie kabels en leidingen Den Haag 2017’ is niet meer de noodzaak van verplaatsing-, maar de leeftijd van de aanwezige infrastructuur in relatie tot de voorzienbaarheid van (gemeentelijke) projecten de basis voor de vergoeding. In de regeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen transport- en distributieleidingen.

4. Welke periode hanteert de gemeente Den Haag voor het geven van een planschadevergoeding aan Dunea en is de gemeente voornemens dit te veranderen?

In voornoemde 1974-regeling wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van de aanwezige te verleggen infrastructuur. In bovengenoemde nieuwe verordening wordt eveneens geen rekening gehouden met de leeftijd van de infrastructuur, maar wordt de te vergoeden nadeelcompensatie bepaald op basis van de voorzienbaarheid bij gemeentelijke ontwikkelingen. De vergoeding varieert daarbij van 100% gedurende de eerste vijf jaar na aanleg tot 0% na vijftien jaar na aanleg.

5. Welke afspraken heeft de gemeente Den Haag met omliggende gemeenten over een eenduidig beleid t.a.v Dunea?

Er zijn geen afspraken met omliggende gemeenten over uniform beleid ten aanzien van processen bij projecten en plannen waarbij mogelijk transportleidingen van Dunea betrokken zijn.

6. Zijn er in Den Haag nu al projecten voorzien waarbij zeker is dat de transportleidingen van Dunea verlegd of versterkt moeten worden?

Ja, er is bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling een tweetal projecten bekend waarbij is voorzien dat transportleidingen verlegd of beschermd dienen te worden. Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, Dunea en de ontwikkelende partij waarbij wordt onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden zodat verlegging van de leiding voorkomen wordt.

Het college van burgemeester en wethouders,

de locosecretaris,

Koen de Snoo
de locoburgemeester,

Saskia Bruines

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen beschermde diersoorten en bouwactiviteiten

Lees verder

Schriftelijke vragen inspreken gemeente Den Haag bij hoorzitting RTHA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer