Schrif­te­lijke vragen Tweetakt maaien


Indiendatum: okt. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen over de duurzaamheid van de maaiwerkzaamheden in Den Haag.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Christine Teunissen de volgende vragen:

  • 1) Gebruikt het college maaimachines en bladblazers met benzinemotoren of met elektrische motoren voor de maai- en bladblaaswerkzaamheden in de stad?
  • 2) Is het college bereid om, indien het maaimachines en/of bladblazers met benzinemotoren gebruikt, over te stappen op machines met elektrische motoren? Zo nee, waarom niet?

Zwerfafval stukmaaien zorgt voor een confetti aan niet te verwijderen snippers plastic, metaal en andere milieuvervuilende materialen. Daarnaast kan het de maaimachines beschadigen.

  • 3) Haalt het college zwerfafval weg voordat het groenstroken maait? Zo nee, waarom niet?
  • 4) Indien het college zwerfafval tot nu toe heeft laten liggen bij maaiwerkzaamheden, is het college bereid dit voortaan vooraf weg te halen? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 5 feb. 2019

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 3 oktober 2018 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen over de duurzaamheid van de maaiwerkzaamheden in Den Haag.

1. Gebruikt het college maaimachines en bladblazers met benzinemotoren of met elektrische motoren voor de maai- en bladblaaswerkzaamheden in de stad?

In de huidige maaibestekken is het gebruik van een werktuig met benzine- of elektrische motor niet als dwingende voorwaarde voorgeschreven. Uit oogpunt van duurzaamheid zijn voor het gebruik van mobiele werktuigen en rijdend materiel wel voorwaarden gesteld ten aanzien van de emissiegrenswaarden en geluidshinder. Het gebruik van tweetaktmotoren bij het maaien willen we zsm onmogelijk maken

2. Is het college bereid om, indien het maaimachines en/of bladblazers met benzinemotoren gebruikt, over te stappen op machines met elektrische motoren? Zo nee, waarom niet?

Ja. Het gebruik van machines met benzinemotoren geeft uitstoot van schadelijke stoffen en is vervuilend en ongezond voor mens en milieu. Uit dat oogpunt willen wij het gebruik van deze machines zo veel mogelijk beperken en het gebruik van elektrische machines bevorderen. Momenteel is een openbare aanbesteding in voorbereiding voor het maaien van gazons in de stadsdelen Centrum, Segbroek en Scheveningen. Vanuit de EMVI-systematiek zal daarbij het gebruik van elektrische werktuigen met bonuspunten worden beloond. Op die manier wil het college de marktpartijen stimuleren over te stappen naar meer duurzame apparatuur. Ons uiteindelijke doel is om op termijn het gebruik van benzinemotoren tot 0 terug te brengen en nog contracten aan te gaan met aannemers die 100% gebruik maken van elektrisch gereedschap, zodat wij langs die weg ook een bijdrage leveren aan de ambitie van klimaatneutraal in 2030.

(EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving en is een methode bij de gunning van (overheids)aanbestedingen. Bij een EMVI-aanbesteding wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar wordt eveneens (veel) waarde gehecht aan (kwalitatieve) criteria als publieksgerichtheid, duurzaamheid en/of projectbeheersing).

Zwerfafval stukmaaien zorgt voor een confetti aan niet te verwijderen snippers plastic, metaal en andere milieuvervuilende materialen . Daarnaast kan het de maaimachines beschadigen.

3. Haalt het college zwerfafval weg voordat het groenstroken maait? Zo nee, waarom niet?

Ja. In het maaibestek is de verplichting opgenomen “Verwijderen zwerfafval; Uitvoeren direct voorafgaand aan maaien”.

4. Indien het college zwerfafval tot nu toe heeft laten liggen bij maaiwerkzaamheden , is het college bereid dit voortaan vooraf weg te halen? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Autovrije dag in Den Haag

Lees verder

Schriftelijke vragen Parkeren versus openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer