Schrif­te­lijke vragen Parkeren versus openbare ruimte


Indiendatum: okt. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In stedelijk gebied stagneert het autobezit. Onder jongeren daalt het autogebruik zelfs. 1 In Nederland zijn inmiddels ruim 8,2 miljoen auto’s. Voor al die auto’s zijn 16 miljoen parkeerplekken beschikbaar, die ongeveer 175 vierkante kilometer innemen. 2 De autoparkeerplaatsen bevinden zich in de openbare ruimte. Op sommige gebieden in de stad moeten mensen een vergunning aanvragen en bezoekers betalen om een paar uur te mogen parkeren. De openbare ruimte is schaars en daarom moet goed worden nagedacht over herinrichtingen en toevoegen van parkeerplaatsen. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het bericht ‘De oplossing voor bijna alles: duurder parkeren’ uit De Correspondent?3

In oktober 2017 is een motie in de gemeenteraad aangenomen over een onderzoek naar dubbelgebruik van parkeerplaatsen en parkeergarages. Het college heeft op de afdoening van de motie aangegeven in het voorjaar van 2018 met een onderzoek te komen.

2) Hoe staat het met het onderzoek? Wanneer kan de gemeenteraad dat onderzoek verwachten?

3) Wat doet de gemeente Den Haag om autogebruikers niet langer op straat te laten parkeren maar in parkeergarages?

4) Hoeveel autoparkeerplaatsen bij bouwontwikkelingen door projectontwikkelaars worden niet wekelijks gebruikt?

5) Hoeveel van de vergunninghouders in Den Haag gebruiken de auto niet wekelijks?

6) Hoeveel straatparkeerplekken worden per jaar opgeheven? In welke wijken is dat gebeurd of staat dat in 2018 te gebeuren?

Het nieuwe college heeft aangegeven in het coalitieakkoord ‘In andere wijken steunen we initiatieven zoals de leefstraten en deelauto’s’.

7) Hoeveel straten worden in 2019 getransformeerd tot leefstraten?

8) Wat gaat het college ondernemen om op pro-actieve wijze leefstraten en deelauto’s in Den Haag te stimuleren?

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

1https://papers.ssrn.com/sol3/p...

2https://www.kimnet.nl/publicat...

3https://decorrespondent.nl/871...

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 13 nov. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 8 oktober 2018 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

In stedelijk gebied stagneert het autobezit. Onder jongeren daalt het autogebruik zelfs. In Nederland zijn inmiddels ruim 8,2 miljoen auto’s. Voor al die auto’s zijn 16 miljoen parkeerplekken beschikbaar, die ongeveer 175 vierkante kilometer innemen. 2 De autoparkeerplaatsen bevinden zich in de openbare ruimte. Op sommige gebieden in de stad moeten mensen een vergunning aanvragen en bezoekers betalen om een paar uur te mogen parkeren. De openbare ruimte is schaars en daarom moet goed worden nagedacht over herinrichtingen en toevoegen van parkeerplaatsen.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met het bericht ‘De oplossing voor bijna alles: duurder parkeren’ uit De Correspondent?

Ja.

In oktober 2017 is een motie in de gemeenteraad aangenomen over een onderzoek naar dubbelgebruik van parkeerplaatsen en parkeergarages. Het college heeft op de afdoening van de motie aangegeven in het voorjaar van 2018 met een onderzoek te komen.

2. Hoe staat het met het onderzoek? Wanneer kan de gemeenteraad dat onderzoek verwachten?

Wij zouden u over de voortgang nader berichten. De voortgang is als volgt.

Op 22 mei hebben we u nader bericht over de mogelijkheden om stallingsgarages beter te benutten. Zie hiervoor de Afdoening motie Parkeervoorzieningen beter benutten (RIS298489).

Verder zijn de mogelijkheden naar dubbelgebruik onderzocht bij bedrijven en in goede samenwerking met marktpartijen zijn parkeerlocaties beschikbaar gekomen voor bewoners en bezoekers. Wij zijn verheugd om het volgende resultaat te melden. Op dit moment (17-10-2018) zijn dit bijna 650 plekken in totaal in Den Haag en Rijswijk. Dat zijn plekken nabij het centrum, dichtbij OV (knoop)punten of in gebieden waar de parkeerdruk hoog is, zoals in Bezuidenhout. Recent zijn locaties in Scheveningen en Rijswijk beschikbaar gekomen. Hieronder een overzicht van de locaties en de beschikbaarheid. Meer informatie kunt u vinden op www.parkbee.com

Vanzelfsprekend blijven we alert voor nieuwe mogelijkheden en initiatieven die helpen om de parkeerdruk te verlichten en bestaande parkeerplekken optimaler te kunnen gebruiken.

Locaties en beschikbaarheid:
• Paviljoensgracht / Herderstraat 4-6 (AVOND/WEEKEND)
• Trekvlietplein / Trekvlietplein
• Hollands Spoor / Rijswijkseplein 786
• De Carpentierstraat A / De Carpentierstraat 77
• De Carpentierstraat B / De Carpentierstraat 101
• Eisenhowerlaan / Eisenhowerlaan 156 (AVOND/WEEKEND)
• Snoekstraat / Snoekstraat 84
• Haagsche Toren / Hofwijckstraat 53-55
• Scheldestraat / Scheldestraat 13
• Alexanderveld / Alexanderveld 5
• De Statesman / Eisenhowerlaan 77
• Brovonolaan, Brovonolaan 1
• Lange Kleiweg / Lange Kleiweg 40 (Rijswijk)
• Koninginnegracht A / Koninginnegracht 20 (AVOND / WEEKEND)

3. Wat doet de gemeente Den Haag om autogebruikers niet langer op straat te laten parkeren maar in parkeergarages?

In Scheveningen is het parkeertarief op straat afgelopen jaar aangepast, waardoor het aantrekkelijker is om in parkeergarages te parkeren. In het centrum wordt in 2019 het straattarief verhoogd naar €4,50, dit is hoger dan het gemiddelde tarief in de parkeergarages. Zie coalitieakkoord.

Daarnaast hanteert het college het uitgangspunt dat bij nieuwbouw parkeerplaatsen op eigen terrein worden gemaakt. Bewoners en gebruikers komen niet in aanmerking voor een 1e parkeervergunning.

4. Hoeveel autoparkeerplaatsen bij bouwontwikkelingen door projectontwikkelaars worden niet wekelijks gebruikt?

Dit weten we helaas niet. De gemeente heeft in principe geen inzicht in het gebruik van parkeerplaatsen op eigen terrein. Eerder zijn er wel cijfers beschikbaar gekomen van het gebruik van parkeergarages van woningcorporaties. Die garages worden over het algemeen niet volledig benut. Zie het antwoord op vraag 2 met betrekking tot beter benutten parkeervoorzieningen.

5. Hoeveel van de vergunninghouders in Den Haag gebruiken de auto niet wekelijks?

Dit weten we helaas niet. Dit vraagt zeer uitgebreid onderzoek. Op dit moment valt dit buiten de scope van ons huidige monitoringssysteem.

6. Hoeveel straatparkeerplekken worden per jaar opgeheven? In welke wijken is dat gebeurd of staat dat in 2018 te gebeuren?

Per saldo komen er parkeerplaatsen bij. Voor een overzicht zie de Voortgangsbrief Parkeren in Woongebieden (RIS 296912).

Het nieuwe college heeft aangegeven in het coalitieakkoord ‘In andere wijken steunen we initiatieven zoals de leefstraten en deelauto’s’.

7. Hoeveel straten worden in 2019 getransformeerd tot leefstraten?

In Den Haag worden op dit moment geen leefstraten gemaakt. Het college geeft de voorkeur aan het concept Vrijstraat. In een Vrijstraat komen parkeerplaatsen eerst tijdelijk vrij doordat bewoners hun auto elders parkeren en gaan autodelen. Dit met het doel om te onderzoeken of de parkeerplekken structureel anders ingericht kunnen worden. Zie hieronder een uitgebreidere uitleg van het concept Vrijstraat.

Pilot Vrijstraat: een pilotproject in Den Haag waarbij een groepje bewoners tijdelijk (3-6 maanden) hun auto in een parkeergarage verderop in de stad zet en indien nodig gebruik gaat maken van deelauto’s. De vrijgekomen plekken in hun straat worden in die proefperiode door de gemeente in overleg met de bewoners anders ingericht. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de bewoners voldoende draagvlak van hun straatgenoten hebben voor deze pilot. Op deze wijze kunnen bewoners ervaren hoe hun straat is met minder auto’s. Na de proefperiode mogen de bewoners bepalen of ze de nieuwe situatie structureel willen laten aanleggen en hun auto verkopen/laten slopen of dat ze terug gaan naar de oude situatie. Meer informatie is te vinden op www.vrijstraat.nl.

8. Wat gaat het college ondernemen om op proactieve wijze leefstraten en deelauto’s in Den Haag te stimuleren?

Het college wil in 2019 minimaal 5 en in 2020 minimaal 10 vrijstraten faciliteren. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven via www.vrijstraat.nl. De pilotfase en daarna de structurele aanpassing van de parkeerplekken betaalt de gemeente. We hopen dat dit concept aanslaat en ruimte creëert voor groen en verblijfsruimte in (woon)straten.

U wordt begin 2019 geïnformeerd over de effecten van het Stimuleringsprogramma Autodelen 2017-2018. In 2019 volgt een nieuw stimuleringsprogramma Autodelen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke