Schrif­te­lijke vragen Opnieuw problemen met Spui­k­wartier


Indiendatum: okt. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 28 september heeft de rekenkamer laten weten, dat in het onderzoek naar het OCC, de informatieverzameling moeizaam verloopt[1]. “Deels omdat vanuit de ambtelijke organisatie terughoudend is/wordt omgegaan met het verstrekken van (geheime) informatie aan de rekenkamer en deels omdat de kennis binnen de gemeentelijke organisatie over het Onderwijs en Cultuur Complex en de dossieropbouw hiervan versnipperd is.” Ook op andere fronten is er verontrustende informatie over het Spuikwartier.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Barker, Partij voor de Dieren, en de heer Grinwis, ChristenUnie/SGP, daarom de volgende vragen:

 • 1) Kan het college aangeven in hoeverre ze de kritiek van de rekenkamer herkent?
 • 2) Is het waar dat, zoals wij in de media lezen, de rekenkamer vier maal met de gemeentesecretaris moest overleggen alvorens de coöperatie met de rekenkamer op gang kon komen?
 • 3) Wordt er, zoals de rekenkamer rapporteert, terughoudend omgegaan met het verstrekken van (geheime) informatie aan de rekenkamer? Wat is de reden hiervan?
 • 4) Hoe kan het dat de rekenkamer rapporteert dat de kennis en dossieropbouw binnen de gemeentelijke organisatie versnipperd is? Waarom is er bij een dergelijk groot en kostbaar project niet een centraal archief, waar ook de rekenkamer toegang tot kan hebben? Is het college bereid om zo snel mogelijk de dossieropbouw compleet te maken en aan de rekenkamer te overhandigen, opdat de rekenkamer alle informatie over het OCC krijgt, zodat zij een goed onderzoek kan uitvoeren?

Tot op heden heeft de raad nog niet de tweede kwartaalrapportage ontvangen, die rapporteert over de periode april-juni 2018.

 • 5) Waarom is de tweede kwartaalrapportage nog niet verschenen? Wat is de reden dat de raad hierover nog niet bericht is? Wanneer verschijnt deze alsnog?
 • 6) Wanneer verschijnt de derde kwartaalrapportage?
 • 7) Vindt het college dat de raad haar controlerende taak voldoende kan uitoefenen, als deze onvoldoende informatie krijgt?

Verder rijzen rond het project een aantal vragen. Zo heeft vorige maand architect Coenen aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als supervisor. [2]

 • 8) Kan het college aangeven waarom architect Coenen is vertrokken?
 • 9) Welke gevolgen heeft zijn vertrek voor de bouw van het OCC, maar ook voor de gehele gebiedsontwikkeling? Hoe gaat zijn positie ingevuld worden c.q. wie volgt hem op?
 • 10) Op de website van de gemeente is omtrent de verhoudingen tussen de architecten tegenstrijdige informatie gepresenteerd. Zo zou Coenen de architect zijn en NOAHH de interieurarchitect. Dit werd plotseling gewijzigd naar dat NOAHH, Coenen en NL architects de architecten zijn. Kan er duidelijkheid gegeven worden bij wie het auteursrecht van het OCC ligt?

Recent is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd en is ook een kapvergunning voor 20 bomen verleend.

 • 11) Klopt het dat in deze nieuwe omgevingsaanvraag de extra trap (VTW-120) niet terugkomt, ondanks dat hij in de packagedeal zat? Zo ja, waarom is dit?
 • 12) Is het verder correct dat het gevraagde winkeloppervlak (1.200 m2 bvo) in de nieuwe tekeningen slechts 905 m2 bedraagt? Voldoet de positionering en het oppervlakte in de nieuwe aanvraag aan het programma van eisen uit 2014? Is het winkeloppervlak op het stadsbalkon wel bereikbaar voor mensen met een beperking?
 • 13) Klopt het dat de reductie in retailoppervlak binnen het OCC nog niet verwerkt is in de grondexploitatie Spuikwartier ? Indien dit klopt, hoe wordt dit gedekt?
 • 14) Klopt het dat er voor de inmiddels geplaatste kolommen c.q. zuilen geen omgevingsvergunning is aangevraagd en toegekend? Zo ja, hoe kan dit? Welke rol speelt Bouwtoezicht hierin?
 • 15) Zijn de geplaatste kolommen de kolommen zoals door de Welstandscommissie goedgekeurd? Zo nee, wanneer worden deze kolommen vervangen dan wel opgewaardeerd?
 • 16) In hoeverre is de fietsenstalling een verbetering? Kan het college aangeven wat er ten opzichte van de oorspronkelijke tekeningen is veranderd? Klopt het dat er in de fietsenstalling plaatsen verloren zijn gegaan?
 • 17) Is het volledige ontwerp al getoetst aan de ITS-criteria? Hoeveel procent van de openbare ruimtes, inclusief toiletten, is toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Zijn er in de verschillende zalen voldoende (goed zicht) plaatsen voor mensen in een rolstoel en hun gezelschap?
 • 18) Wanneer verwacht het college een integraal definitief ontwerp?
 • 19) In 2016 is een vergunning gegeven voor het verplanten van 12 platanen aan de Schedeldoekshaven. Nu is een kapaanvraag voor 20 platanen verleend. Betreft dit deels dezelfde bomen? Waarom is besloten tot kap over te gaan?
 • 20) Waar staan deze bomen? Is het niet mogelijk een deel van de bomen te laten staan of te verplanten?

In de GRIP-rapportage Grondexploitatie Spuikwartier komen negatieve resultaten in beeld, zoals de gevolgen voor de stadhuisgarage, de claims van ASR en tegenvallers van Sonate.

 • 21) Kan verklaard worden waarom Cadanz toegestaan wordt te bezuinigen op een zogenaamd crashdek (was verwerkt in haar vergunningaanvraag) met als gevolg dat de gemeente nu met schade lijkt te zitten? Kan toegelicht worden hoe groot de terugval in exploitatie van de stadhuisgarage is?
 • 22) Kan toegelicht worden waarom de schade, als gevolg van te laat en niet volledig terugleveren van de ASR-garage, ten laste komt van de grondexploitatie en niet ten laste van Cadanz of Sonate?
 • 23) Hoe groot is de schade voor de gemeente door het verder vertragen van de levering van de garages aan ASR? Hoe gaat de gemeente garanderen dat schadeclaims van ASR niet verrekend gaan worden middels een gecorrigeerde verkoopprijs van de garages?
 • 24) Waarom neemt de gemeente kosten voor haar rekening met betrekking tot het opdrijfrisico onder de aan Cadanz geleverde bouwlocatie? Is het niet aan Cadanz om zodanig te ontwerpen en te bouwen dat dit risico voor haar rekening komt? En is dit niet sowieso inherent aan het gekozen DBM-contract? De gemeente gaat toch niet, nog meer dan bij een traditionele aanbesteding, elke tegenvaller voor de bouwer compenseren?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

[1] https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6869809/5/RIS300608%20%20Voortgang%20onderzoeksprogramma%202018%20rekenkamer

[2] https://www.ad.nl/den-haag/architect-jo-coenen-vertrekt-bij-spuiforum~a04072b6/

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 30 okt. 2018

De raadsleden Barker en Grinwis hebben op 15 oktober 2018 een brief met daarin vierentwintig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 28 september heeft de rekenkamer laten weten, dat in het onderzoek naar het OCC, de informatieverzameling moeizaam verloopt. Deels omdat vanuit de ambtelijke organisatie terughoudend is/wordt omgegaan met het verstrekken van (geheime) informatie aan de rekenkamer en deels omdat de kennis binnen de gemeentelijke organisatie over het Onderwijs en Cultuur Complex en de dossieropbouw hiervan versnipperd is. Ook op andere fronten is er verontrustende informatie over het Spuikwartier.

1) Kan het college aangeven in hoeverre ze de kritiek van de rekenkamer herkent?

De ambtelijke organisatie werkt volledig mee met de Rekenkamer. Dat houdt in dat de Rekenkamer de beschikking krijgt over alle stukken die het heeft opgevraagd, ook de geheime. Gezien de omvangrijke vraag die de Rekenkamer heeft neergelegd kan het zijn dat het bij sommige verzoeken langer duurt voordat de betreffende informatie kan worden aangeleverd. De kritiek van de Rekenkamer richt zich dan ook met name op de verstrekking van informatie in de beginfase van het onderzoek. De Rekenkamer stelt nu dat de informatievoorziening in zijn algemeenheid goed gaat en dat zij de informatie ontvangen waar om wordt gevraagd.

2) Is het waar dat, zoals wij in de media lezen, de rekenkamer vier maal met de gemeentesecretaris moest overleggen alvorens de coöperatie met de rekenkamer op gang kon komen?

Op initiatief van de Rekenkamer hebben begin dit jaar enkele gesprekken met de gemeentesecretaris plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat er procesafspraken zijn gemaakt over de wijze van het aanleveren van de reeds gevraagde en nieuw op te vragen stukken.

3) Wordt er, zoals de rekenkamer rapporteert, terughoudend omgegaan met het verstrekken van (geheime) informatie aan de rekenkamer? Wat is de reden hiervan?

Alle informatie die door de Rekenkamer wordt opgevraagd en waar de Rekenkamer recht op heeft, wordt verstrekt. Zie ook het antwoord op vraag 1.

4) Hoe kan het dat de rekenkamer rapporteert dat de kennis en dossieropbouw binnen de gemeentelijke organisatie versnipperd is? Waarom is er bij een dergelijk groot en kostbaar project niet een centraal archief, waar ook de rekenkamer toegang tot kan hebben? Is het college bereid om zo snel mogelijk de dossieropbouw compleet te maken en aan de rekenkamer te overhandigen, opdat de rekenkamer alle informatie over het OCC krijgt, zodat zij een goed onderzoek kan uitvoeren?

Voor het project is een centraal archief opgezet dat voor de direct betrokkenen vanuit de projectorganisatie toegankelijk is.

Tot op heden heeft de raad nog niet de tweede kwartaalrapportage ontvangen, die rapporteert over de periode april-juni 2018.

5) Waarom is de tweede kwartaalrapportage nog niet verschenen? Wat is de reden dat de gemeenteraad hierover nog niet bericht is? Wanneer verschijnt deze alsnog?

Zoals toegezegd tijdens de Algemene Raadscommissie van 11 juli 2018 is de kwartaalrapportage over het tweede en het derde kwartaal van 2018 verwerkt in één rapportage. De reden daarvan is de uitgebreide bespreking van het project in de Algemene Raadscommissie van 11 juli 2018 en met de gemeenteraad op 12 juli 2018, met het bijbehorende raadsvoorstel (RIS300068) en de toelichtende commissiebrief (RIS300066). In de betreffende commissiebrief is ook uitgebreid in gegaan op de stand van zaken in het project. De gemeenteraad heeft de kwartaalrapportage eind oktober ontvangen.

6) Wanneer verschijnt de derde kwartaalrapportage?

De gemeenteraad heeft de kwartaalrapportage eind oktober ontvangen.

7) Vindt het college dat de gemeenteraad haar controlerende taak voldoende kan uitoefenen, als deze onvoldoende informatie krijgt?

De gemeenteraad is vlak voor het zomerreces 2018 met een commissiebrief (RIS300066) geïnformeerd over de stand van zaken als ook de ambitie van het college met betrekking tot de verdere gebiedsontwikkeling in het Spuikwartier en de inhoud van de packagedeal. Daarnaast is de gemeenteraad een raadsvoorstel toegestuurd (RIS300068), waar uitgebreid over is gesproken tijdens de Algemene Raadscommissie van 11 juli 2018 en ook ruim 140 technische vragen over zijn beantwoord. Op 9 juli 2018 heeft de gemeenteraad een technische toelichting gekregen in het kader van het Spuikwartier. Ook heeft de gemeenteraad vertrouwelijk inzage gekregen in de financiële stukken met betrekking tot het Spuikwartier. Het college is dan ook niet van mening dat de gemeenteraad onvoldoende informatie krijgt.

Verder rijzen rond het project een aantal vragen. Zo heeft vorige maand architect Coenen aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als supervisor.

8) Kan het college aangeven waarom architect Coenen is vertrokken?

Architect Coenen is niet vertrokken en nog steeds betrokken bij het project. Jo Coenen is en blijft een van de architecten van het OCC en blijft tevens betrokken als supervisor bij de gebiedsontwikkeling Spuikwartier.

9) Welke gevolgen heeft zijn vertrek voor de bouw van het OCC, maar ook voor de gehele gebiedsontwikkeling? Hoe gaat zijn positie ingevuld worden c.q. wie volgt hem op?

Een vertrek van Jo Coenen is niet aan de orde, zie het antwoord op vraag 8.

10) Op de website van de gemeente is omtrent de verhoudingen tussen de architecten tegenstrijdige informatie gepresenteerd. Zo zou Coenen de architect zijn en NOAHH de interieurarchitect. Dit werd plotseling gewijzigd naar dat NOAHH, Coenen en NL architects de architecten zijn. Kan er duidelijkheid gegeven worden bij wie het auteursrecht van het OCC ligt?

Het auteursrecht van het OCC ligt bij Cadanz als opdrachtnemer en diens architectenteam. De gemeente en Cadanz hebben over het auteursrecht wel aanvullende afspraken gemaakt, waardoor voor de gemeente en ook de instellingen geen auteursrechtelijke beperkingen gelden bij het gebruik van het gebouw, inclusief marketing en communicatie.

Recent is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd en is ook een kapvergunning voor 20 bomen verleend.

11) Klopt het dat in deze nieuwe omgevingsaanvraag de extra trap (VTW-120) niet terugkomt, ondanks dat hij in de packagedeal zat? Zo ja, waarom is dit?

Nee, dit klopt niet. In de aanvraag van de vergunning voor het gewijzigd uitvoeren zijn alle 21 ontwerpaanpassingen verwerkt, ook de extra trap van de fietsenstalling naar de centrale hal. Deze aanvraag is op 2 augustus 2018 gedaan.

12) Is het verder correct dat het gevraagde winkeloppervlak (1.200 m2 bvo) in de nieuwe tekeningen slechts 905 m2 bedraagt? Voldoet de positionering en het oppervlakte in de nieuwe aanvraag aan het programma van eisen uit 2014? Is het winkeloppervlak op het stadsbalkon wel bereikbaar voor mensen met een beperking?

Nee, dat is niet correct. Conform de nieuwe tekeningen (aanvraag vergunning voor gewijzigd uitvoeren d.d. 2 augustus 2018) bedraagt het vloeroppervlak dat betrekking heeft op commerciële functies 1.245 m2 BVO. De commerciële ruimten bevinden zich deels aan de Turfmarkt, de Turfhaven en aan het stadsbalkon. Al deze ruimten zullen bij opening bereikbaar zijn voor mensen met een fysieke beperking.

13) Klopt het dat de reductie in retailoppervlak binnen het OCC nog niet verwerkt is in de grondexploitatie Spuikwartier? Indien dit klopt, hoe wordt dit gedekt?

De detailhandel/horeca is opgenomen in het investeringsproject Spuikwartier detailhandel/horeca. In de grondexploitatie is de grondwaarde gerealiseerd. In de verdere uitwerking van de ontwerpaanpassingen is het gelukt om de omvang van de horeca/detailhandel in het OCC qua omvang te handhaven. De commerciële functie in de entreehal blijft en wordt gecombineerd met een hoog afwerkingsniveau, waar de ontwerpaanpassing betrekking op heeft. De omvang van de horeca/detailhandel in het OCC blijft daarmee 1.245m2 BVO (zie ook het antwoord op vraag 12).

14) Klopt het dat er voor de inmiddels geplaatste kolommen c.q. zuilen geen omgevingsvergunning is aangevraagd en toegekend? Zo ja, hoe kan dit? Welke rol speelt Bouwtoezicht hierin?

De gevelelementen (kolommen) maken deel uit van de op 21 december 2016 aan Cadanz verleende omgevingsvergunning. Daaruit volgen een aantal voorwaarden. Op 27 juni 2018 is één en ander met de welstandscommissie besproken. Daarmee was de weg vrij voor productie en plaatsing van de gevelelementen.

15) Zijn de geplaatste kolommen de kolommen zoals door de Welstandscommissie goedgekeurd? Zo nee, wanneer worden deze kolommen vervangen dan wel opgewaardeerd?

Eind augustus 2018 zijn de eerste gevelkolommen geplaatst. Deze kolommen zijn op detailniveau enigszins anders dan op de tekeningen die eerder met de welstandscommissie zijn gedeeld. De wijziging, die door het architectenteam van Cadanz (NOAHH en JCAU) is goedgekeurd, bestaat uit de wijze waarop de cannelures (groeven in de kolommen) bij elkaar komen. De wijziging is op 19 september 2018 toegelicht aan de welstandscommissie en tijdens die toelichting heeft de welstandscommissie aan Cadanz gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om het detail optisch meer te laten lijken op het oorspronkelijke detail. Cadanz zoekt dat nu uit, samen met de architecten.

16) In hoeverre is de fietsenstalling een verbetering? Kan het college aangeven wat er ten opzichte van de oorspronkelijke tekeningen is veranderd? Klopt het dat er in de fietsenstalling plaatsen verloren zijn gegaan?

Het verplaatsen van de entree van de fietsenstalling is een van de ontwerpaanpassingen die deel uitmaakt van het raadsvoorstel (RIS 300068). In dat kader is over het verplaatsen van de fietsenstalling ook met de Algemene Raadscommissie en de gemeenteraad van gedachten gewisseld. Met het verplaatsen van de entree van de fietsenstalling van buiten naar binnen de gebouwgrenzen van het OCC wordt de invulling van de openbare ruimte op de Turfmarkt verbeterd, omdat de entree van de fietsenstalling daar niet middenin staat. Ook voor de fietsers ontstaat een voordeel omdat de fietsenkelder nu rechtstreeks vanuit het gebouw bereikbaar wordt. Fietsers die vanuit de fietsenstalling het OCC binnen willen gaan, hoeven nu niet meer eerst naar buiten. De verplaatsing van de entree van de fietsenstalling gaat mogelijk ten koste van een aantal stallingsplekken. Of en hoeveel plaatsen verloren gaan, weten we wanneer de fietsenrekken nauwkeurig zijn ingepast (op basis van de werktekeningen).

17) Is het volledige ontwerp al getoetst aan de ITS-criteria? Hoeveel procent van de openbare ruimtes, inclusief toiletten, is toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Zijn er in de verschillende zalen voldoende (goed zicht) plaatsen voor mensen in een rolstoel en hun gezelschap?

Het OCC wordt een goed toegankelijk gebouw, voor iedereen. Om dat te borgen krijgt het OCC een ITS-Keurmerk. Daartoe wordt het ontwerp van het OCC aan de voorwaarden voor dat keurmerk getoetst door PBTConsult. PBTConsult is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in de advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. De uitkomst van de beoordeling door PBTConsult wordt binnenkort verwacht.

18) Wanneer verwacht het college een integraal definitief ontwerp?

Het Technisch Ontwerp (TO) van het OCC is gereed. Op 13 juli 2018 is het TO-bovenbouw-afbouw van 6 juli 2018 door de instellingen goedgekeurd en door de gemeente geaccepteerd. Het TO-bovenbouwafbouw was het laatste deel van het TO. Het TO is een nadere uitwerking van het definitief ontwerp (DO-ruwbouw) zoals dat eind 2016 door de gemeente is geaccepteerd en door de instellingen is goedgekeurd.

19) In 2016 is een vergunning gegeven voor het verplanten van 12 platanen aan de Schedeldoekshaven. Nu is een kapaanvraag voor 20 platanen verleend. Betreft dit deels dezelfde bomen? Waarom is besloten tot kap over te gaan?

De 12 eerste platanen aan de Schedeldoekshaven stonden op de plek waar nu de bouwplaats is. De 20 platanen van de huidige vergunning worden verwijderd om het bouwterrein voor torens A en B mogelijk te maken. Hiervan staan enkele bomen midden op het bouwterrein, anderen op het tracé van de tijdelijke weginrichting met ruimte voor fiets, auto en tram. Dit zijn andere bomen dan waarvoor een vergunning in 2016 is verleend.

20) Waar staan deze bomen? Is het niet mogelijk een deel van de bomen te laten staan of te verplanten?

Deze bomen staan op de bestaande tussenbermen van de Schedeldoekshaven. Alleen bomen waarvan het strikt noodzakelijk is, worden weggehaald. Gebleken is dat de bomen daar niet vitaal genoeg zijn om te kunnen verplanten.

21) Kan verklaard worden waarom Cadanz toegestaan wordt te bezuinigen op een zogenaamd crashdek (was verwerkt in haar vergunningaanvraag) met als gevolg dat de gemeente nu met schade lijkt te zitten? Kan toegelicht worden hoe groot de terugval in exploitatie van de stadhuisgarage is?

De Stadhuisgarage is op werkdagen dicht tot 15.00 uur omdat dit de enige manier is waarop de veiligheid gegarandeerd kan worden. In de vergunningaanvraag van Cadanz was inderdaad voorzien in een crashdeck, maar niet over de volle lengte van de ‘spaghetti’ (toegangstunnel tot de Stadhuisgarage vanaf de Schedeldoekshaven). De gemeente bekijkt de exploitatie van de verschillende door de gemeente geëxploiteerde parkeergarages in het gebied als geheel. In de Turfmarktgarage is het actietarief bijvoorbeeld verhoogd, terwijl deze nog steeds vol staat.

22) Kan toegelicht worden waarom de schade, als gevolg van te laat en niet volledig terugleveren van de ASR-garage, ten laste komt van de grondexploitatie en niet ten laste van Cadanz of Sonate?

De aan ASR/P1 ‘terug te leveren’ garage betreft de Spuigarage. Deze parkeergarage wordt overigens geheel en niet gedeeltelijk verkocht aan ASR en vervolgens geëxploiteerd door P1. Over het moment van levering en de gevolgen voor wijzigingen daarin zijn afspraken gemaakt. Met de afspraak met Cadanz om het OCC (inclusief de Spuigarage) later op leveren treedt dat mechanisme in werking. Dit effect is meegenomen in de onderhandeling met Cadanz en de uiteindelijke totstandkoming van de package-deal. Zie verder ook de beantwoording van de technische vragen van juli 2018, RIS300121, (met name het antwoord op vraag 38 (geheim)).

23) Hoe groot is de schade voor de gemeente door het verder vertragen van de levering van de garages aan ASR? Hoe gaat de gemeente garanderen dat schadeclaims van ASR niet verrekend gaan worden middels een gecorrigeerde verkoopprijs van de garages?

Van een schadeclaim is geen sprake, wel treedt de malusregeling van het contract bij een latere oplevering in werking. De verkoopprijs zal hierdoor niet wijzigen, maar bij de afrekening met ASR zullen de kosten zoals gebruikelijk wel in mindering worden gebracht op de verkoopprijs. Dit effect is reeds meegenomen in de grondexploitatie.

24) Waarom neemt de gemeente kosten voor haar rekening met betrekking tot het opdrijfrisico onder de aan Cadanz geleverde bouwlocatie? Is het niet aan Cadanz om zodanig te ontwerpen en te bouwen dat dit risico voor haar rekening komt? En is dit niet sowieso inherent aan het gekozen DBM-contract? De gemeente gaat toch niet, nog meer dan bij een traditionele aanbesteding, elke tegenvaller voor de bouwer compenseren?

De gemeente neemt geen kosten voor haar rekening met betrekking tot het opdrijfrisico van de uit te geven gronden aan Cadanz en Sonate. Dat is inderdaad het risico van de bouwers. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het opdrijfrisico van garages onder openbaar gebied. Dit zijn de kosten die nu zijn opgenomen in de grondexploitatie. De uit te geven gronden zijn niet gelijk aan de geleverde bouwlocatie. Een deel van het toekomstig openbaar gebied ligt nu op de geleverde bouwlocatie.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke