Schrif­te­lijke vragen Wob-getreuzel bij Madurodam


Indiendatum: 17 feb. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een aanvrager heeft op 8 juni 2018 met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur documenten over de uitbreiding van Madurodam opgevraagd. Op 19 december 2018 heeft het college een klein deel van de aangevraagde documenten gepubliceerd. Tegen dit besluit heeft de aanvrager op 12 januari 2019 een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar is op 20 juni 2019 door de adviescommissie bezwaarschriften gegrond verklaard. Op 11 januari 2021 kreeg ontvanger een brief van de gemeente, waarin stond dat de gemeente het advies van de commissie overneemt. Ondertussen, ruim 2½ jaar na de aanvraag, heeft de aanvrager de opgevraagde documenten nog steeds niet ontvangen. De Partij voor de Dieren vindt dit onbegrijpelijk en vraagt het college om opheldering.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het Wob-verzoek van A.J.A. Verduyn Lunel over documenten met betrekking tot besluitvorming en de juridische bindende afspraken rond de uitbreiding van Madurodam van 8 juni 2018?

 2. Is het college bekend met het collegebesluit op dit Wob-verzoek van 19 december 2018?

 3. Is het college bekend met het bezwaarschrift tegen dit collegebesluit van 12 januari 2019?

 4. Is het college bekend met het advies van de adviescommissie bezwaarschriften op dit bezwaarschrift van 20 juni 2019?

 5. Is het college bekend met de beslissing op dit bezwaarschrift van 11 januari 2021?

 6. Is het college bekend met het tweede Wob-verzoek van 21 juli 2020?

Zoals eenieder zelf kan narekenen, heeft de collegereactie op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften 1 jaar, 6 maanden en 22 dagen op zich laten wachten. Dat is bijna twee jaar na het bezwaar en ruim tweeënhalf jaar na de aanvraag. Daarbij bestond de collegereactie slechts uit een besluit van een paar zinnen en waren de opgevraagde documenten opnieuw niet bijgevoegd. In antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren op een trage reactie op een binnengekomen Wob-verzoek (RIS306397), stelde de gemeente: “Desalniettemin spant het college zich uiteraard tot het uiterste in om Wob-verzoeken zo snel mogelijk af te handelen.”

 1. Hoe is het ondanks deze uiterste inspanning mogelijk dat de collegereactie van enkele zinnen op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften 1 jaar, 6 maanden en 22 dagen op zich heeft laten wachten?

 2. Het college heeft inmiddels ruim tweeënhalf jaar de tijd gehad om de opgevraagde documenten te verzamelen. Wanneer ontvangt de aanvrager de opgevraagde documenten? De Partij voor de Dieren verwacht een concrete toezegging op dit punt.

 3. Kan het college het nieuwe besluit en de opgevraagde documenten ook als bijlage bij de beantwoording van deze vragen voegen?

 4. Uit jurisprudentie blijkt dat het college minstens per alinea moet beoordelen of deze voor openbaarmaking in aanmerking komt. Niet per document, zoals het college heeft gedaan. Gaat het college de relevante documenten inderdaad op deze manier beoordelen en openbaar maken?

 5. Het college heeft tijdens een hoorzitting aangegeven dat de in het coalitieakkoord 2018-2022 (RIS299794) genoemde “juridisch bindende afspraken” over Madurodam, die de aanvrager heeft opgevraagd, slaan op een PlanUitwerkingsKader (PUK). Op welke manier is een PUK juridisch bindend? Graag een uitgebreide toelichting.

 6. Waarom heeft het college in de eerste schriftelijke reactie op het Wob-verzoek niet aangegeven dat de “juridisch bindende afspraken” doelden op het PUK?

 7. De adviescommissie geeft aan dat het niet aannemelijk is dat het college daadwerkelijk alle voor deze beslissing relevante documenten aan de aanvrager heeft overhandigd. Heeft het college documenten achtergehouden? Zo ja, waarom? Zo nee, wat verklaart het ontbreken van achterliggende documenten bij deze beslissing?

 8. Daarnaast houdt het college 29 gehele documenten geheim vanwege de aanwezigheid van persoonlijke beleidsopvattingen. Dit is in strijd met de eerdergenoemde jurisprudentie die inhoudt dat het college documenten per alinea moet beoordelen en openbaar maken. Waarom heeft het college deze regel niet gevolgd?

 9. Kon de informatie in deze 29 documenten niet worden gedeeld in niet tot personen herleidbare vorm?

 10. Ook de adviescommissie vindt deze beslissing te algemeen. De commissie roept het college op de documenten zodanig vorm te geven dat ze alsnog openbaar gemaakt kunnen worden. Hoe gaat het college gestalte geven aan de oproep van de adviescommissie?

 11. In wél gepubliceerde documenten constateert de adviescommissie dat het college passages heeft weggelakt die niets te maken hebben met gronden die de gemeente zou kunnen aandragen voor geheimhouding. Gaat het college deze passages alsnog openbaar maken?

 12. Naast het eerste WOB-verzoek is ook een tweede ingediend op 21 juli 2020. Deze is niet beantwoord en dat is zeer ruim buiten de wettelijke termijn. Wanneer komt hier een besluit op?

 13. Kan het college ook dit besluit en de opgevraagde documenten als bijlage bij de beantwoording van deze vragen voegen?

 14. Hoe reflecteert het college op de afhandeling van deze twee Wob-verzoeken? Welk oordeel geeft het college aan de eigen prestaties op dit vlak? Ziet het college mogelijkheden om deze prestaties te verbeteren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

 15. De indiener van het Wob-verzoek heeft inmiddels het gevoel bij dit college aan een dood paard te trekken. Kan het college zich deze gevoelens voorstellen? Welke stappen gaat het college ondernemen om het vertrouwen van de indiener van het Wob-verzoek in het stadsbestuur te herstellen?


Robert Barker
Partij voor de Dieren