Rondvraag Parnas­si­a­terrein Park Bloe­mendaal


Cie Ruimte

Indiendatum: 17 feb. 2021


De Partij voor de Dieren krijgt signalen dat op het Parnassiaterrein zal worden gebouwd in het groen. Hiervoor wordt een PUK opgesteld met de titel Park Bloemendaal. Hierover de volgende vragen:

1. Hoeveel vierkante meter groen verdwijnt er met dit conceptplan?

2. Om hoeveel vierkante meters te kappen bos gaat het? Klopt het dat dit bos onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur?

3. Klopt het dat het bos vlak langs de fourageerroutes van de watervleermuis ligt en dat in het bos vele vogels aanwezig zijn? Welke effecten van de bouwplannen wordt hier verwacht?

4. Zijn verder de stikstofeffecten al in kaart gebracht van deze plannen op het dichtbij gelegen natura2000-gebied?

5. Wat is specifiek de reden dat er Wolvarkens in de natuur zijn gezet? Welk effect hebben die varkens op de natuur? Wordt het welzijn van deze dieren wel goed geborgd?

6. Met de plannen wordt bovendien een wandel en fietsverbinding aangelegd dwars door het bos en tevens groene hoofdstructuur via een brug vanuit Vroondaal naar het Parnassiaterrein. Waarom vindt het college dit wenselijk?

7. Wat zijn de gevolgen voor het groen en de natuur van een dergelijke verbinding?

8. Mocht de wethouder de natuur- en groengevolgen nog niet kunnen inschatten; kan de wethouder voorafgaand aan vaststelling van het PUK de raad informeren over deze gevolgen?

Indiendatum: 17 feb. 2021
Antwoorddatum: 17 feb. 2021

Van de beantwoording van de vragen is mogelijk geen schriftelijk verslag. De beantwoording is wel op een video opname terug te kijken via deze link. Het gaat om agendapunt D (Rondvraag).