Tech­nische vragen over plannen voor Sche­ve­ningen-Haven


Indiendatum: mrt. 2012

1. Zijn er al harde afspraken gemaakt over de realisatie van de woningen, hotels en het museum of exploitanten?
2. Waartoe heeft de gemeente zich gecommitteerd in de intentieverklaring met de visserijsector ten aanzien van de herontwikkeling van het noordelijk havenhoofd?
3. Wat wordt er concreet bedoelt met een duurzame stedenbouwkundige structuur van Scheveningen-Haven (pag 7 van de bijlage)?
4. Wat wordt er concreet bedoelt met het cultuuricoon Zuidelijk havenhoofd (pag 9 van de bijlage?
5. Is onderzocht wat de bezetting van hotels in Scheveningen op dit moment is? Zo neen, waarom niet?
6. Via welke regels kan de gemeente de vestiging van visrestaurants aan de verhoogde boulevard, in tegenstelling tot andere vormen van horeca, realiseren?
7. Worden de benodigde aanpassingen van de kruisingen Nieboerweg-Houtrustweg en Westduinweg-Kranenburgweg betaalt uit het gereserveerde budget voor de haven? Zo neen, hoe zit het dan?
8. Waarom is bij de karaktereigenschappen en kernwaarden (pag 13 van de bijlage) alleen het comfortabel en bereikbaar met de auto expliciet opgenomen en geldt dit blijkbaar niet voor voetgangers, fietsers en OV?
9. Onderschrijft het college dat gezien de helft van de bezoekers van de haven uit de stad zelf komen, juist het verbeteren van de fiets en OV verbindingen cruciaal is, mede in het licht van de gewenste modal shift?
10. Kan het college de verwachte toename van de werkgelegenheid verder onderbouwen en tevens aangeven wat voor arbeidsplaatsen dit zullen zijn?
11. Hoe groot worden de openbare fietsenstallen die ingetekend is op pag 14 van de bijlage? Komen er ook op andere plaatsen openbare fietsparkeerplekken? Zo ja, waar en hoeveel?
12. Is het de bedoeling dat de gemeente financieel gaat bijdragen aan Fishworld? Zo ja, hoeveel?
13. Onderschrijft het college dat door de geplande landmarks het aanzicht van de kustlijn en de weidsheid en ruimte ernstig wordt aangetast?
14. Is er onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak en wenselijkheid van een groot luxe hotel in de haven?
15. Hoe denkt het college te voorkomen dat het extra oppervlakte voor de detailhandel straks leegstaat? Worden er eerst exploitant gezocht voordat met de bouw begonnen wordt?
16. Hoe denkt het college te voorkomen dat er allemaal appartementen leegstaan gezien de woningmarkt in het slop zit?
17. Waarom wordt een oriëntatiepunt in de vorm van een landmark noodzakelijk geacht? Waarom wordt de weidsheid van de kustlijn en het natuurlijk aangezicht onbelangrijker geacht dan een torenhoog flatgebouw dat de kustlijn van mijlenver zal domineren? In hoeverre houdt het college in deze rekening met de groep mensen die graag de natuurlijke schoonheid van de kustlijn en weidsheid daarvan willen ervaren zonder daarbij geconfronteerd te worden met grote obstakels in hun blikveld?
18. Wat zijn de kosten van alle nog uit te voeren onderzoeken naar de haalbaarheid en inpasbaarheid van de landmarks en kabelbaan?
19. Waarom worden de fietspaden aan de Schokkerweg en de Vissershavenweg niet vrij-liggend gemaakt? Is dat niet veiliger met de verwachte toename van autoverkeer op deze wegen?
20. Waarom is bij bereikbaarheid het stimuleren van milieuvriendelijke vormen van transport niet als uitgangspunt genomen?
21. Waarom is er bij het Noordelijk havenhoofd geen aanvullende openbare fietsparkeergelegenheid opgenomen?
22. Is het de bedoeling dat de gemeente op enige wijze financieel gaat bijdragen aan de kabelbaan? Is er al een exploitant voor de kabelbaan?
23. Waarom is het een streven of de natuurbalans neutraal of positief te houden en geen voorwaarde?
24. Klopt het dat er geen bebouwing in het Westduinpark gebouwd zal worden?
25. Wat wordt er concreet meegenomen in de natuurbalans, op welke wijze vindt de afweging plaats en door wie wordt deze opgesteld en uitgevoerd?
26. Worden groene daken verplicht op de te realiseren gebouwen in en rond de Haven?
27. Wat wordt er concreet bedoeld met het aanpassen van ontwikkelingen en infrastructuur ten aanzien van de extra verkeersbewegingen en de geluidsbelasting op de gevels?
28. Op pag 14 van het projectdocument staat dat de huidige kering nog ca 100 jaar mee kan afhankelijk van klimaatsontwikkeling, kan het college de bandbreedte als gevolg van klimaatverandering geven?
29. Op basis van welke onafhankelijke inzichten acht het college de huidige stedenbouwkundige accenten en oriëntatiepunten van de haven onvoldoende?
30. Waarom wil het college het vijfsterrenhotel direct aan zee, gezien de Pier om diezelfde reden grote onderhoudsproblemen heeft?
31. Is als alternatief voor de kabelbaan ook een tunnel onderzocht?
32. Is bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de overbrugging van de havenmond ook het financiële aspect als criterium meegenomen? Zo ja, hoe verhouden de kosten zich tussen de kabelbaan en een pontje?
33. Op welke wijze wordt de natuurfunctie van het Westduinpark concreet uitgebreid na het vrijkomen van het zenderpark?
34. Op welke wijze gaat het college zich op Haaglanden niveau inzetten op realisatie van de tramverbinding naar het Norfolkterrein?
35. Kan het college toelichten op welke wijze de beroepsmogelijkheden beperkt worden doordat het plan onder de Crisis- en Herstelwet wordt geschaard? Acht het college deze inperking wenselijk, ook gezien het belang van draagvlak van omwonenden?
36. Ruimtelijke en infrastructurele projecten die als gebiedsontwikkeling van lokaal belang in het kader van de Crisis- en Herstelwet (CHW) zijn aangewezen vallen onder bijlage I van de CHW waarop afdeling 2 van de CHW op van toepassing is. De beperking van de werklast van de milieueffectrapportage is afdeling 3 en geldt alleen voor projecten van Bijlage II. Waarom is volgens het college de werklast van het Besluit-Mer beperkt, gezien de Scheveningen haven niet voorkomt op de lijst van projecten op bijlage 2 van de CHW?
37. Onderschrijft het college dat een alternatieve onderzoek en advies van Commissie Mer de rechtzekerheid van dit soort grootschalig plannen wel ten goede komt.
38. Op welke wijze stimuleert het college meer diervriendelijke visserijtechnieken (zie het dictum van initiatiefvoorstel Fish Valley Scheveningen RIS 143629)?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer