Vervolg­vragen Duurzaame inkoop papier


Indiendatum: feb. 2012

Op 20 december 2011 heeft het College schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren en D66 beantwoord (RIS 181770). Onderwerp van de vragen was duurzame inkoop door de gemeente Den Haag.

Vraag 10 luidde: “Waarom heeft het college gekozen voor papier met ‘slechts’ een FSC Mixed Sources-keurmerk en niet voor bijvoorbeeld een FSC-recycled-keurmerk of voor andere merken die voor 100% uit gerecycled papier bestaan?”

Het antwoord van het college op deze vraag was: “Het papier moet voldoen aan het FSC-certificaat zoals besloten door het College van B&W in 2007 (RIS147792). Daarnaast moet het papier dat de gemeente gebruikt ook voldoen aan de NEN 2728. Dit is voorgeschreven in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden die in 2001 van kracht is geworden (Staatscourant 18 september 2001). Gerecycled papier kan niet aan beide eisen voldoen omdat de oorsprong van de gebruikte pulp(houtvezels) bij gerecycled papier niet te herleiden is. Fastprint voldoet wel aan beide kenmerken.”

Met dit antwoord lijkt het college aan te willen geven dat de inkoop van 100% gerecycled papier uitgesloten is omdat dit papier niet FSC-gecertificeerd is. En dat terwijl zoals in de eerdere vragen aangegeven het gebruik van 100% gerecycled papier duurzamer is dan het gebruik van FSC-papier. De beantwoording roept dan ook (vervolg)vragen op.

Met inachtneming van artikel 38 van het reglement van orde stellen de fracties van D66 en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

In het door het college in de beantwoording aangehaalde collegebesluit uit 2007 (RIS147792) ONDERTEKENING FSC-CONVENANT staat onder punt IV: [Het College besluit om:] “Binnen 1 jaar na ondertekening van het convenant voor al het gemeentelijke papierverbruik over te stappen naar papier met FSC-keur of kringlooppapier. Dit geldt ook voor de Europese aanbesteding van drukwerk en enveloppen.”

1. Graag een uitgebreide toelichting waarom het college in de beantwoording van de schriftelijke vragen stelt dat papier moet voldoen aan het FSC-certificaat, terwijl in het collegebesluit ook kringlooppapier nadrukkelijk als optie wordt genoemd? Hoe interpreteert het college haar eigen besluit uit 2007?

Voorts leverde enig speurwerk op dat er wel degelijk kantoorpapier op de markt te koop is dat voor 100% uit gerecyclede vezels bestaat en bovendien NEN 2728-gecertificeerd is en daarmee voldoet aan de gestelde eisen t.b.v. duurzame archivering. Bijgevoegd treft u ter illustratie 3 productsheets m.b.t. de Revive-papiersoorten van de firma BührmannUbbens aan.

2. Is het College nog steeds van mening dat gerecylced papier “niet aan beide kenmerken” kan voldoen? Graag een uitgebreide toelichting.

3. Is het College gelet op deze nieuwe informatie nu wel bereid om te onderzoeken welke voor- en nadelen aan het inkopen van duurzamer papier verbonden zijn en de Raad daarover te berichten? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: feb. 2012
Antwoorddatum: 21 mrt. 2012

sv 2012.114
RIS 246934
Regnr. BSD/2012.482 Den Haag, 21 maart 2012
Inzake: Duurzame inkoop van papier door de gemeente
De gemeenteraad

De raadsleden T.U. Dander en mevrouw M.J.E. de Groot hebben op 23 februari 2012 een brief met daarin 3 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op 20 december 2011 heeft het College schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren en D66 beantwoord (RIS 181770). Onderwerp van de vragen was duurzame inkoop door de gemeente
Den Haag. Vraag 10 luidde:“Waarom heeft het college gekozen voor papier met ‘slechts’een FSC Mixes Sourceskeurmerk
en niet voor bijvoorbeeld een FSC-recycled-keurmerk of voor andere merken die voor 100% uit gerecycled papier bestaan?”
Het antwoord van het college op deze vraag was: “Het papier moet voldoen aan het FSC-certificaat zoals besloten door het College van B&W van 2007 (RIS147792). Daarnaast moet het papier dat de gemeente gebruikt ook voldoen aan de NEN 2728. Dit is voorgeschreven in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden die in 2001 van kracht is geworden (Staatscourant 18 september 2001). Gerecycled papier kan niet aan beide eisen voldoen omdat de oorsprong van de gebruikte pulp(houtvezels) bij gerecycled papier niet te herleiden is. Fastprint voldoet wel aan beide kenmerken.” Met dit antwoord lijkt het college aan te willen geven dat de inkoop van 100% gerecycled papier uitgesloten is omdat het papier niet FSC-gecertificeerd is. En dat terwijl zoals in de eerdere vragen aangegeven het gebruik van 100% gerecycled papier duurzamer is, dan het gebruik van FSC-papier.

De beantwoording roept dan ook (vervolg)vragen op.
Met inachtneming van het reglement van orde stellen de fracties van D66 en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:
In het door het college in de beantwoording aangehaalde collegebesluit uit 2007 (RIS147792) ONDERTEKENING FSC-CONVENANT staat onder punt IV: [Het College besluit om:] “Binnen 1
jaar na ondertekening van het convenant voor al het gemeentelijke papierverbruik over te stappen naar papier met FSC-keur of kringlooppapier. Dit geldt ook voor de Europese aanbesteding van
drukwerk en enveloppen.”
BSD/2012.482 2

1. Graag een uitgebreide toelichting waarom het college in de beantwoording van de schriftelijke vragen stelt dat papier moet voldoen aan het FSC-certificaat, terwijl in het collegebesluit ook
kringlooppapier nadrukkelijk als optie wordt genoemd? Hoe interpreteert het college haar eigen besluit uit 2007?

Het Intern Dienstencentrum (IDC) heeft in 2009 ten tijde van de Europese aanbesteding voor het gemeentelijk papiergebruik op basis van het FSC convenant (2007, RIS 147792) navraag gedaan naar papier dat zowel aan het FSC certificaat als aan de NEN 2728 (houdbaarheid 200 jaar) kan voldoen. Het derde vereiste criterium “Kringlooppapier” bleek in 2009 niet beschikbaar als papiersoort in combinatie met FSC en NEN certificering. Dit heeft er toe geleid dat gekozen is voor de “next best”optie de papiersoort Fast print Extra. Vervolgens is een raamovereenkomst afgesloten voor de periode tot 1 oktober 2014. Voorts leverde enig speurwerk op dat er wel degelijk kantoorpapier op de markt te koop is dat voor 100% uit gerecyclede vezels bestaat en bovendien NEN 2728-gecertificeerd is en daarmee voldoet aan de gestelde eisen t.b.v. duurzame archivering. Bijgevoegd treft u ter illustratie 3 productsheets m.b.t. de Revive-papiersoorten van de firma BührmannUbbens aan.

2. Is het College nog steeds van mening dat gerecycled papier “niet aan beide kenmerken” kan voldoen? Graag een uitgebreide toelichting.

Doorgaans wordt kringlooppapier vervaardigd uit postconsumer waste, dit bestaat uit ingezameld bedrukt oud papier. Dit wordt eerst ontinkt en vervolgens tot pulp vermalen. Hierdoor is niet langer
herleidbaar wat de eigenschappen van de papiervezels waren bij de originele vervaardiging van het papier. Dit heeft als gevolg dat het niet mogelijk om het NEN 2728 te behalen met kringlooppapier dat is samengesteld op basis van gebruikt (postconsumer) papier. Er is eind 2011 in reactie op vragen uit de markt papier beschikbaar gekomen dat wel aan beide
kenmerken voldoet. Er is een nieuwe papiersoort geïntroduceerd met de naam Revive Business. Revive is iets grijzer getint (150 ISO 11475) dan het huidige briefpapier (161 ISO 1147) uit de
Gemeentelijke huisstijl. Navraag heeft opgeleverd dat de papierindustrie hiervoor een kringlooptraject heeft gecreëerd met preconsumer waste, waardoor nu sprake is van een kringloopproduct. De papierfabriek gebruikt nl als grondstof voor de pulp van Revive Business het snijafval van de papiermachine die daarvoor o.a. Fast print Extra heeft vervaardigd. Een papiermachine levert banen papier af met een breedte van 4 tot 6 meter breed en bij het versnijden tot vellen van 21,7 x 29 cm (formaat A4) blijft daar snijafval achter bij de machine.
De herkomst van dit snijafval, waar nog nooit een letter drukinkt op geprint is, is volledig traceerbaar (belangrijk voor de NEN2728 ). Het heeft namelijk nooit de fabriekspoort verlaten. Het snijafval
wordt opnieuw tot pulp vermalen en opnieuw opgevoerd naar de papiermachine. Dit keer verlaat het de band niet als Fast print extra maar als Revive Business, een kringlooppapier met FSC en NEN certificering. De prijs van Revive ligt ca 15% hoger dan die van Fast print. Per saldo biedt Revive alleen het theoretische voordeel waardoor het als kringlooppapier wordt
betiteld.

3. Is het College gelet op de nieuwe informatie nu wel bereid om te onderzoeken welke voor- en nadelen aan het inkopen van duurzamer papier verbonden zijn en de Raad daarover te
berichten? Zo nee, waarom niet?

Neen, nader onderzoek is niet nodig. Uit het oogpunt van duurzaamheid maakt Revive alleen een semantisch verschil.
BSD/2012.482 3
De producent kan met het beschreven productieproces een kringloopkeurmerk verwerven door niet alleen het snijafval, maar zelfs de gehele rol opnieuw in het eigen productieproces terug te voeren. Revive is bovendien duurder.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer