Tech­nische vragen Partij voor de Dieren Begroting 2014


Indiendatum: sep. 2013

1. Hoeveel geld is er gereserveerd voor het organiseren van de publiekscampagnes om meer bezoekers naar Scheveningen te halen en onder welk product staat dit?

2. Wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine ondernemers en kantoorpanden van grote multinationals bij de verlaging van de OZB-gebruikersbelasting voor niet-woningen?

3. Uit welke bronnen blijkt dat onze stad een van de meest duurzaamste steden in Nederland is?

4. Is de versobering die in 2013 werd doorgevoerd op de subsidieregeling dak- en vloerisolatie in deze begroting weer teruggedraaid? Zo neen, hoeveel geld gaat er in 2014 naar deze regeling?

5. Hoe wordt concreet het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderd en hoeveel geld wordt hiervoor uitgetrokken?

6. Hoeveel geld wordt er structureel uitgetrokken voor het fietsparkeren vanuit de reserve parkeren?

7. Hoeveel geld gaat er komend jaar naar het P2500 programma?

8. Is er nog een structurele achterstand op het onderdeel groen van het uitvoeringsprogramma wegen en groen? Zo ja, hoeveel?

9. Wederom wordt ingezet op een lagere structurele beheerlast van openbaar groen. In de beantwoording vorig jaar werd gesteld dat de ‘doelstelling is om een ruimtelijke en ecologische winst te behalen en tevens een lagere beheerlast’ (RIS 252118). Hoe wordt dit concreet bereikt? Wordt hierbij meegenomen dat omvormen naar gras op de langere termijn duurder is dan vaste planten (Wur rapport 164009)?

10. Hoeveel van de 2.2 miljoen euro komt ten goede aan het op peil houden van het bomenbestand en hoeveel gaat naar het onderhouden van het wijk- en buurtgroen?

11. Is de plaatsing van de extra ORAC’s voldoende om de huisvuilzak van straat te halen? Zo neen, In welke wijken blijft de huisvuilzak op straat?

12. Hoe kan het dat er 25.000 euro naar publiekscampagnes gaat terwijl het product Dierenbescherming in totaal 53.000 euro lager is dan in 2013 en 38.000 euro lager is dan in 2012?

13. Wordt er minder uitgegeven aan externe adviezen doordat er minder omgevingsvergunningen worden aangevraagd of omdat het een bezuinigingsmaatregel is?

14. Hoe wordt komend jaar concreet afgedwongen dat bedrijven rendabele energiebesparingsinvesteringen doen?

15. Kan het college aangeven wanneer de Haagse Voedselstrategie naar de Raad komt?

16. Ligt de besteding van de extra 2 miljoen euro voor het meerjarig investeringsprogramma Den Haag internationale stad en de 1 miljoen euro voor het Wervingsfonds juridisch dan wel bestuurlijk al vast?

17. Kan het college een nadere uitsplitsing geven van het bedrag van 637.000 euro van het product Dierenbescherming?

18. Welk rekenmodel wordt er losgelaten om te komen tot het bedrag voor de ‘uitbestede taken dierenopvang’? Is dit gebaseerd op de werkelijke kostprijs per diersoort? Graag ontvangen wij de financieringsmethodiek per diersoort.

19. Hoeveel geld van het product Verkeersmaatregelen komt ten goede aan respectievelijk het autoverkeer en het fietsverkeer? Welke budgetten zijn hiervan juridisch dan wel beleidsmatig vastgelegd?

20. Hoe komt het dat de lasten en het saldo inclusief reserves van het product ‘Milieubeleid en milieubeheer’ hoger zijn dan in de productenraming van vorig jaar?

21. Waarom is het saldo inclusief reserves van het product ‘Bijdrage aan klimaatdoelen & duurzame energie’ bijna een vierde minder dan wat er in de vorige productenraming stond? Op welke producten is bezuinigd?

22. Kan een nadere uitsplitsing gemaakt worden van de begrote uitgaven vallend onder het product ‘Bijdrage aan klimaatdoelen & duurzame energie’?

Indiendatum: sep. 2013
Antwoorddatum: 2 okt. 2013

1. Hoeveel geld is er gereserveerd voor het organiseren van de publiekscampagnes om meer bezoekers naar Scheveningen te halen en onder welk product staat dit?

Er is voor de versterking van de toeristische aantrekkingskracht van Scheveningen in 2014 € 1.000.000 gereserveerd. Dit betreft niet alleen publiekscampagnes, maar ook inzet op evenementen, tentoonstellingen, citydressing e.d.. Dit staat onder Product 310.4.03 Toerisme, Evenementen en Binnenstad.

2. Wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine ondernemers en kantoorpanden van grote multinationals bij de verlaging van de OZB-gebruikersbelasting voor niet-woningen?

Nee. Alle gebruikers van niet-woningen (kantoren, winkels, bedrijfspanden ed) krijgen in 2014 een aanslag voor de OZB-gebruikersbelasting die gemiddeld eenderde lager ligt dan in 2013.


3. Uit welke bronnen blijkt dat onze stad een van de meest duurzaamste steden in Nederland is?

In 2010 is voor Den Haag een Europese Green City Index opgesteld. Deze index bestaat uit diverse categorieën waarvan Den Haag op het gebied van watergebruik het beste presteert. Uit onderzoek van de netbeheerder Stedin blijkt dat Den Haag koploper is als het gaat om lokale energieopwekking. Ook plaatsen we per jaar de meeste oplaadpalen voor elektrische auto’s.


4. Is de versobering die in 2013 werd doorgevoerd op de subsidieregeling dak- en vloerisolatie in deze begroting weer teruggedraaid? Zo neen, hoeveel geld gaat er in 2014 naar deze regeling?

Nee. In 2014 is €400.000 beschikbaar voor deze regeling.

5. Hoe wordt concreet het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderd en hoeveel geld wordt hiervoor uitgetrokken?

Het gebruik van de fiets wordt bevorderd door verbetering van het fietsnetwerk, uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen en door communicatie. Het vastgestelde Meerjarenprogramma Fiets 2011-2014 (RIS 181944), omvat een totale investering van €48,5 mln. voor een periode van 4 jaar. €34,5 mln. daarvan wordt gefinancierd door de gemeente den Haag en €14 mln. door externe partijen zoals het stadsgewest Haaglanden.

Het openbaar vervoer wordt bevorderd door verbetering van de infrastructuur en door de aanschaf van nieuwe trams met meer comfort en capaciteit. Vanaf 2014 komt de nieuwe brede Avenio-tram in dienst. De nieuwe traminfrastructuur en voertuigen zijn niet alleen grote verbeteringen voor de reizigers, maar ze moeten ook bijdragen aan een betere efficiency van het tramvervoer. Dat is ook nodig omdat het Rijk steeds minder bijdraagt aan de exploitatie van het regionale openbaar vervoer, door kortingen op de brede doeluitkering. Het stadsgewest Haaglanden is opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer en betaalt dus in beginsel de kosten die gemoeid zijn met de aanleg van infrastructuur en de exploitatie van het openbaar vervoer. De gemeente betaalt bij de aanleg van nieuwe OV-infrastructuur mee aan de extra kosten die optreden door combinatie met andere werkzaamheden en extra inpassingseisen. Ter indicatie : het stadsgewest draagt in 2014 €186 mln. bij aan de exploitatie van het openbaar vervoer en besteedt €47 mln. aan de infrastructuur (bron: Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2014 van het stadsgewest Haaglanden). In het lopende programma Netwerk RandstadRail wordt ruim €320 mln. geïnvesteerd in aanpassing en verbetering van het tramnet en circa €145 mln. in de aanschaf van 40 nieuwe trams en €50 mln. in levensverlengend onderhoud aan 100 bestaande trams.

6. Hoeveel geld wordt er structureel uitgetrokken voor het fietsparkeren vanuit de reserve parkeren?

Maximaal €3 mln. per jaar (zie Versnellingsimpuls punt 7. Fietsparkeren, RIS 260165).

7. Hoeveel geld gaat er komend jaar naar het P2500 programma?

In de begroting is voor komend jaar een bedrag van 4,5 mln. opgenomen voor het P2500 programma. Nog in 2013 krijgt de raad een voorstel toegestuurd waarin concrete projecten voor de komende periode zijn benoemd.

8. Is er nog een structurele achterstand op het onderdeel groen van het uitvoeringsprogramma wegen en groen? Zo ja, hoeveel?

Op het uitvoeringsprogramma wegen en groen (RIS 181968 ) is geen achterstand. Dit betreft de extra structurele beheergelden van € 5 mln. Voor groen is er € 2,2 mln. beschikbaar. Dit wordt, zoals in het programma aangegeven, ingezet voor de vervangingsaanplant van bomen (€ 1,5 mln.) en het wijk- en buurtgroen (€ 0,7 mln.).

9. Wederom wordt ingezet op een lagere structurele beheerlast van openbaar groen. In de beantwoording vorig jaar werd gesteld dat de ‘doelstelling is om een ruimtelijke en ecologische winst te behalen en tevens een lagere beheerlast’ (RIS 252118). Hoe wordt dit concreet bereikt? Wordt hierbij meegenomen dat omvormen naar gras op de langere termijn duurder is dan vaste planten (Wur rapport 164009)?

Dit wordt bereikt door omvorming van het bestaande groen. Minder grasmaaien waar dat kan en omvorming van bestaand groen naar groen dat minder onderhoud vergt, bijvoorbeeld gras. In Den Haag wordt de extensieve vaste plantengroep die bedoeld is in het rapport van de Wageningen University Research (WUR) in verschillende stadsdelen reeds toegepast. De praktijk is dat gazononderhoud in Den Haag aanzienlijk goedkoper is dan de vaste plantengroep.

10. Hoeveel van de 2.2 miljoen euro komt ten goede aan het op peil houden van het bomenbestand en hoeveel gaat naar het onderhouden van het wijk- en buurtgroen?

Voor de vervangingsaanplant van bomen is € 1,5 mln. beschikbaar, voor het wijk- en buurtgroen is 0,7 mln. beschikbaar.


11. Is de plaatsing van de extra ORAC’s voldoende om de huisvuilzak van straat te halen? Zo neen, In welke wijken blijft de huisvuilzak op straat?

Nee. U ontvangt binnenkort een voorstel voor de plaatsing van de 1000 extra ondergrondse containers, waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld in de programmabegroting 2013-2016. Ook na plaatsing van deze 1000 ORAC’s zijn nog wijken waar huisvuil op straat wordt aangeboden. Hierop wordt in het nieuwe plaatsingsvoorstel in gegaan.

12. Hoe kan het dat er 25.000 euro naar publiekscampagnes gaat terwijl het product Dierenbescherming in totaal 53.000 euro lager is dan in 2013 en 38.000 euro lager is dan in 2012?

Het budget voor de publiekscampagne is specifiek door de raad beschikbaar gesteld bij amendement. Daarnaast zijn de overhead budgetten aangepast als gevolg van de bezuinigingstaakstelling op het ambtelijk apparaat. De uitvoeringsbudgetten zijn in dat kader niet gekort.

13. Wordt er minder uitgegeven aan externe adviezen doordat er minder omgevingsvergunningen worden aangevraagd of omdat het een bezuinigingsmaatregel is?

Het feit dat er minder wordt uitgegeven aan externe adviezen heeft er deels mee te maken dat er minder aanvragen zijn en deels doordat er met de Veiligheidsregio Haaglanden (brandweer) nieuwe werkafspraken worden gemaakt waarbij de vergunningaanvragen in een lage risico-categorie niet meer om advies aan de Veiligheidsregio worden voorgelegd, maar door de vergunningverlener zelf worden getoetst. De afspraken zijn in een afrondende fase, de implementatie zal in 2014 plaatsvinden.

14. Hoe wordt komend jaar concreet afgedwongen dat bedrijven rendabele energiebesparingsinvesteringen doen?

Het activiteitenbesluit onder de wet milieubeheer bepaalt bij welke categorieën bedrijven wordt verplicht en bij welke wordt gestimuleerd. De handelswijze is als volgt: milieu-inspecteurs inspecteren bedrijven. Als bedrijven maatregelen kunnen treffen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, is de maatregel afhankelijk van de categorie verplichten of stimuleren.


15. Kan het college aangeven wanneer de Haagse Voedselstrategie naar de Raad komt?

De Haagse voedselstrategie zal u uiterlijk november ontvangen.


16. Ligt de besteding van de extra 2 miljoen euro voor het meerjarig investeringsprogramma Den Haag internationale stad en de 1 miljoen euro voor het Wervingsfonds juridisch dan wel bestuurlijk al vast?

Genoemde middelen vormen een reservering voor enkele lopende acquisitietrajecten, die kansrijk zijn maar waarvan nog niet definitief duidelijk is of ze tot realisering zullen komen, en voor het tot stand brengen van een aantal Europese aanvragen in samenwerking met Haagse kennisinstellingen. Daarmee is de uiteindelijke inzet van de middelen nog onzeker. Om de Haagse positie in de onderhandelingen niet te schaden is het onwenselijk genoemde acquisities op dit moment concreet te benoemen; als dat aan de orde is zal de commissie worden geïnformeerd.

17. Kan het college een nadere uitsplitsing geven van het bedrag van 637.000 euro van het product Dierenbescherming?

Het antwoord kunt u vinden in bijlage F.

18. Welk rekenmodel wordt er losgelaten om te komen tot het bedrag voor de ‘uitbestede taken dierenopvang’? Is dit gebaseerd op de werkelijke kostprijs per diersoort? Graag ontvangen wij de financieringsmethodiek per diersoort.

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen we u naar de beantwoording schriftelijke vragen (RIS 258245) van 7 mei 2013


19. Hoeveel geld van het product Verkeersmaatregelen komt ten goede aan respectievelijk het autoverkeer en het fietsverkeer? Welke budgetten zijn hiervan juridisch dan wel beleidsmatig vastgelegd?

Het product Verkeersmaatregelen is onderdeel van de begroting van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Hierin zijn slechts incidenteel investeringsmiddelen opgenomen. Het merendeel van de investeringen is terug te vinden in het product ‘Aanleg wegen, pleinen, straten’ . Tot het product Verkeersmaatregelen behoren onderzoeken en voorbereiding van het algemene verkeersbeleid, haalbaarheidsonderzoeken en studies, het begeleiden en uitvoeren van verkeerveiligheidsmaatregelen, de uitvoering van Verkeerseducatie, het in stand houden van Biesieklette en dergelijke. In 2014 kan ca. 15% van de lasten aan fietsmaatregelen worden toegeschreven, ongeveer 5% is direct gekoppeld aan het autoverkeer. De onttrekking aan de reserves zijn wel investering in het kader van de € 12,4 nieuw toegewezen gelden. Deze projecten betreffen vooral autoverkeer. De bestemming van de middelen voor Verkeersmaatregelen is beleidsmatig vastgelegd bij besluitvorming over de Haagse Nota Mobiliteit en de diverse meerjarenprogramma’s (Fiets, P2500).

20. Hoe komt het dat de lasten en het saldo inclusief reserves van het product ‘Milieubeleid en milieubeheer’ hoger zijn dan in de productenraming van vorig jaar?

Omdat onder dat product sedert dit jaar de omgevingsdienst Haaglanden valt, voorheen zaten de budgetten op het product geluidshinder en milieuverguninning.

21. Waarom is het saldo inclusief reserves van het product ‘Bijdrage aan klimaatdoelen & duurzame energie’ bijna een vierde minder dan wat er in de vorige productenraming stond? Op welke producten is bezuinigd?

Het begrote saldo voor 2014 is minder dan de vorige productenraming door o.a. de nu verwerkte bezuiniging (0,4 mln.) op programma 20 als gevolg van de Rijkskorting op het gemeentefonds vanwege de vorming van de RUD (collegebesluit van 12 juni 2012 (DSB/21012.382) en ivm overheveling budget Duurzaam Den Haag.

22. Kan een nadere uitsplitsing gemaakt worden van de begrote uitgaven vallend onder het product ‘Bijdrage aan klimaatdoelen & duurzame energie’?

€496.000, - voor de subsidieregeling zonnepanelen, en €375.000, - voor het stimuleren van zonne-energie op gemeentelijke daken. €500.000, - voor de subsidieregeling zonnepanelen, en €225.000, - voor het stimuleren van zonne-energie op gemeentelijke daken.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer