Bijdrage Haagse re-inte­gratie aanpak


Cie samen­leving

4 november 2022

Voorzitter,

Mensen die uit een uitkering stromen zijn afhankelijk van de grillen van de huidige arbeidsmarkt. Die momenteel vooral uit flexibele arbeidscontracten bestaat. Ook in het onderzoek van Berenschot komt naar voren dat 84% van de kandidaten in Den Haag die uitstromen, ook uitstromen met een flexibel arbeidscontract. Dit brengt ook bepaalde onzekerheden met zich mee. We sluiten ons aan bij gestelde vragen van PvdA, CU/SGP.

Om herinstroom te voorkomen is het voor kandidaten juist belangrijk dat zij stabiliteit ervaren in het dagelijks leven en in de financiële situatie. Een flexibel arbeidscontract draagt daar niet aan bij. Want de inkomsten fluctueren en dus in veel gevallen ook de toeslagen die kandidaten krijgen. Dit werkt voor kandidaten demotiverend.

Kandidaten die uitstromen naar werk worden door Den Haag werkt alleen langer gevolgd wanneer zij meer kwetsbaar zijn. Maar er is behoefte kandidaten meer begeleiding te bieden in de huidige flexibele arbeidsmarkt.

Hoe wordt bepaald wanneer iemand meer kwetsbaar is en wanneer extra begeleiding nodig is? Kan iemand daar zelf ook naar vragen en kan de wethouder toelichten of we de middelen die beschikbaar zijn voor re integratie ook kunnen inzetten op meer na begeleiding?

Dan werkgevers. De PvdD vindt het van groot belang dat we mensen in hun eigen kracht zetten. Gisteren hoorden we tijdens de werkbespreking dat ondernemers ook naar hulp zoeken om mensen die re integreren te helpen. Zij gaven ook aan dat geld niet het ding is.

Kan de wethouder aangeven hoe we tegemoet kunnen komen aan deze hulpvraag? Wat kunnen we hierin faciliteren. Welke eisen stellen wij eigenlijk aan goed werkgeverschap?

Uit onderzoek van Divosa blijkt dat de meeste herinstroom plaatsvindt 1,5 a 2 jaar na uitstroom. Dat betekent dat eventuele nazorg vrij lang moet worden ingezet. De gemeentelijke doelstelling is om duurzame uitstroom (langer dan 12 maanden) te realiseren op een inclusieve arbeidsmarkt.

De gemeente beschouwt werk als duurzaam als een kandidaat meer dan twaalf maanden uit de uitkering is.

Zou de wethouder kunnen inzetten op het verbreden van de doelstelling?

Tot zover voorzitter.