Bijdrage 6e stand van zaken ener­gie­crisis


Raad

5 juli 2023

De Partij voor de Dieren wil dat het aanpakken van ernstige schimmelvorming niet net als het isoleren van woningen op de lange baan wordt geschoven. Er moeten duidelijke kaders gesteld worden aan wat we acceptabel vinden voor de termijn waarin de schimmelvorming moet worden aangepakt daarom de volgend motie:

Verzoekt het college:

  • duidelijke kaders vast te stellen over binnen welke termijn en op welke wijze vocht- en schimmelproblemen moeten worden aangepakt;

  • deze kaders vast te leggen in de prestatieafspraken en de aanpak EFG woningen.