Klimaat­recht­vaar­digheid


De lusten en de lasten van de energietransitie gaan we eerlijk verdelen: de grootste vervuilers betalen de zwaarste lasten. Lagere inkomens krijgen de nodige ondersteuning. Inwoners profiteren mee van de opwek van duurzame energie en zijn een belangrijke gesprekspartner in de planvorming.

De gemeente stimuleert daarom verduurzaming van woningen, juist in wijken met veel lagere inkomens waar de hoge energieprijzen extra hard aankomen. Met name inwoners in Schilderswijk, Moerwijk, Transvaal, Laak, Mariahoeve en Zuidwest moeten geholpen worden om de energiearmoede tegen te gaan. Want steeds meer inwoners hebben te maken met energiearmoede. Door hoge energiekosten en een laag inkomen hebben ze geen geld om energiemaatregelen te kunnen nemen. Deze inwoners krijgen daarom ondersteuning van de gemeente. Ook zet Den Haag zich pro-actief in om ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving, zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterde mensen, beter te betrekken in het participatieproces van de energietransitie.

Het principe “de vervuiler betaalt” wordt grondslag voor gemeentelijke heffingen, onder andere indien mogelijk bij de afvalstoffenheffing. Inwoners die minder afval aanbieden hebben lagere kosten. Ook komt er een groene heffingskorting op de onroerendezaakbelasting, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om een huis of bedrijfspand te verduurzamen

Subsidies komen nu vooral terecht bij de rijke wijken, terwijl armere wijken deze subsidies beter kunnen gebruiken. Den Haag benadert daarom actief huizenbezitters in arme wijken met aangepaste subsidieregelingen.