Bijdrage 6e stand van zaken ener­gie­crisis


Cie samen­leving

22 juni 2023

Voorzitter,

In Februari vroeg de partij voor de dieren naar de toename van schimmelvorming in woningen als gevolg van de energiecrisis. Er is bij corporaties een toename van zorgen om schimmel zichtbaar. Hebben we zicht op of iedereen de weg weet te vinden hoe een melding te maken van schimmelvorming en zijn de bekende meldingen dan niet slechts het topje van de ijsberg?

Schimmelvorming is al langer een veelbepsproken en nog altijd wonen veel inwoners te lang in een ongezond huis met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

Voorzitter de Partij voor de Dieren maakt zich daarnaast zorgen of er tegen deze huishoudens dan niet wordt gezegd, zet het raam open zetten en luchten en dat er verder niks gebeurt. De Partij voor de Dieren wil dat het aanpakken van ernstige schimmelvorming niet net als het isoleren van woningen ook niet op de lang baan wordt geschoven. Kan de wethouder verduidelijken wat hij gaat doen om inwoners die door achterstallig onderhoud en het uitblijven van goede woning isolatie schimmelvorming in huis hebben te helpen? En neemt de wethouder bijvoorbeeld de gegevens uit dit onafhankelijk schimmelonderzoek bijvoorbeeld mee in de aanpak EFG woningen? De inwoners van Den Haag die het hardst worden geraakt door de energiecrisis hebben nu ook nog een verhoogd risico op gezondheidsklachten, we moeten echt meer doen dit te voorkomen!


Dan de energie bijeenkomsten. Met de energiecoaches, zo staat ook in het coalitieakkoord, zetten we in op het tochtdicht en kierdicht maken van woningen, terwijl dit in het onderzoek naar schimmelvorming wordt benoemd als 1 van de oorzaken van schimmelvorming. Dit benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is dat inwoners in een goed geïsoleerd huis wonen! Hoe gaat de wethouder de schimmelvorming meenemen zodra de acties van het energiebespaarteam in het najaar weer van start gaan?