Bijdrage Raads­voorstel inzake Wensen en beden­kingen op voornemen college om warmte­con­cessies te gunnen


Commissie Leef­om­geving

22 juni 2023

Voorzitter,

De klimaatcrisis wacht niet en daarom is het goed dat de wethouder actie wil nemen om woningen aardgasvrij te maken. We zijn echter over het voorliggende stuk minder tevreden omdat er veel zaken onduidelijk zijn waardoor we niet weten waar we voor tekenen. Kan de wethouder aangeven wat de rol van de raad gaat zijn in het verdere proces van het toekennen van warmteconcessies?

Voorzitter, dat is niet het enige wat onduidelijk is. Zo wordt nergens aangegeven wat de afbakening is van het gebied waarin de warmteconcessies afgegeven kunnen worden. Kunnen die heel Den Haag beslaan? Of alleen een beperkt gebied? Graag een reactie. Kan de wethouder aangeven hoe hij de afbakening bepaald?

Ook hebben we vragen over de criteria die gesteld worden aan de inschrijvers voor een warmteconcessie. Het college schrijft in de brief bijvoorbeeld dat er aanvullende eisen gesteld worden door de gemeente. Kan de wethouder aangeven of deze eisen al opgesteld zijn? En zo ja, welke dat dan zijn? En hoe worden de verschillende aspecten, zoals betaalbaarheid, duurzaamheid en betrokkenheid van bewoners, tegen elkaar afgewogen? Welke rol speelt de bron die de aanbieder wil gaan gebruiken voor diens warmtenet?

Wat verder onduidelijk is, is hoe mensen tot overstap worden gestimuleerd. Als er aansluitbijdragen worden gevraagd waarom zouden mensen van het gas af gaan? En daarbij komt ook nog de eigen investeringen in het huis. Wat is hun stimulans? Daarbij is de vraag waar het warmtenetbedrijf toe verplicht is; is dat iedereen een aansluiting aanbieden? De kosten om mensen in een keer aan te sluiten is lager per huishouden dan als meermaals de straat open moet. Hoe werkt dit? Hoe verhoudt de aanleg zich tot de afwijkende transitiepaden per huishouden?

Kan de wethouder verder ingaan op de verhouding tussen net en bron? Bepaalde partijen hebben toegang tot een bron en anderen niet; zorgt dit niet ervoor dat er weinig concurrentie zal zijn?

Dan het budget. Het college schrijft dat er mogelijk een eenmalige bijdrage nodig is uit de Eneco-middelen voor een warmtenet. Ook wordt gesproken over mogelijke garanties. Mijn fractie mist ook hier een concrete uitwerkingen. Welke eisen worden er gesteld aan een bijdrage vanuit de gemeente? Welke garanties wordt aan gedacht? Is er verder een risico-analyse gedaan? Is dat onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek? Welke risico’s ziet het college bij de huidige aanpak die zij nu hebben gekozen?

Al met al kunnen we nu niet zo met dit plan instemmen, want we geven een blanco cheque en ook nog een carte blanche. Dit moeten we als raad niet willen. Ik begreep dat de wethouder deze positie kan volgen. We zijn benieuwd hoe hij de verdere stappen voor zich ziet.