Schrif­te­lijke vragen Verduur­zaming monu­mentale panden


Indiendatum: 4 sep. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Woningcorporatie Staedion plaatste onlangs honderd zonnepanelen op woningen aan de Rederijkerstraat, de Minstreelstraat en het Esmoreitplein in Moerwijk. De woningen bleken na de plaatsing een gemeentelijk monument te zijn. Staedion was daardoor genoodzaakt te stoppen met het plaatsen van de overige 40 zonnepanelen. Daarnaast is er sprake van dat Staedion de reeds geplaatste honderd zonnepanelen weer zal moeten verwijderen. Dit blijkt uit een artikel van het AD van 1 september 2023 [1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker (Partij voor de Dieren) en Lesley Arp (SP) de volgende vragen:


 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de SP eens dat het zeer onwenselijk is voor zowel de energietransitie, als voor de bewoners van deze panden dat verduurzaming eventueel moet worden teruggedraaid en niet kan worden afgerond?

 2. Kan het college toelichten hoe het kan dat woningcorporaties niet op de hoogte zijn van de regelgeving rondom het verduurzamen van (gemeentelijke) monumentale panden?

 3. Kan het college toelichten hoe het kan dat pas na de plaatsing van 100 zonnepanelen aan het licht kwam dat de plaatsing niet was toegestaan?

 4. Sinds wanneer is het college op de hoogte van het voornemen van Staedion om zonnepanelen op deze woningen te plaatsen?

 5. Kan het college toelichten of Staedion gemeentelijke subsidies ontvangt voor het plaatsen van zonnepanelen? Zo ja, om welk bedrag gaat het?

 6. Wat gaat het college eraan doen om ervoor te zorgen dat de verduurzaming van deze panden in Moerwijk zo snel mogelijk kan worden afgerond?

 7. Heeft het college inzichtelijk hoeveel panden van woningcorporaties (gemeentelijke) monumenten zijn of binnen het beschermd stadsgezicht vallen?

 8. Kan het college toelichten op welke wijze er binnen de (prestatie)afspraken tussen de gemeente en woningcorporaties is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het verduurzamen van gemeentelijke monumenten en woningen die binnen het beschermd stadsgezicht vallen?

 9. Hoe zorgt het college ervoor dat de bewoners van deze woningen niet in de kou en met een torenhoge energierekening blijven zitten?

 10. Wat gaat het college doen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen?

 11. Het college wil de regelgeving rondom zonnepanelen op monumentale panden versoepelen. Wanneer zal de versoepeling van de regelgeving gereed zijn?Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP