Bijdrage 4e stand van zaken ener­gie­crisis


2 februari 2023

Voorzitter dank u wel,

We spreken vandaag over de stand van zaken energiecrisis. Er zijn veel mensen in Den Haag die gebruik hebben moeten maken van de financiële regelingen om hen te ondersteunen bij de almaar stijgende kosten. Het is mooi dat Den Haag veel inwoners heeft bereikt met deze regeling. Toch college erkent het college ook dat het hoge bereik ook een signaal is dat de financiële nood bij veel mensen erg hoog is geweest afgelopen jaar. Bestaanszekerheid lijkt steeds verder weg voor steeds meer mensen. Wat de PvdD betreft moeten we ons daarom ook meer richten op het aanpakken van de oorzaak in plaats van ons voornamelijk te richten op de gevolgen.

Waar blijft toch een concrete lange termijn visie. En kijken we al vooruit naar aankomende winter? Kan de wethouder een plan van aanpak delen voor de aankomende winter? Welke stappen zijn gezet vanaf november om te starten met de isolatie slag die er de komende jaren gemaakt moet worden? Kan de wethouder deze delen? En kan de wethouder toelichten waarom er in deze stand van zaken omtrent de energiecrises niks wordt genoemd over de voortgang van de/ isolatie slag die gemaakt moet worden?

Dan komen er landelijk steeds meer signalen dat er sinds de energiecrisis meer meldingen worden gedaan van schimmel problematiek in woningen. Doordat veel mensen de kachel niet meer aan durven te zetten heeft dit als gevolg dat er vaker schimmel in woningen ontstaat. Met alle gezondheidsrisico's van dien. Ziet de wethouder ook een stijging van de meldingen over schimmelvorming in woningen in Den Haag? En wordt schimmelvorming ook onderdeel van de energiecampagne die sinds 12 december draait.

Dan MKB er zijn deurstickers verspreid om winkeleigenaren te wijzen op het belang van het sluiten van winkeldeuren. Inmiddels zijn er 1100 uitgedeeld. Kan de wethouder toelichten of zij in dit proces nog is nagedacht over een volgende stap? Leiden deze stickers daadwerkelijk tot het sluiten van meer winkeldeuren?

Dan de voedselbank. Ook door de stijgende energieprijzen minder aanbod beschikbaar en meer inwoners die bij hen aankloppen. Gelukkig zijn er veel goede initiatieven in Den Haag en inwoners die naar elkaar omkijken en elkaar en ook de voedselbank steunen. Toch is het belangrijk dat een belangrijk initiatief als de voedselbank goed wordt ondersteund. Kan de wethouder toelichten of de steun die we nu aan de voedselbank bieden toereikend genoeg is gezien de huidige situatie?

dan voorzitter de cultuursector,

In de 4e stand van zaken wordt genoemd dat het ministerie van OCW 400 miljoen beschikbaar stelt voor onderwijs en cultuur. Kan de wethouder toelichten of er al zicht is op hoe dit budget verdeeld gaat worden?