Bijdrage Bedrijfs­gebouw Singel


Raad

9 februari 2023

Voorzitter,

Als gemeenteraad moeten we nu instemmen met 4500m2 extra verharding voor auto’s. Dat is een voetbalveld aan groene ruimte wat verdwijnt voor een autowasstraat.

Dit is bovendien meer dan dubbel het oppervlak van Haagse inwoners via Steenbreek per jaar vergroenen. Hoe kan het dat het stadsbestuur mensen oproept om hun tuin te vergroenen en tegelijk groen opoffert voor een autowasstraat?

Waarom niet deze groene ruimte koesteren? Ook een bedrijfsterrein hoeft niet helemaal betegeld te zijn. Dat is juist niet in het belang van mens en dier. Daarom de oproep om dit plan weg te stemmen en te kiezen voor het groen. Durf te kiezen voor groen, zeg ik tegen het college.

Verder merken we dat keer op keer natuurtoetsen beroerd worden uitgevoerd. Het college geeft dit ook toe. Er wordt in de winter gezocht naar broedvogels en vleermuizen die in winterslaap zijn en gezegd dat als ze er zijn gewoon een ontheffing moet komen om ze te doden. Het vinkje is gezet, maar niemand heeft wat aan dit onderzoek. We zijn blij dat de wethouder wat ermee wil, maar eigenlijk moeten we hier gewoon als gemeente scherper op zijn. Vandaar een motie:

Verzoekt het college:

  • criteria aan de raad te sturen waarin ze toetst of een natuuronderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en hoe ze acteert indien een onderzoek niet afdoende degelijk is;

  • aan te geven of en hoe ze uitkomsten van dit soort onderzoeken in haar besluitvorming kan wegen;

  • in het kader van de WOO uitgevoerde natuuronderzoeken standaard openbaar te maken;

  • in elk geval niet meer akkoord te gaan met een natuuronderzoek die enkel in de winter is uitgevoerd waardoor geen inschatting van de aanwezigheid en activiteit van veel diersoorten kan worden gemaakt.