Schrif­te­lijke vragen Hoe staat het met groe­ne­da­ken­sub­sidies in Haagse wijken?


Indiendatum: 4 aug. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Verreweg de meeste daken in Den Haag zijn zwart en bestaan uit materialen die zowel mens als dier weinig tot niets opleveren. Het is van belang om deze daken in te zetten voor het tegengaan van de opwarming van de stad. Dit is de reden dat er sinds 2009 een subsidieregeling is om groene daken in Den Haag te stimuleren. In eerdere jaren bleken subsidieverstrekkingen zich bovenmatig te concentreren in de rijkere wijken. 20% van de honoreringen ging in 2018 bijvoorbeeld naar projecten in het Staten- en Geuzenkwartier. Deze trend zette zich voort in 2019. Hierdoor bereiken deze subsidies juist niet de plekken waar groene daken het hardst nodig zijn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

Op de website van de gemeente ‘Samen aan de slag met een groen dak’, staat aangekondigd dat een aantal wijken in de stad buurtbewoners gratis begeleiding krijgen bij de aanleg van een dak dat begroeid is met planten. Het gaat om de wijken Belgisch Park, de Bomen- en Bloemenbuurt, Bezuidenhout, Loosduinen, het Valkenboskwartier en het Regentessekwartier.

  1. Waarom is voor deze actie gekozen voor specifiek deze wijken?

  2. Kan het college aangeven welke criteria gehanteerd worden bij het selecteren van de wijken?

  3. Op welke manier is er in deze wijken aandacht gevraagd voor de actie?

In het aangenomen initiatiefvoorstel Haagse daken kleuren groen (RIS305633) is besloten om dakeigenaren actief te benaderen met informatie over de groene dakensubsidie, met speciale aandacht voor wijken waar vergroening het hardst nodig is. Daarbij is besloten in een van die wijken een pilot uit te voeren waarin bewoners per brief over de regeling worden geïnformeerd.

4. Is invulling gegeven aan het besluit om dakeigenaren te benaderen met speciale aandacht voor wijken waar vergroening het hardst nodig is? In welke wijken heeft dit plaatsgevonden?

5. In welke wijk heeft een pilot plaatsgevonden waarin bewoners per brief over de subsidieregeling zijn geïnformeerd? Hoe is deze wijk gekozen?

Op de website Den Haag in cijfers worden doelgroephuishoudens als volgt gedefinieerd: “huishoudens met een inkomen tot 130% van het beleidsmatig minimum en een vermogen onder de vermogensgrens”. Volgens de meest recente cijfers zijn de acht wijken met het hoogste aantal doelgroephuishoudens: Mariahoeve en Marlot, Transvaalkwartier, Centrum, Morgenstond, Moerwijk, Bouwlust/Vredelust, Laakkwartier en Spoorwijk, Schildersbuurt.

6. Staan er vergelijkbare acties om groene daken te stimuleren op de planning voor bijvoorbeeld wijken met een groot aantal doelgroephuishoudens? Zo ja, wanneer? Zo niet, waarom niet en hoe wil het college groene daken specifiek in die wijken stimuleren?

7. Hoe verhoudt de actie zich tot de aangenomen motie Gerichte communicatie duurzaamheid (RIS310543)?

8. Welke acties voert de gemeente uit gericht op het vergroenen van daken in de meest versteende wijken? Hoe richt de gemeente zich specifiek op de inwoners van die wijken?

9. Wordt er gemonitord in welke wijken subsidies voor groene daken worden aangevraagd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen deze cijfers worden gedeeld?

Volgens de website ‘Samen aan de slag met een groen dak’ is er ook ‘plek voor een nieuwe groep’ uit een andere wijk.

10. Is er een limiet aan hoeveel mensen gebruik mogen maken van de gratis begeleiding? Zo ja, wat is die limiet en waarom is gekozen op die hoeveelheid te limiteren?

Om mee te mogen doen vanuit een andere wijk worden diverse voorwaarden gesteld. Zo moeten drie buren meedoen en moet uiteindelijk 150 m2 aan dak worden aangelegd.

11. Waarom worden deze hoge eisen gesteld voor andere wijken? Kunnen voor versteende wijken met veel doelgroephuishoudens niet lagere eisen worden gesteld?

12. Op welke manier is er in andere wijken aandacht gevraagd voor de actie?

13. Hoeveel buren van andere wijken hebben zich al aangemeld?

14. Waarom kiest het college voor een norm van 150 m2? Hoe realistisch is het dat een drietal buren in armere wijken aan deze norm kunnen voldoen?

15. Is het college bereid om de voorwaarden aan te passen en actief in versteende arme wijken in te zetten om meer groene daken?


Robert Barker
Partij voor de Dieren