Schrif­te­lijke vragen Gemeen­te­lijke verkie­zings­de­batten


Indiendatum: 29 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onderdeel van de deelname aan gemeentelijke verkiezingen is het meedoen aan lokale debatten. In Den Haag zijn er allerlei soorten debatten; op stadsdeel, op wijkniveau of per onderwerp. De invloed van de gemeente verschilt ook per debat.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, en Marieke van Doorn, D66, de volgende vragen:

  1. Kan het college een lijst geven van alle verkiezingsdebatten waarvoor bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing gemeentelijke subsidie is verstrekt? Kan hierbij worden aangegeven om welk bedrag dit gaat en van welk begrotingsprogramma dit is betaald?
  2. Kan het college aangeven hoe deze bijdragen tot stand zijn gekomen? Is er voor de gehele gemeente een uniforme systematiek om de gemeentelijke bijdrage op te baseren?
  3. Soms worden debatten per wijk georganiseerd en soms per stadsdeel. Hoe kijkt het college hiernaar? Heeft ze een voorkeur voor het organiseren van debatten met verschillende wijkorganisaties zoals bij Escamp?
  4. Indien de gemeente debatten subsidieert, welke eisen stelt ze dan aan het evenement?
  5. Bij een aantal debatten is discussie ontstaan over welke partijen wel en niet mee mochten doen. Verbindt het college hier voorwaarden aan? Zo niet, waarom niet?
  6. Initieel werden bijvoorbeeld bij het Escampdebat partijen zoals de Christenunie-SGP en de Partij voor de Dieren niet uitgenodigd. Partijen met minder raadszetels en die op minder zetels in de peilingen stonden wel. Later is dit hersteld. Ziet het college dat het wenselijk is dat als de gemeente een evenement subsidieert er duidelijke criteria worden gesteld rond het uitnodigingsbeleid van deelnemende politieke partijen?
  7. Hoe kijkt het college aan tegen het uitnodigingenbeleid van politieke partijen indien sprake is van gemeentelijke subsidie? Vindt het college het wenselijk dat bij een door de gemeente gesubsidieerd evenement politieke partijen niet worden uitgenodigd? Indien zij dit niet wenselijk vindt, wat gaat de gemeente hier in het vervolg aan doen?
  8. Erkent het college dat de opkomst bij de lokale debatten vaak laag is? Biedt de gemeente naast subsidie voor het evenement ook ondersteuning aan organisatoren om bij te dragen aan een hogere opkomst bij een debat?
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Marieke van Doorn
D66

Indiendatum: 29 jul. 2022
Antwoorddatum: 6 sep. 2022

De raadsleden mevrouw Van Doorn en de heer Barker hebben op 8 augustus 2022 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kan het college een lijst geven van alle verkiezingsdebatten waarvoor bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing gemeentelijke subsidie is verstrekt? Kan hierbij worden aangegeven om welk bedrag dit gaat en van welk begrotingsprogramma dit is betaald?
Zie hiervoor het overzicht bij de brief ‘Stand van zaken gemeenteraadsverkiezing 2022’ (RIS311505_bijlage (raadsinformatie.nl)). Veelal worden de activiteiten georganiseerd door bewonersorganisaties of wijkverenigingen. De stadsdeelorganisatie zelf faciliteert of stimuleert, maar organiseert niet. En als het activiteiten betreft die door het stadsdeel worden gefaciliteerd, is de voorwaarde dat alle politieke partijen uitgenodigd worden. Bijdragen variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro per activiteit. Qua kosten valt te denken aan huur locatie, geluid- en licht, gebruik opnameapparatuur, uitnodigingen, posters en flyers etc. De bijdragen voor de activiteiten worden gedaan vanuit de stadsdeelbudgetten ten behoeve van leefbaarheid- en bewonersparticipatie (Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening).

2. Kan het college aangeven hoe deze bijdragen tot stand zijn gekomen? Is er voor de gehele gemeente een uniforme systematiek om de gemeentelijke bijdrage op te baseren?
Op basis van een aanvraag van de organiserende partij bepaalt de stadsdeelorganisatie de bijdrage. Hiervoor maken ze gebruik van de van toepassing zijnde gemeentelijke subsidie- of inkoopvoorwaarden. In dit geval de regeling Leefbaarheids- en bewonersparticipatie van toepassing (Subsidieregeling Leefbaarheid & bewonersparticipatie Den Haag 2020 (overheid.nl)).

3. Soms worden debatten per wijk georganiseerd en soms per stadsdeel. Hoe kijkt het college hiernaar? Heeft ze een voorkeur voor het organiseren van debatten met verschillende wijkorganisaties zoals bij Escamp?
Dit is in de eerste plaats afhankelijk van de organiserende partij(en). Die wegen af welke doelgroep/reikwijdte ze willen bereiken. Wel stimuleert de gemeente samenwerking tussen bewoners en wijkorganisaties wanneer dit voordelen biedt, zoals een groter bereik voor het evenement of meer uitwisseling tussen wijken en buurten waar samenhang een aandachtspunt is.

4. Indien de gemeente debatten subsidieert, welke eisen stelt ze dan aan het evenement?

Zie antwoorden onder 1 en 2. Als het activiteiten betreft die door het stadsdeel worden gefaciliteerd, is de voorwaarde dat alle politieke partijen uitgenodigd worden. Daarnaast gelden bij subsidie de voorwaarden van de subsidieregeling Leefbaarheids-en bewonersparticipatie zoals onder andere dat de activiteit openbaar toegankelijk moet zijn (zie Den Haag - Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen).

5. Bij een aantal debatten is discussie ontstaan over welke partijen wel en niet mee mochten doen.
Verbindt het college hier voorwaarden aan? Zo niet, waarom niet?

Zie antwoorden onder 1 en 4. Als het activiteiten betreft die door het stadsdeel worden gefaciliteerd, is de voorwaarde dat alle politieke partijen uitgenodigd worden.

6. Initieel werden bijvoorbeeld bij het Escampdebat partijen zoals de Christenunie-SGP en de
Partij voor de Dieren niet uitgenodigd. Partijen met minder raadszetels en die op minder zetels
in de peilingen stonden wel. Later is dit hersteld. Ziet het college dat het wenselijk is dat als de
gemeente een evenement subsidieert er duidelijke criteria worden gesteld rond het
uitnodigingsbeleid van deelnemende politieke partijen?

Ja, zie antwoorden onder 1, 4 en 5. Ook bij het Escampdebat zijn alle politieke partijen uitgenodigd.
Bij het Escampdebat zijn alle politieke partijen uitgenodigd, ook CU-SGP en PvdD. Vanwege het
format (1 op 1 debat op het podium; 5 stellingen) en de beperkte tijd en ruimte is er initieel gekozen
om 10 partijen op het podium te laten debatteren. De overige partijen kregen vanuit de eerste rij de
mogelijkheid om op de stelling dan wel op elkaar te reageren. CU-SGP en PvdD zouden initieel vanuit de eerste rij meedoen aan het debat. Later zijn deze twee partijen toegevoegd aan de tien partijen die op het podium met elkaar in debat zijn gegaan.

7. Hoe kijkt het college aan tegen het uitnodigingenbeleid van politieke partijen indien sprake is van gemeentelijke subsidie? Vindt het college het wenselijk dat bij een door de gemeente gesubsidieerd evenement politieke partijen niet worden uitgenodigd? Indien zij dit niet wenselijk vindt, wat gaat de gemeente hier in het vervolg aan doen?

Nee, zie antwoorden onder 1, 4,5 en 6.

8. Erkent het college dat de opkomst bij de lokale debatten vaak laag is? Biedt de gemeente naast
subsidie voor het evenement ook ondersteuning aan organisatoren om bij te dragen aan een
hogere opkomst bij een debat?

Ja, zie onder meer ook de beantwoording van schriftelijke vragen hierover, RIS312016 dd 8 juli. Het
college denkt actief mee. Onder meer via de subsidierelatie vanuit de stadsdeelorganisatie, maar ook de griffie denkt bij diverse activiteiten mee om de evenementen zo succesvol te doen verlopen. In de stad werden gedurende de periode naar de gemeenteraadsverkiezingen door diverse organisaties debatten georganiseerd. Deze debatten zijn op een activiteitenkalender geplaatst die op de site van de gemeenteraad wordt gedeeld. Zo konden alle inwoners zien waar en wanneer een debat wordt georganiseerd.

Zoals genoemde beantwoording is aangegeven, is voor de zomer 2022 een duale werkgroep
opkomstbevordering gestart. Hierin zit een vertegenwoordiging vanuit de raad. Namens het college zijn de burgemeester en de portefeuillehouder participatie vertegenwoordigd. Over de bevindingen van deze werkgroep wordt u apart geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Toegankelijk OV bij rioolwerkzaamheden

Lees verder

Schriftelijke vragen Hoe staat het met groenedakensubsidies in Haagse wijken?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer