Schrif­te­lijke vragen Gemeen­te­lijke verkie­zings­de­batten


Indiendatum: 29 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onderdeel van de deelname aan gemeentelijke verkiezingen is het meedoen aan lokale debatten. In Den Haag zijn er allerlei soorten debatten; op stadsdeel, op wijkniveau of per onderwerp. De invloed van de gemeente verschilt ook per debat.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, en Marieke van Doorn, D66, de volgende vragen:

  1. Kan het college een lijst geven van alle verkiezingsdebatten waarvoor bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing gemeentelijke subsidie is verstrekt? Kan hierbij worden aangegeven om welk bedrag dit gaat en van welk begrotingsprogramma dit is betaald?
  2. Kan het college aangeven hoe deze bijdragen tot stand zijn gekomen? Is er voor de gehele gemeente een uniforme systematiek om de gemeentelijke bijdrage op te baseren?
  3. Soms worden debatten per wijk georganiseerd en soms per stadsdeel. Hoe kijkt het college hiernaar? Heeft ze een voorkeur voor het organiseren van debatten met verschillende wijkorganisaties zoals bij Escamp?
  4. Indien de gemeente debatten subsidieert, welke eisen stelt ze dan aan het evenement?
  5. Bij een aantal debatten is discussie ontstaan over welke partijen wel en niet mee mochten doen. Verbindt het college hier voorwaarden aan? Zo niet, waarom niet?
  6. Initieel werden bijvoorbeeld bij het Escampdebat partijen zoals de Christenunie-SGP en de Partij voor de Dieren niet uitgenodigd. Partijen met minder raadszetels en die op minder zetels in de peilingen stonden wel. Later is dit hersteld. Ziet het college dat het wenselijk is dat als de gemeente een evenement subsidieert er duidelijke criteria worden gesteld rond het uitnodigingsbeleid van deelnemende politieke partijen?
  7. Hoe kijkt het college aan tegen het uitnodigingenbeleid van politieke partijen indien sprake is van gemeentelijke subsidie? Vindt het college het wenselijk dat bij een door de gemeente gesubsidieerd evenement politieke partijen niet worden uitgenodigd? Indien zij dit niet wenselijk vindt, wat gaat de gemeente hier in het vervolg aan doen?
  8. Erkent het college dat de opkomst bij de lokale debatten vaak laag is? Biedt de gemeente naast subsidie voor het evenement ook ondersteuning aan organisatoren om bij te dragen aan een hogere opkomst bij een debat?
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Marieke van Doorn
D66