Schrif­te­lijke vragen Toegan­kelijk OV bij riool­werk­zaam­heden


Indiendatum: 26 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Bohemen-Noord vinden momenteel werkzaamheden aan het riool plaats. De gemeente heeft onder andere via de gemeentelijke website, brief en een digitale informatiebijeenkomst de bewoners geïnformeerd en de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Ook is de omgevingsmanager van de aannemer via een speciaal e-mailadres en telefoonnummer bereikbaar en wordt er via een app informatie gedeeld.

Het is begrijpelijk en onvermijdelijk dat er sprake is van overlast. Tijdelijke maatregelen als loopplanken en het verplaatsen van OV haltes zijn extra uitdagend voor mensen die bijvoorbeeld een functiebeperking hebben en/of moeilijk lopen. Bohemen is een wijk met een hoge gemiddelde leeftijd, waar in de afgelopen jaren al is bezuinigd op het OV (buslijn 23). Onlangs is bekend geworden dat de eerste fase van de werkzaamheden (Balsemienlaan) uitlopen en naar verwachting pas in oktober 2022 klaar zijn, in plaats van medio augustus 2022.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit, Partij voor de Dieren, Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren en Lesley Arp, SP, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of er specifiek contact is gezocht met ouderen en/of mensen die minder goed lopen, om de impact van de werkzaamheden met hen te bespreken? Zo ja, met wie was dit contact en hoe zag dit contact er uit?
  2. Zijn er, voor zover bij het college bekend is, al dan niet via de omgevingsmanager van de uitvoerende aannemer, vragen, zorgen, en/of klachten ontvangen over de loopplanken en/of de verplaatsing van de ov-haltes? Zo ja, hoeveel en hoe zijn deze afgehandeld?
  3. Kan er voor mensen voor wie de afstand naar de tijdelijke halte te ver lopen is een andere oplossing geboden worden zodat zij niet in hun mobiliteit beperkt worden (bijvoorbeeld een tijdelijke buurtbus)?
  4. Heeft het college specifiek aandacht en beleid om ouderen en/of mensen met een functiebeperking en/of mensen die moeilijk lopen gericht met hen in contact te komen en te helpen bij overlast door rioolwerkzaamheden? Zo ja, wat is dit beleid en hoe wordt hier in de praktijk uitvoering aan gegeven?
  5. Kan het college aangeven waarom de werkzaamheden langer duren?
  6. Kan het college reflecteren op wat er gebeurt als de werkzaamheden uitlopen en ook in de winter mensen extra ver moeten lopen naar de tijdelijke halte? Ziet de college dit als reden om bewoners van Bohemen te ondersteunen, zodat iedereen toegang heeft tot OV?

De aannemer deelt informatie over het project via een app.

7. Kunnen bewoners er ook voor kiezen om hoofdzakelijk niet-digitale communicatie vanuit de aannemer te ontvangen? Is het college bereid te garanderen dat bewoners die de voorkeur hebben voor niet-digitale communicatie, hier voldoende mogelijkheden toe hebben?

8. Hoe verloopt bijvoorbeeld de communicatie tijdens de werkzaamheden (bijvoorbeeld uitstel) richting bewoners van een woonzorgcentrum? Vindt het college dat deze communicatie goed verloopt of ziet het college hier mogelijkheden tot verbetering?

Buslijn 23 rijdt sinds eind 2018 maar zeer beperkt door naar het Deltaplein in Kijkduin. Het laatste deel van het traject (tussen Colijnplein en Kijkduin) wordt het grootste deel van het jaar niet gereden. In mei en juni worden de haltes in de weekenden aangedaan. Alleen in de zomervakantie stopt buslijn 23 dagelijks op de haltes in Bohemen.

9. Hoe kijkt het college naar het grotendeels opheffen van dit traject van buslijn 23?

10. Klopt het dat chauffeurs van buslijn 23 regelmatig na halte Colijnplein (dus zonder inzittenden) alsnog kiezen door te rijden naar het Deltaplein, om daar kort te pauzeren voordat ze het traject in omgekeerde richting gaan rijden? Erkent het college dat het Deltaplein ook voor chauffeurs een logischere en prettigere eindhalte van de lijn is dan Colijnplein? Zo niet, waarom niet?

11. Heeft het college de gevolgen voor kwetsbare en/of oudere bewoners in kaart gebracht? Welk alternatief wordt volgens het college aan deze mensen geboden, bijvoorbeeld voor mensen die uit Bohemen naar het ziekenhuis HagaZiekenhuis (locatie Leyweg) moeten?

12. Is het college bekend met buurtbewoners die pleiten om de OV-verbinding van buslijn 23 jaarrond door Bohemen en naar Kijkduin volwaardig te herstellen? Hoe kijkt het college hiernaar en naar de toegankelijkheid van OV in Bohemen? Wat voor acties onderneemt het college richting deze buurtbewoners?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP