Schrif­te­lijke vragen Toegan­kelijk OV bij riool­werk­zaam­heden


Indiendatum: 26 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Bohemen-Noord vinden momenteel werkzaamheden aan het riool plaats. De gemeente heeft onder andere via de gemeentelijke website, brief en een digitale informatiebijeenkomst de bewoners geïnformeerd en de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Ook is de omgevingsmanager van de aannemer via een speciaal e-mailadres en telefoonnummer bereikbaar en wordt er via een app informatie gedeeld.

Het is begrijpelijk en onvermijdelijk dat er sprake is van overlast. Tijdelijke maatregelen als loopplanken en het verplaatsen van OV haltes zijn extra uitdagend voor mensen die bijvoorbeeld een functiebeperking hebben en/of moeilijk lopen. Bohemen is een wijk met een hoge gemiddelde leeftijd, waar in de afgelopen jaren al is bezuinigd op het OV (buslijn 23). Onlangs is bekend geworden dat de eerste fase van de werkzaamheden (Balsemienlaan) uitlopen en naar verwachting pas in oktober 2022 klaar zijn, in plaats van medio augustus 2022.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit, Partij voor de Dieren, Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren en Lesley Arp, SP, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of er specifiek contact is gezocht met ouderen en/of mensen die minder goed lopen, om de impact van de werkzaamheden met hen te bespreken? Zo ja, met wie was dit contact en hoe zag dit contact er uit?
  2. Zijn er, voor zover bij het college bekend is, al dan niet via de omgevingsmanager van de uitvoerende aannemer, vragen, zorgen, en/of klachten ontvangen over de loopplanken en/of de verplaatsing van de ov-haltes? Zo ja, hoeveel en hoe zijn deze afgehandeld?
  3. Kan er voor mensen voor wie de afstand naar de tijdelijke halte te ver lopen is een andere oplossing geboden worden zodat zij niet in hun mobiliteit beperkt worden (bijvoorbeeld een tijdelijke buurtbus)?
  4. Heeft het college specifiek aandacht en beleid om ouderen en/of mensen met een functiebeperking en/of mensen die moeilijk lopen gericht met hen in contact te komen en te helpen bij overlast door rioolwerkzaamheden? Zo ja, wat is dit beleid en hoe wordt hier in de praktijk uitvoering aan gegeven?
  5. Kan het college aangeven waarom de werkzaamheden langer duren?
  6. Kan het college reflecteren op wat er gebeurt als de werkzaamheden uitlopen en ook in de winter mensen extra ver moeten lopen naar de tijdelijke halte? Ziet de college dit als reden om bewoners van Bohemen te ondersteunen, zodat iedereen toegang heeft tot OV?

De aannemer deelt informatie over het project via een app.

7. Kunnen bewoners er ook voor kiezen om hoofdzakelijk niet-digitale communicatie vanuit de aannemer te ontvangen? Is het college bereid te garanderen dat bewoners die de voorkeur hebben voor niet-digitale communicatie, hier voldoende mogelijkheden toe hebben?

8. Hoe verloopt bijvoorbeeld de communicatie tijdens de werkzaamheden (bijvoorbeeld uitstel) richting bewoners van een woonzorgcentrum? Vindt het college dat deze communicatie goed verloopt of ziet het college hier mogelijkheden tot verbetering?

Buslijn 23 rijdt sinds eind 2018 maar zeer beperkt door naar het Deltaplein in Kijkduin. Het laatste deel van het traject (tussen Colijnplein en Kijkduin) wordt het grootste deel van het jaar niet gereden. In mei en juni worden de haltes in de weekenden aangedaan. Alleen in de zomervakantie stopt buslijn 23 dagelijks op de haltes in Bohemen.

9. Hoe kijkt het college naar het grotendeels opheffen van dit traject van buslijn 23?

10. Klopt het dat chauffeurs van buslijn 23 regelmatig na halte Colijnplein (dus zonder inzittenden) alsnog kiezen door te rijden naar het Deltaplein, om daar kort te pauzeren voordat ze het traject in omgekeerde richting gaan rijden? Erkent het college dat het Deltaplein ook voor chauffeurs een logischere en prettigere eindhalte van de lijn is dan Colijnplein? Zo niet, waarom niet?

11. Heeft het college de gevolgen voor kwetsbare en/of oudere bewoners in kaart gebracht? Welk alternatief wordt volgens het college aan deze mensen geboden, bijvoorbeeld voor mensen die uit Bohemen naar het ziekenhuis HagaZiekenhuis (locatie Leyweg) moeten?

12. Is het college bekend met buurtbewoners die pleiten om de OV-verbinding van buslijn 23 jaarrond door Bohemen en naar Kijkduin volwaardig te herstellen? Hoe kijkt het college hiernaar en naar de toegankelijkheid van OV in Bohemen? Wat voor acties onderneemt het college richting deze buurtbewoners?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP


Indiendatum: 26 jul. 2022
Antwoorddatum: 6 sep. 2022

De raadsleden de heer Smit, mevrouw Gerritsen en mevrouw Arp hebben op 26 juli 2022 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In Bohemen-Noord vinden momenteel werkzaamheden aan het riool plaats. De gemeente heeft onder andere via de gemeentelijke website, brief en een digitale informatiebijeenkomst de bewoners geïnformeerd en de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Ook is de omgevingsmanager van de aannemer via een speciaal e-mailadres en telefoonnummer bereikbaar en wordt er via een app informatie gedeeld.

Het is begrijpelijk en onvermijdelijk dat er sprake is van overlast. Tijdelijke maatregelen als loopplanken en het verplaatsen van OV haltes zijn extra uitdagend voor mensen die bijvoorbeeld een functiebeperking hebben en/of moeilijk lopen. Bohemen is een wijk met een hoge gemiddelde leeftijd, waar in de afgelopen jaren al is bezuinigd op het OV (buslijn 23). Onlangs is bekend geworden dat de eerste fase van de werkzaamheden (Balsemienlaan) uitlopen en naar verwachting pas in oktober 2022 klaar zijn, in plaats van medio augustus 2022.

1. Kan het college aangeven of er specifiek contact is gezocht met ouderen en/of mensen die minder goed lopen, om de impact van de werkzaamheden met hen te bespreken? Zo ja, met wie was dit contact en hoe zag dit contact er uit?
Er is contact gezocht met de buurt en op meerdere momenten is de buurt middels een brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Per brief zijn de bewoners uitgenodigd om een digitale bijeenkomst bij te wonen waarbij vragen gesteld konden worden. Alle binnengekomen vragen zijn vastgelegd in een omgevingsdossier en met ieder die gegevens heeft achtergelaten is contact opgenomen. Alle informatie uit de brieven, de contactgegevens en de opname van de informatiebijeenkomst zijn na te lezen op www.denhaag.nl/nl/algemeen/bohemen-noord-nieuweriolering.htm. Proactief wordt met onder andere het woonzorgcentrum, scholen en winkels contact onderhouden door de omgevingsmanager. Er is niet specifiek contact gezocht met de doelgroepen ouderen of mensen die minder goed lopen.

2. Zijn er, voor zover bij het college bekend is, al dan niet via de omgevingsmanager van de uitvoerende aannemer, vragen, zorgen, en/of klachten ontvangen over de loopplanken en/of de verplaatsing van de ov-haltes? Zo ja, hoeveel en hoe zijn deze afgehandeld?
Alle project gerelateerde meldingen worden geregistreerd en in het omgevingsdossier bijgehouden. In totaal zijn er van 3 personen meldingen ontvangen met betrekking tot de loopplanken en de verplaatsing van de ov-haltes. Er is gevraagd om de loopplanken te vegen. Dit is door het project opgepakt en de loopplanken worden nu regelmatig geveegd. Om de bereikbaarheid van de tijdelijke haltes te verbeteren is een doorsteek gemaakt welke buiten werktijden te gebruiken was. Tijdens de werktijden was de doorsteek niet te gebruiken om de veiligheid te kunnen garanderen. Momenteel is dit deel van de Balsemienlaan weer open voor verkeer en is de doorsteek niet meer nodig.

3. Kan er voor mensen voor wie de afstand naar de tijdelijke halte te ver lopen is een andere
oplossing geboden worden zodat zij niet in hun mobiliteit beperkt worden (bijvoorbeeld een
tijdelijke buurtbus)?

Nee, er is geen alternatief geboden zoals in de vorm van een tijdelijke buurtbus. Wel is er om de
bereikbaarheid van de tijdelijke haltes te verbeteren en te verkorten een doorsteek gemaakt welke
buiten werktijden te gebruiken was.

4. Heeft het college specifiek aandacht en beleid om ouderen en/of mensen met een
functiebeperking en/of mensen die moeilijk lopen gericht met hen in contact te komen en te
helpen bij overlast door rioolwerkzaamheden? Zo ja, wat is dit beleid en hoe wordt hier in de
praktijk uitvoering aan gegeven?

Er is geen specifiek beleid om met ouderen, mensen met een functiebeperking of personen die moeilijk kunnen lopen in contact te komen. Wel wordt ervoor gezorgd dat tijdens de werkzaamheden alle woningen bereikbaar blijven. Zie verder het antwoord bij vraag 1.

5. Kan het college aangeven waarom de werkzaamheden langer duren?

De vertraging van de werkzaamheden heeft twee oorzaken. De oorlog in Oekraïne en de nasleep van de Covid-19 pandemie leiden wereldwijd tot een tekort aan grondstoffen. Hierdoor zijn er problemen met de leveringen van verschillende materialen. Daarnaast is er tegen een aantal onvoorziene omstandigheden in de ondergrond aangelopen.

6. Kan het college reflecteren op wat er gebeurt als de werkzaamheden uitlopen en ook in de winter mensen extra ver moeten lopen naar de tijdelijke halte? Ziet het college dit als reden om
bewoners van Bohemen te ondersteunen, zodat iedereen toegang heeft tot OV?

Er is geen reden om aan te nemen dat er een verdere uitloop van de werkzaamheden is. De
verwachting is dat volgens de huidige planning begin oktober de reguliere dienstregeling weer van
start gaat, ruim voor de winter.

De aannemer deelt informatie over het project via een app.
7. Kunnen bewoners er ook voor kiezen om hoofdzakelijk niet-digitale communicatie vanuit de
aannemer te ontvangen? Is het college bereid te garanderen dat bewoners die de voorkeur
hebben voor niet-digitale communicatie, hier voldoende mogelijkheden toe hebben?

Alle bewoners worden per brief op de hoogte bracht van de werkzaamheden. Bij de start van elke
nieuwe fase ontvangen de bewoners een brief over de betreffende fase. Tevens is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de omgevingsmanager van het project. Het college is hiermee van mening dat er voldoende niet-digitale mogelijkheden zijn.

8. Hoe verloopt bijvoorbeeld de communicatie tijdens de werkzaamheden (bijvoorbeeld uitstel)
richting bewoners van een woonzorgcentrum? Vindt het college dat deze communicatie goed
verloopt of ziet het college hier mogelijkheden tot verbetering?

Het college vindt het belangrijk dat er goed contact is met stakeholders zoals het woonzorgcentrum, scholen en winkels. De omgevingsmanager heeft persoonlijk contact met hen en er kan laagdrempelig en snel contact met elkaar worden opgenomen. Het college vindt een goede communicatie naar bewoners belangrijk en blijft scherp op mogelijke verbeteringen.

Buslijn 23 rijdt sinds eind 2018 maar zeer beperkt door naar het Deltaplein in Kijkduin. Het laatste
deel van het traject (tussen Colijnplein en Kijkduin) wordt het grootste deel van het jaar niet gereden. In mei en juni worden de haltes in de weekenden aangedaan. Alleen in de zomervakantie stopt buslijn 23 dagelijks op de haltes in Bohemen.

9. Hoe kijkt het college naar het grotendeels opheffen van dit traject van buslijn 23?

De HTM heeft in het Vervoerplan 2019 haar buslijnennet ingrijpend gewijzigd om zo beter te voldoen aan de vraag en wensen van de reizigers. Met die maatregelen is ook de afstemming met de HTM tramlijnen verder geoptimaliseerd. Een maatregel was het opheffen van de halten Hoefbladlaan tot aan Kijkduin van bus 23. Hierdoor konden de vrijgekomen middelen ingezet worden op andere buslijnen om daarmee bijvoorbeeld meer comfort (minder overvolle bussen, reizigers moeten achterlaten op de halte) en een hogere frequentie te bieden aan reizigers. Achterliggende reden voor deze maatregel is dat er weinig reizigers gebruik maakten van de halten Hoefbladlaan tot aan Kijkduin. De te vervallen halten hoorden bij de 15% minst gebruikte halten in het netwerk van HTM. Uiteraard betekent de keuze voor een andere inrichting van het openbaar vervoernetwerk dat er mogelijkerwijs enkele reizigers op achteruit gaan. Dat is uiteraard spijtig en te betreuren. Met het maken van deze lastige keuzes worden evenwel ook andere (bestaande en nieuwe) reizigers bevoordeeld. Een dergelijke afweging dient altijd gemaakt te worden.

10. Klopt het dat chauffeurs van buslijn 23 regelmatig na halte Colijnplein (dus zonder inzittenden)
alsnog kiezen door te rijden naar het Deltaplein, om daar kort te pauzeren voordat ze het traject
in omgekeerde richting gaan rijden? Erkent het college dat het Deltaplein ook voor chauffeurs
een logischere en prettigere eindhalte van de lijn is dan Colijnplein? Zo niet, waarom niet?

Dit is onjuist. Het is in principe niet zo dat de chauffeurs na halte Colijnplein ervoor kiezen om door te rijden. Het kan zijn dat chauffeurs van buslijn veranderen, dus bijvoorbeeld van bus 23 omschakelen naar bus 24 of 26 vanaf het eindpunt Kijkduin. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

11. Heeft het college de gevolgen voor kwetsbare en/of oudere bewoners in kaart gebracht? Welk
alternatief wordt volgens het college aan deze mensen geboden, bijvoorbeeld voor mensen die uit
Bohemen naar het ziekenhuis HagaZiekenhuis (locatie Leyweg) moeten?

Mensen met een lichamelijke beperking en ouderen kunnen, indien zij daarvoor in aanmerking
komen, gebruik maken van WMO vervoer. Bus 23 heeft een directe verbinding met het Haga
Ziekenhuis. Tijdens de reguliere jaardienst kan opgestapt worden bij het Savornin Lohmanplein/
Colijnplein. Er kan van tram 3 gebruik gemaakt worden om op deze locatie te arriveren. Tijdens de
zomerperiode kan men opstappen op de tijdelijke halten van bus 23 op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van Muurbloemweg en Hoefbladlaan.

12. Is het college bekend met buurtbewoners die pleiten om de OV-verbinding van buslijn 23
jaarrond door Bohemen en naar Kijkduin volwaardig te herstellen? Hoe kijkt het college
hiernaar en naar de toegankelijkheid van OV in Bohemen? Wat voor acties onderneemt het
college richting deze buurtbewoners?

Zie het antwoord op vraag 9.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
Ilma Merx Jan van Zanen