Bijdrage Hoe staat het met groe­ne­da­ken­sub­sidies in Haagse wijken?


2 november 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat de wethouder het als persoonlijke uitdaging ziet om veel te gaan bereiken op het gebied van daken. We waren ook blij dit terug te zien in de concept begroting en hopen op succesvolle samenwerking op dit punt.

Toch blijft het onacceptabel om te zien dat vergroening van daken niet overal in Den Haag gebeurt, maar vooral wordt gefaciliteerd voor mensen die zelf geld kunnen investeren. Zo vergroot de subsidieregeling ongelijkheid in de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat wil het college doen om dit te verhelpen? Is het een idee om na te denken over een hogere subsidie voor mensen met een laag inkomen? Of gemeentelijke begeleiding voor initiatiefrecht voor huurders? Komt de versnelling van de vergroening van daken met nadruk terug in de prestatieafspraken met corporaties? Misschien een fonds voor een renteloze lening voor zij die dat nodig hebben? De Partij voor de Dieren hoort graag hoe de wethouder hier tegenaan kijkt en wat de wethouder van plan is.

We zijn specifiek ook benieuwd naar hoe het staat met de uitwerking van het punt uit het initiatiefvoorstel over energiearmoede van de SP. Loopt er nu een onderzoek om een energiecoöperatie op te zetten waar de gemeente eigenaar c.q. partner van is, om zonnepanelen aan te leggen op daken van woningcorporaties? Hoe staat het hiermee en kan de vergroening van daken hierbij betrokken worden?

Ook zijn we benieuwd hoe het staat met de uitvoering van dictumpunt IV uit het aangenomen initiatiefvoorstel Haagse Daken Kleuren Groen van mijn fractie. Dit punt luidt: In één van die wijken waar vergroening het hardst nodig is een pilot uit te voeren waarin bewoners per brief over de regeling worden geïnformeerd. Wanneer kunnen we deze pilot tegemoet zien?

Tot slot: In de beantwoording van de vragen staat: “In arme wijken is het college bereid toe te werken naar een geschikte alternatieve methodiek [..]. Hierbij zal de aandacht eerder liggen op daken van instellingen en het MKB en vergroening van daken in de openbare ruimtes.”

De eerste vraag: Wanneer kunnen we die alternatieve methodiek voor arme wijken tegemoet zien? En ten tweede: waarom deze houding van focus op MKB en publieke ruimte? Uiteindelijk hebben groene daken veel positieve bij-effecten: meer wateropvang, mensen zijn gelukkiger, kansen voor biodiversiteit, schonere lucht. Dan moeten we toch juist inzetten dat overal in de stad te realiseren en voor iedereen mogelijk te maken.