Bijdrage Plannen ANWB-terrein hebben grote impact op leef­baarheid


Twee­mi­nu­ten­debat

2 november 2022

Voorzitter,

Goed om te zien dat de motie van de Partij voor de Dieren over de Haagse belangen is uitgevoerd en dat het college een zienswijze indiende. Toch blijven de zorgen over dit project bestaan. Kan de wethouder schetsen hoe de samenwerking met Wassenaar verloopt en wat Wassenaar doet om de belangen van Den Haag mee te wegen? Gaat Wassenaar wat doen om het effect op de bebouwing voor Clingendael te beperken?

De ontwikkelaar zet in op 425 woningen. Het baart mijn fractie zorgen dat ABB Bouwgroep als ontwikkelaar betrokken is bij dit project, terwijl ze op andere plekken in Den Haag slecht werk leverden in de buitenruimte. Hoe gaat Den Haag de omwonenden en belanghebbenden ondersteunen om te zorgen dat hun zorgen geadresseerd worden? En is de wethouder het eens dat een LeefbaarheidsEffectRapportage absoluut noodzakelijk is?

Een punt dat de Partij voor de Dieren mist is hoe om te gaan met compensatie voor hogere gebruiksdruk op park Clingendael en aantasting van kwetsbare natuur. Recreatiedruk is een serieus probleem voor de kwaliteit van de natuur. Als we niet vol inzetten op reële compensatie dan delft weerloze natuur het onderspit. Deelt de wethouder deze zorgen en zo ja, wat gaat de gemeente Den Haag hierin betekenen?