Bijdrage Aanbieding Jaar­verslag 2019-2020 Welstands- en Monu­men­ten­com­missie


12 januari 2023

Voorzitter,

We spreken nu over een jaarverslag van 2019 en 2020. Dit is alweer jaren geleden en eigenlijk geeft het ons als raad weinig grip op de werking van de welstandscommissie. We zien een lijst met projecten, maar eigenlijk hebben we behoefte aan kleuring. Wat gaat goed en wat niet? Waar kan de welstandsnota worden aangescherpt? Deze nota zou al heel lang geleden worden geëvalueerd en daar is alle reden toe, maar voor die tijd kunnen we ook al wat aanpassen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is de nota te algemeen en zou het goed zijn om deze aan te scherpen. Graag een reactie van de wethouder.

Specifiek zag ik de uitspraak van de voorzitter van de welstand die zei: ‘Eigenlijk vind ik dat we vergroening en natuurinclusief bouwen als volwaardige welstandscriteria moeten zien, geborgd in de welstandsnota! ‘ Hier heb ik vaker een punt van gemaakt en ben ik het helemaal mee eens. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Daarnaast merken we dat de welstand erg laat bij een project wordt betrokken. Wat vind de wethouder ervan om standaard bij PUKs al een welstandsreactie op te nemen voordat de raad hem vaststelt?

Dan voorzitter, de stadsstedenbouwer. We hebben als stad al een hele tijd er geen. We zijn blij dat deze er weer komt om integraler te sturen op gebiedskwaliteit. Over de brief hierover zou mijn fractie graag horen of het huidige college nog volledig achter de brief hierover staat en hoe het staat met het uitvoeren daarvan.

Voorwaarde daarbij zijn volgens het college: ‘Integrale ambities (onder andere verduurzamen, vergroenen, programmering van plinten) sterker verankeren in juridisch-planologische toetsingskaders’ en ‘de ambities voor stedelijke kwaliteit (onder andere verduurzamen, vergroenen, programmering van plinten) sterker verankeren in juridisch-planologische toetsingskaders’. Kan de wethouder hierop ingaan? Hoe ver zijn we hiermee sinds de brief uit 2021?

Daarnaast worden kwaliteitsteams genoemd. Mijn fractie heeft twijfel bij de huidige opzet hiervan, bijvoorbeeld ten aanzien van de status en verantwoording. Kan de wethouder hierop ingaan? Waarom zou deze functie van het kwaliteitsteam niet bij de nieuwe commissie Omgevingskwaliteit komen in plaats van deze nieuwe teams?

Specifiek voor de Binckhorst is het beeldkwaliteitsplan nu niet juridisch verankerd doordat de raad hem niet heeft vastgesteld. Waarom dit niet alsnog doen? Zo zou het onderdeel zijn van het welstandskader. Verder wordt als advies meegegeven dat het definiëren en vastleggen van het raamwerk van de openbare ruimte essentieel is. Echter dit is nog steeds niet gebeurd. Wanneer zien we dit in de Binckhorst gebeuren?