Bijdrage Aanzet tot actieplan lucht­kwa­liteit


Leef­om­geving

6 juni 2024

Voorzitter,

de Partij voor de Dieren is blij dat we een uitgebreid debat kunnen hebben over luchtkwaliteit. De onderzoeken liegen er niet om. In het GGD rapport lezen we dat de luchtkwaliteit zo slecht is, dat we zo’n 5 sigaretten per dag meeroken aan vervuilde lucht. Eén op de vijf hartinfarcten in de regio Haaglanden is aan luchtvervuiling toe te schrijven. Kinderen krijgen astma. Onze inwoners gaan letterlijk eerder dood en worden ziek. Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze inwoners en als we hier iets aan willen doen, zullen we maatregelen moeten nemen, zo simpel is het.

Mijn fractie is dan ook blij met het overzicht van mogelijke maatregelen, zodat we als raad kunnen bepalen op welke manier we ons gaan inzetten voor een gezonde luchtkwaliteit voor onze bewoners. Ik heb een aantal vragen.

Een percentage van stikstof en fijnstof komt van buiten de stad. Houdt dat in dat een deel van de stikstof en fijnstof die in Den Haag wordt uitgestoten, ook weer in andere gemeentes terecht komt, of werkt dat anders? Mijn fractie zou graag meer inzichtelijk krijgen waar nou precies op gestuurd kan worden op regionaal en provinciaal niveau, zeker omdat gemeentegrenzen slechte lucht niet tegenhouden. Zo lezen we dat glastuinbouw wordt genoemd als een van de belangrijkste bronnen van lokale luchtvervuiling, maar niet of we daar invloed op hebben als buurgemeente.

Dan houtstook. Door een nieuwe rekenmethode van het RIVM blijkt dat houtstook de oorzaak is van 23% van de uitstoot van fijnstof in Nederland. Het college heeft onderzocht hoe houtstook eventueel ingeperkt kan worden, en dan gaat het vooral om houtstook buitenshuis. De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat er zo veel mogelijk wordt gedaan om houtstook aan banden te leggen, dus we zijn benieuwd naar de mogelijkheden die de Omgevingswet hierbij kan bieden. Is het daarnaast mogelijk om ook de APV aan te scherpen wat betreft de uitzondering op het stoken van vuur?

Wat betreft de voortgangsrapportage luchtkwaliteit: wat is het effect geweest van de omruil/sloopregeling en wordt deze gezien als succesvol? zo ja, wordt deze verlengd?

Tot slot lezen we dat gevoelige groepen extra aandacht krijgen. Dat lijkt ons een logische aanpak. Minder logisch vinden we dat de locatie van deze groepen, zoals scholen, worden aangepast aan de mate van luchtkwaliteit, in plaats van andersom. Zou dit betekenen dat er geen scholen en verpleeghuizen meer bij kunnen komen in het centrum?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is voorstander van alle genoemde maatregelen, maar we begrijpen dat niet alles in 1 keer kan. We zouden dan ook graag meer inzicht krijgen in de effecten en de moeilijkheden per maatregel, zodat we als gemeenteraad weloverwogen keuzes kunnen maken en toe kunnen werken naar schone lucht voor al onze inwoners.