Bijdrage Bereik­baarheid Binck­horst


Raad

8 juni 2023

Voorzitter,

Een nieuwe werk/woonwijk verbinden met Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Aan de ene kant een geweldige kans om grote stappen te nemen in de mobiliteitstransitie, aan de andere kant nog veel onzekerheden. Zorgen over de lijnvoering, het groen, de overlast voor bewoners en stikstof. Onzekerheid over de uitvoerbaarheid, zeker het tracé door de Sporendriehoek. We zullen er in de komende jaren nog veelvuldig over spreken.

Een aantal zaken moeten echter al goed geborgd worden, namelijk de ecologische zone, de stikstof en de lijnvoering. Daarom een aantal moties.

De tram zal langs of door de ecologische zone aan de Maanweg worden aangelegd. Om te voorkomen dat bescherming en compensatie van de ecologische zone veel te laat in het planningsproces wordt opgepakt de motie ‘Bescherm de ecologische zone en beheer tot over de grens’:

Verzoekt het college:

  • behoud van de ecologische zone bij de uitwerking van het ontwerp als uitgangspunt te nemen;

  • bij het te nemen projectbesluit in de volgende fase de compensatie vast te leggen;

  • in gesprek te gaan met buurgemeenten over ecologisch beheer in gedeelde ecologische zones en daarbij samen te werken met de betrokken stadsecologen;

  • hierover terug te koppelen voor het eind van het jaar.


Er liggen overigens best veel van onze ecologische zones aan de gemeentegrens, zoals bijvoorbeeld de Erasmuszone en de Ypenburgzone. Die worden dan aan onze kant van de gemeentegrens ecologisch beheerd, maar aan de overkant niet. Voor de ecologische kwaliteit zou het goed zijn als hier beter wordt samengewerkt met de buurgemeenten. Dat valt een beetje buiten de scope van dit debat, dus daar dien ik geen motie over in, maar ik zou de wethouder regionale samenwerking willen vragen of hij eens wil inventariseren waar dit verbeterd kan worden en dat terug te koppelen aan de raad.

Terug naar de Binckhorst. De commissie-MER heeft aangegeven dat de stikstofeffecten van de bouwfase in beeld moeten worden gebracht. Mijn fractie ziet dat graag snel gebeuren, ook om tegenvallers in de toekomst te voorkomen.

Verzoekt het college:

  • de raad uiterlijk bij het Voorlopig Ontwerp een sluitende stikstofanalyse voor de bouw- en gebruiksfase voor te leggen.


Ook vindt mijn fractie het essentieel om vóór we beslissen over een voorlopig ontwerp onderzoek te doen naar de toekomstige lijnvoering en om sámen met de gemeenteraden Leidschendam-Voorburg en Rijswijk onze voorkeuren te presenteren aan de MRDH en de HTM. De insprekers van vandaag hebben denk ik goed genoeg onderbouwd waarom hier nog erg veel haken en ogen aan zitten. Daarom dienen wij mede de motie ‘Geef de raad aan de voorkant een stem over de lijnvoering’ in die de SP zodadelijk zal indienen.