Bijdrage Bewo­ners­par­ti­ci­patie Ener­gie­tran­sitie


Raad

5 juli 2023

Voorzitter,

participatie is een noodzakelijk onderdeel van een goede verhouding tussen de gemeente en haar inwoners. We hebben in het verleden gezien dat dat niet altijd goed gaat en het gewenste effect heeft. Daarom is de Partij voor de Dieren blij met het onderzoek van de Rekenkamer en hopen dat het college voortvarend aan de slag gaat met de aanbevelingen.

Het debat in de commissie heeft ons echter niet helemaal gerustgesteld dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Er werd veel gesproken over de doorontwikkeling van het beleid, maar concreet werd dit niet. De wethouder leek veel te willen doorschuiven tot na de zomer, richting de duale raadswerkgroep en de nieuwe Participatieverordening. Maar in die maanden die dat gaat kosten, staat participatie in onze stad niet stil.

En dat terwijl een deel van de aanbevelingen op korte termijn doorgevoerd kunnen worden, namelijk: het maken van duidelijke afspraken aan het begin van een participatietraject, bij alle lopende of startende participatietrajecten expliciet te communiceren naar deelnemers wat er met hun input is gebeurd en het toevoegen van een participatieparagraaf aan alle voorstellen waar een participatietraject bij heeft gelopen.

Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • samen met de duale werkgroep Participatie en Democratisering te komen tot de gemeentebrede handleiding zoals aanbevolen door de Rekenkamer en deze uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 met de gemeenteraad te delen;

  • in de tussentijd ook al bij nu lopende en startende trajecten de bovengenoemde verbeteringen te implementeren.