Bijdrage Binck Blocks


22 februari 2023

Voorzitter,

Mijn fractie heeft bedenkingen bij dit plan. De Partij voor de Dieren heeft zorgen over het uitblijven van sociale huur, de mogelijke financiële risico's rond de Fokker Terminal en het vage salderingsvoorstel. Ik ga zo verder in op deze drie punten, maar eerst wil ik het hebben over de beantwoording van de technische vragen.

Dit plan geeft hoog op over de natuurinclusieve ambities, met name ook voor vleermuizen. Wij hebben gevraagd of de verlichting in en rondom het gebouw is afgesteld op vleermuizen en zo ja, hoe dit geregeld wordt. Het antwoord was vrij vaag en abstract: Door natuur te benaderen in natuurlijke symbiose met de stad ontstaan nieuwe kansen voor een nieuwe inrichting waarin ecologische kringlopen worden gevormd. Deze kansen benutten we door ruimte te bieden, bijvoorbeeld voor vogels, insecten en vleermuizen.

Ook over beheer van het groen, of bomen op de daktuinen kunnen staan, of de openbare ruimte natuurinclusief wordt, of er aan een ecologische verbindingszone gedacht wordt, weten we nog niks. De Partij voor de Dieren vindt, net als de initiatiefnemer en het college, natuurinclusief bouwen belangrijk. Wij willen juist daarom concrete antwoorden op deze technische vragen, zodat we kunnen controleren hoe de natuurinclusieve bouw daadwerkelijk vorm krijgt. Kan de wethouder toezeggen nog een keer naar onze technische vragen te kijken en een concreet antwoord te geven? Of op een andere manier de uitwerking van natuurinclusief bouwen beter toe te lichten.

Dan over sociale huur. Sociale huurwoningen missen en compensatie ontbreekt. Waarom verwacht het college dat de raad hiermee instemt? De raad heeft dit plan nooit beoordeeld en in het omgevingsplan, dat wel door de raad is vastgesteld, is dit juist expliciet niet mogelijk. Waarom heeft het college niet gezorgd dat de beloofde compensatie op gemeentegrond echt kan worden gerealiseerd?

Dan de financiële risico's rondom geluid en de Fokker Terminal. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met een voorwaarde die verplichte maatregelen vereist, zonder dat de kosten hiervan duidelijk zijn. Wij zien hier geen bovengrens aan de mogelijke kosten en er worden geen scenario's geschetst voor als de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Kunnen we dan bijvoorbeeld stoppen met evenementen in de Fokker Terminal? Mijn fractie wil graag meer duidelijkheid op dit punt.

Tot slot wil ik het hebben over het salderingsvoorstel. Het voorstel is 41 oplaadpunten in een parkeergarage met 531 plaatsen, en dit zou dan een aantoonbare meerwaarde zijn voor de duurzaamheid van het gebied. Dit vindt de Partij voor de Dieren zeer treurig. 26% van de nieuw verkochte auto's is volledig elektrisch, en daar komt nog plug-in hybride bij. Het is onbegrijpelijk dat het realiseren van slechts 41 oplaadpunten als een grote duurzaamheidswinst wordt beschouwd. Kan de wethouder uitleggen waarom dit als duurzaamheidswinst gepresenteerd en of dit salderingsvoorstel bedoeld is om geluidsoverlast te compenseren? Als de saldering zo gebruikt wordt lijkt het mijn fractie goed om de regels hiervoor te herzien. Graag een reactie van de wethouder.