Bijdrage Half­jaar­rap­portage 2022 Wmo


Cie samen­leving

17 februari 2023

Voorzitter,

Ik start vandaag ook weer met het doelgroepenvervoer. Want als ik de voortgangsrapportage lees dan lijkt het alsof we ons geen zorgen hoeven te maken. Helaas blijkt uit zoveel voorbeelden dat niets minder waar is. Zo ook dat vandaag de insprekers van Welzijn Scheveningen opnieuw bij ons in de zaal staan. Helaas blijkt uit hun voorbeelden, maar ook van veel andere partijen in de stad dat hoe we het doelgroepenvervoer nu hebben ingericht niet aansluit bij wat er nodig is in de praktijk.. maar Voorzitter wanneer er zo ontzettend veel signalen blijven binnenstromen over wat er niet goed gaat:

  • nog steeds een enorm tekort aan chauffeurs

  • een hoge verloop onder chauffeurs

  • beperkte gebruiksuren van het vervoer

  • ontoereikende service, waarbij geen oog is op de menselijke maat

Dit alles toont aan dat het anders moet en kan!

Het is dan ook bijzonder te noemen dat de gemeente initiatieven zoals Welzijn Scheveningen wel weet te vinden, als het voor de gemeente goed uitkomt. Zo wordt Welzijn scheveningen ingezet voor het vervoer van mensen die een WMO-aanvraag hebben gedaan bij de gemeente en nog wachten op een indicatie. Kan de wethouder toelichten waarom dit wordt gedaan?

Dan lees ik in het coalitieakkoord onder het kopje WMO dat samenwerking, binding en kennis van de wijk wenselijk wordt genoemd door het college. En ook noemde de wethouder in het afgelopen debat van 12 januari over het doelgroepenvervoer dat zij graag wil inzetten op co creatie en te willen leren van de ervaringen vanuit de stad. Voorzitter, we hoorden 12 januari al dat Welzijn Scheveningen dat biedt en vandaag opnieuw. Daarom de vraag aan de wethouder wat verstaat zij onder co-creatie?

Er heeft dan ook naar aanleiding van het debat op 12 januari een gesprek plaatsgevonden met de vrijwilligers van Welzijn Scheveningen. Het is positief dat er een gesprek heeft plaatsgevonden alleen helaas zoals we ook van de insprekers hoorden hebben zij dit gesprek niet ervaren als samenwerken. Voor de ouderen die gebruik moeten maken van vervoer verandert er nu niks. Wat voor gevolgen ziet de wethouder voor de stad en de oudere mensen als deze groep vrijwilligers van Welzijn Scheveningen gedwongen worden om te stoppen met dit werk?

Dan de klachtenregelingen voor het doelgroepenvervoer. In de voortgangsrapportage lezen we terug dat de klachten percentages laag zijn. Toch blijft bij de PvdD de vraag onbeantwoord of er voldoende wordt meegenomen in de klachtenprocedures dat de doelgroep niet altijd zelf een klacht kan of durft in te dienen. Hoe gaan we daarmee om?. Daarnaast voeren we als gemeente al een tijd de WMO uit. Mijn partij vraagt zich af op welke manier we als organisatie leren van klachten en op welke wijze we klachtenregelingen verbeteren. Kan de wethouder toelichten hoe we als gemeente werken aan verbetering van die klachtenregelingen?

Dan mijn laatste punt over het doelgroepenvervoer. Een evaluatie.

Ik richt mij dan niet op het klantentevredenheidsonderzoek, maar een evaluatie over de afgelopen aanbestedingsperiode om inzicht te vergaren in hoe het doelgroepenvervoer is uitgevoerd. Want voorzitter alleen op die manier kunnen we weten wat goed ging, wat beter kan en wat nodig is om bij te sturen.----------> Als deze evaluatie er niet is kan de wethouder toelichten waarom niet?

Dan voorzitter thuis blijven wonen is door allerlei omstandigheden niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld jongeren die niet kunnen terugvallen op een vangnet, maar ook inwoners met psychosociale problematiek. Zij hebben recht op een veilige plek waar zij beschermd kunnen wonen. Er is voor een beschermd wonen plek nog altijd een wachtlijst. En ondanks dat deze wachtlijst verminderd lijkt te zijn ten opzichte van 2021 heeft de PvdD hier vraag over aan de wethouder. We voeren actief wachtlijst beleid waarbij mensen van de wachtlijst verdwijnen, maar we blijven maar achter lopen met het actief regelen van goede beschermd wonen plekken. Wat doen wij nu echt om ervoor te zorgen dat deze wachtlijsten niet meer bestaan? Hoe houden we de mensen in het oog die op een wachtlijst staan voor beschermd wonen? Wat doen we nu anders kan de wethouder dit toelichten?