Bijdrage Stand van zaken Haagse aanpak en stikstof en bouwen


16 februari 2023

Voorzitter,

Vier jaar geleden deed de rechter uitspraak dat het stikstofbeleid om moest. De natuurgebieden stonden er namelijk slecht voor. Steeds werd er gegokt op toekomstige stikstofverlagingen, maar die kwamen niet.

Voorzitter, we zijn ondertussen dus vier jaar verder en weinig is veranderd. De natuur is niet verbeterd, want de stikstofuitstoot is niet afgenomen. En nog steeds horen we precies dezelfde holle frases, namelijk dat er onderzoeken moeten komen en dat bouwprojecten in het nauw komen. Er lijkt echter ondanks deze stikstofuitspraak geen enkel bouwplan niet doorgegaan. Klopt dat vraag ik aan het college? Hoe kan dat als het college in de pers schreeuwt dat er problemen zijn?

Voorzitter, hoe komt het dat het college vier jaar later nog steeds niet kan zeggen wat de gevolgen zijn voor de woningbouw? In februari vorig jaar was de vorige stikstofbrief die we kregen en eigenlijk is het sindsdien niks concreter geworden. In debatten wordt steeds vanalles toegezegd, maar dit wordt niet nagekomen. Zo zei wethouder Kapteijns in november dat er een brief zou komen waarin desnoods op bouwprojectniveau wordt ingegaan op de status. Niets van dit alles is in de brief te vinden. Waarom is alle concrete informatie uit de brief gesloopt? Heeft de gemeente enig zicht op bouwprojecten die in de problemen komen?

Voorzitter, dan de vergroeningsmaatregelen. Ik begrijp niet waarom het allemaal zo lang moet duren. Waarom kan het niet dit jaar in gang worden gezet? Ik ga ze af:

  • bij de Zeezwaluwstraat staat dat het wordt bekeken. Waarom dit jaar niet al omzetten naar natuur; het gebouw staat al leeg?

  • dan de Daal en Bergselaan. Er staat dat realisatie niet voor 2024 te verwachten is. Maar is nu wel zeker dat het gaat gebeuren?

  • Dan het Uilenbos. Ook hier staat dat realisatie niet voor 2024 te verwachten is, maar wanneer zien we beweging?

  • Dan de parkeerplaatsen op het Zwarte Pad. De gemeente wil die niet teruggeven aan de natuur, terwijl dit de natuur zou versterken. Dit zegt de gemeente te doen op basis van een Spark-advies. Kan de wethouder die met de raad delen? Op basis van dit advies zou de gemeente de invoering van een ander parkeerregime voor het Zwarte Pad onderzoeken. Wat is hieruit gekomen?

  • Verkent het college verder nieuwe locaties om de natuur uit te breiden of blijft het bij de al lange tijd benoemde?

Dan de honden. In sommige van de Natura 2000-gebieden zorgen honden voor een grote impact op de natuur. Wordt overwogen bepaalde delen daarom af te sluiten voor honden en andere niet natura 2000-gebieden juist open te stellen als losloopgebied voor honden?

Dan de milieuzone. Vorig jaar werd onze motie aangenomen om de milieuzone uit te breiden. Uitbreiding van de milieuzone zou namelijk een reductie behalen van de stikstofuitstoot, maar daarnaast goed zijn voor de luchtkwaliteit. Vervolgens is hier verder onderzoek naar gedaan. Na dit onderzoek komt weer een onderzoek. Een besluit om de milieuzone uit te breiden wordt veranderd in een onderzoek. Waarom? Waarom wordt nu dan niet een besluit genomen om per 2025 de milieuzone daadwerkelijk uit te breiden naar de kuststrook? En voorzitter, waarom wordt alleen gekeken naar de kuststrook terwijl het effect van invoering voor heel Den Haag een gigantische impact heeft? Daarbij wordt 20% CO2 verlaagd. Dit is gigantisch. Ook daarom zouden we dit moeten doen. Graag een reactie.

Voorzitter, wat mijn fractie zorgelijk vindt is puur de koppeling van de milieuzone aan de bouwopgave, terwijl voor de natuur en het klimaat evident is dat we dit moeten doen. Is de wethouder het eens dat of de stikstofreductie kan worden ingezet niet centraal moet staan in de keuze om de zone in te stellen?

Tot slot voorzitter, we zien dat de gemeente steeds naar Rijk en provincie wijst, maar voor de Haagse gebieden komt hier geen oplossing van. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het Westduinpark en Wapendal komt bijna de helft van de uitstoot binnen 5km. Degene die hier een oplossing zou kunnen en moeten zoeken is dan overduidelijk de gemeente. Waarom pakt de gemeente haar rol niet? Laten we tot actie overgaan; laten we stoppen met het stilstaan en voor onze natuur staan.