Bijdrage Ziens­wijze Stra­te­gische Agenda MRDH


16 februari 2023

Voorzitter,

Vandaag blikken we vooruit op 4 jaar MRDH, de minst transparante bestuurslaag die we hebben. Het moge duidelijk zijn dat de partij voor de Dieren nog altijd geen voorstander is van dit orgaan. Een organisatie die compleet in schaduwen gehuld is voor burgers, met nauwelijks ruimte voor directe inspraak en waarbij een controlerende taak voor volksvertegenwoordigers nauwelijks uit te voeren is, is in feite ondemocratisch. Concrete plannen om verbetering te brengen in het vergroten van de democratische gehalte, zien we ook onvoldoende terug in zowel de Strategische Agenda als de zienswijze. Is de wethouder het hiermee eens?

De rekenkamer van Rotterdam concludeert ook dat de adviescommissies niet goed aansluiten bij de rol van raadsleden. Dat is hier in Den Haag ook wel goed te merken aan de lage opkomst bij het Haags MRDH overleg en het feit dat er nog steeds geen tweede raadslid bereid is plaats te nemen in de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat.

De bereidwilligheid om actief input te leveren aan de MRDH is laag, en de frustratie van weinig invloed uit kunnen oefen op bijvoorbeeld het Haags OV, is hoog. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou dit echt als issue opgenomen moeten worden in de strategische agenda. Is de wethouder bereid dit op te nemen in de zienswijze?

Dan nog even over dat Economisch Vestigingsklimaat. De Partij voor de Dieren zou eigenlijk het liefst willen dat dit helemaal verdwijnt uit het takenpakket van de MRDH. De focus zou nu moeten liggen bij alle uitdagingen rondom de mobiliteitstransitie en andere vervoersknelpunten. Wij zullen hier een motie over indienen.

Voorzitter, mijn fractie ziet een aantal goede aanvullingen in de zienswijze van het college. Een aantal aanvullende punten die mijn fractie graag terug zou zien in de de zienswijze zijn als volgt:

(1) Betere participatie bij OV wijzigingen zoals het sluiten van haltes;

bewoners en reizigers worden nu niet aan de voorkant geïnformeerd en meegenomen als er lijnen worden gewijzigd of haltes worden opgeheven. Resultaat is dat bewoners voor een voldongen feit komen te staan en nergens meer naartoe kunnen. Zou de wethouder dit nog willen opnemen in de zienswijze?

(2) Betere uitwerking van het onderwerp deelvervoer;

Deelvervoer wordt wel al genoemd in de Strategische Agenda, maar mijn fractie mist verdieping op dit punt. Is er een Haagse langetermijnvisie op deelvervoer? In het prioriteitenlijstje staat deelvervoer boven de privé-auto, maar de uitvoering wordt volledig aan de markt overgeleverd, en niet altijd succesvol. Hoe komt hier meer sturing op? Graag een reactie.

(3) Betere definitie Brede Welvaart.

Fijn dat het idee van brede welvaart door is gedrongen, maar zonder definitie van wat dat is, is het een lege bestuurders-term. Er wordt nu gezegd, we stellen het als doel en bedenken dan later wel wat het betekent. Dat is natuurlijk een vreemde manier van werken. Wat betekent dit precies voor de wethouder en hoe wordt ervoor gezorgd dat burgers en gemeenten input kunnen leveren om dit concreet te krijgen?

Tot slot wil ik nog vragen aan de wethouder wat het betekent dat “Den Haag een Europese Climate Neutral City is geworden”? Wat zijn hiervoor de doelen, tussendoelen en waar zijn we aan gebonden?