Bijdrage Veror­dening Sche­ve­ningen Haven


Commissie Leef­om­geving

16 februari 2023

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de technische vragen. Hier zullen we als Partij voor de Dieren op doorpakken en wel op drie onderwerpen; hinder, handhaving en duurzaamheid.

Allereerst hinder. De Scheveningse verordening is gebaseerd op de Rotterdamse en Amsterdamse. Alleen is in alle bepalingen het begrip ‘hinder’ verdwenen. Dat betekent dat overlast van schepen niet kan worden aangepakt tenzij het echt gevaar of schade oplevert. Dat is raar, want ook andere vormen van overlast moeten kunnen worden aangepakt. Graag een reactie van de wethouder.

In de beantwoording zegt de wethouder dat hinder moeilijk te definiëren is. Waarom kan dat wel in Amsterdam en Rotterdam maar niet in Den Haag? Ook in het burgerlijk wetboek is hinder een gebruikelijk begrip, bijvoorbeeld in burengeschillen. Als voorbeelden worden gegeven het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen. Waarom wil het college niet een bevoegdheid hebben om daartegen op te treden?

Zo is het nu verboden gassen te laten ontsnappen uit schepen als dit schade of gevaar oplevert, maar dus niet hinder (artikel 4.1). Ook kunnen schepen niet worden geweigerd vanwege het risico op hinder (artikel 4.3). Verder speelt bij het plaatsen van voorwerpen in het water ook hinder geen rol (artikel 3.13) en ook niet bij de uit te voeren werkzaamheden (artikel 4.7 en 4.8). Dit in tegenstelling tot de andere havens. Het betekent dus dat niet kan worden opgetreden tegen geluidsoverlast of stank in al deze gevallen vanuit deze havenverordening. Graag een reactie.

Dan de handhaving. Bij de technische vragen wordt gesteld dat niet altijd handhavers zowel op de APV als op de verordening kunnen handhaven. Waarom niet? Is het niet logisch dat dit wel kan? Dan een vraag over de bevoegdheid om schepen de toegang te weigeren. Waarom kan in tegenstelling tot andere havens het college dit niet doen, maar alleen de havenmeester?

Tot slot, duurzaamheid. Kunnen we niet op termijn af van de vervuilende generatoren. Zouden we niet een einddatum kunnen geven waarop alle schepen op walstroom moeten zitten? Want we leggen niet voor niets walstroom aan.