Bijdrage Binck­horst


30 augustus 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren hecht groot belang aan groene stadsontwikkeling. Daarom wil mijn fractie vandaag graag een aantal thema’s over groen bespreken, maar daarnaast ook wat vragen over cultuur en tot slot twee punten over Binckblocks.

Over het waterfrontpark: we lazen goed nieuws in de media, dat er 60 miljoen euro vanuit het rijk hiervoor komt. Kan het college aangeven wanneer hierover meer informatie naar de raad komt? Wanneer wordt er naar verwachting begonnen met de aanleg?

Voorzitter, dan hittestress. Het positieve effect van bomen op onze leefomgeving is geen gedachte-experiment, maar wetenschappelijk aangetoond. Een straatboom verlaagt de temperatuur op straat met 9 graden. In een tiny forest is de bodem in hete zomers 20 graden koeler dan daarbuiten. Wat doet het college nu eigenlijk tegen hittestress op de Binckhorst? Of vind het college dat het fijn wonen is op een hitte eiland?

Dan het ontwikkelen van groen per plot, zoals het college voorstelt in de ontwikkelstrategie. Dit leidt er in feite toe dat er wellicht wat groen te vinden is bij een gebouw, maar zodra je een paar stappen verder zet, sta je nog vele jarenlang in een woestijn. Dit is toch juist een slechte woonomgeving? Bij Pegasus lijkt dit al te gaan gebeuren. Hoe reflecteert de wethouder hierop? En bij Pegasus specifiek, wat zijn de mogelijkheden om de aangewezen groene en klimaatadaptieve gebieden met prioriteit te realiseren?

Voorzitter, de gemeenteraad heeft zich met moties duidelijk uitgesproken voor vergroening op de Binckhorst. Vergroening moet concreet worden gerealiseerd, dus met uitvoering, financiering en borging. Waar blijven de resultaten? Kan de wethouder aangeven of bij alle percelen die op korte termijn geschikt zijn vergroening, nu ook echt concreet aan de slag gegaan wordt? Zo ja, wanneer? En hoe kijkt de wethouder naar de aanbeveling van de inspreker van I’m Binck dat de gemeente bij het beheer beter zou kunnen ondersteunen?

Dan, voorzitter, de Partij voor de Dieren mist een ecologische visie. Dit kwam ook terug bij de inspraak van de AVN. Hoe wordt de Binckhorst een leefbare plek voor groen, bomen en dieren? Het is ook van belang ook dat natuurinclusief bouwen niet beperkt blijft tot de gebouwen zelf. Het groen in de openbare ruimte moet aansluiten op de bebouwde omgeving, anders blijft het een levenloos geheel. Vogels overleven niet als er geen rupsen zijn. Omdat de Binckhorst nu een snel uitdrogend hitte-eiland is, is jonge aanplant van bomen extra kwetsbaar. Hoe wordt hierop geanticipeerd? En gaat het college iets doen met de nadrukkelijke aanbeveling van de AVN om de kwaliteiten van de spontaan ontwikkelde natuur op het plot tussen de kasteeltuin en begraafplaats mee te nemen?

Voorzitter, zou het college iets zien in een specifiek kader voor natuur- en groenontwikkeling waar een kwaliteitsteam op kan toetsen? Op dit moment lijkt de focus vooral te liggen op asfalt en infrastructuur in de openbare ruimte. Er is veel aandacht voor bouwlogistiek, maar natuur heeft net zo goed tijd, visie en aandacht nodig. Zoals het nu gaat is het groen het kind van de rekening.

Dan voorzieningen, het overzicht over woningbouwplannen was duidelijk maar we missen een overzicht over geplande voorzieningen en hoe die zich nu verhouden tot de referentienormen. Komt het college nog met een duidelijke weergave hierover en zo ja, wanneer?

Dan over cultuur, het lijkt mijn fractie juist van grote meerwaarde als een vrijplaats zoals de samenscholing op de Binckhorst een op z’n minst een tijdelijke plek krijgt. Gaat de wethouder zich hiervoor inzetten? Mijn fractie las met interesse de stukken uit het WOO verzoek. Zo lezen we dat er ooit een afspraak gold dat bij opzeggen van het contract met de Samenscholing, alternatieve huisvesting zou worden aangeboden. Dit was in 2019 al duidelijk, waarom is hier dan niet beter op geanticipeerd? Ook zijn we benieuwd naar de stand van zaken wat betreft onze motie over het vrijplaatsenbeleid. Deze zou in het derde kwartaal aan de raad worden voorgelegd.

Voorzitter, dan over cultuur: er ligt een heel mooi rapport van Blueyard over cultuur op de Binckhorst, maar wat gebeurt daarmee? Worden de Sporendriehoek en het HAC terrein hier bijvoorbeeld echt voor gereserveerd? De Binckhorst is de perfecte plek voor een permanente vrijplaats, maar dan moet hier wel ruimte voor vrijgehouden worden.

Tot slot, over verklaring van geen bedenking voor de vergunning voor BinckBlocks: de stikstofpassage in de brief is gek. Er staat dat de raad op tijd over de strekking van het stikstofadvies geïnformeerd wordt. Kan de wethouder aangeven wanneer dat dan is, want het moment lijkt me juist nu? En kan het college aangeven wat er al meer bekend is over geluidwerende maatregelen?

Dank u wel.


Interessant voor jou

Bijdrage Vaststelling Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028

Lees verder

Bijdrage Rondvraag XR Support Demo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer