Bijdrage Binck­horst en HAC


Cie Ruimte

12 november 2020

Voorzitter, ten eerste dank aan de insprekers voor hun bijdrage. Gezien de grote hoeveelheid documenten, heb ik mijn bijdrage opgesplitst per onderwerp. Ik kan me wel vinden in de opmerking van de heer Scheper dat het wellicht beter zou zijn deze grote voorstellen niet allemaal in 1 commissie te behandelen.

Raadsvoorstel: Haagse Asfaltcentrale/Woningbouwimpuls Binckhorst, RIS306644

Ten eerste, de BZK-woningimpuls: we betalen als gemeente 19,6 miljoen mee aan cofinanciering, maar er is niet echt duidelijk wat de aanvraag is en de opsplitsing is van de kosten. Waarom krijgen we alle plannen in detail, maar is bij deze grote uitgave niet duidelijk waarvoor we dit geld precies gaan gebruiken? Kan de wethouder dit alsnog delen met de raad, want anders kan hier niet mee worden ingestemd?

Uit gesprekken met de HAC en diverse adviseurs en deskundigen is gebleken dat het standaard rekenmodel, waarmee geurzones berekend worden, enkel contouren op maaiveldhoogte berekent. Hoe kan het dat alle experts die alle milieu berekeningen hebben gedaan bij de meest vervuilende fabriek niet hebben gedacht dat de lucht uit de schoorsteen van een asfaltcentrale vies is? Is er niemand binnen de meetbureaus en de gemeente die zich realiseerde dat een meting op maainiveau niet voldoende was? Verder, kan de wethouder uitleggen hoe het kan dat het ingewikkelder is om een schoorsteen te verlengen dan een complete fabriek te verplaatsen? En kopen we als gemeente nu ook de grond waar de asfaltcentrale nu staat?

Ten slotte, omdat de geluidscontour aanzienlijk wijzigt, kunnen daarmee geluidsbeperkende maatregelen aan de nieuwbouw worden verminderd, wat houdt dit in?

Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) omgevingsplan Binckhorst, RIS306598

Voorzitter, de zone “Overige zone Waterfrontpark” is niet helemaal juist weergegeven op de verbeelding. Met dit herstelbesluit wordt deze zone aangepast. Wat is er precies aangepast en waarom? Waarom wordt in het document niet uitgelegd wat er dan onjuist was en wat aanpassing inhoudt? Het is onmogelijk om dat te zien op de bijgevoegde kaart.

Raadsvoorstel: Herziening projectdocument en bijbehorende grondexploitatie Van Klingerenkavel, RIS306101

Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden om de sociale huurwoningen te schrappen. Waarom moeten de regels uit het omgevingsplan en grondexploitatie worden aangepast om weer een private belegger te pleasen? Dit lijkt te veel op de situatie van het KJ-plein, waar ook de sociale woningen zijn verdwenen. Mevrouw Vavier deed dit net voorkomen als een voldongen feit, maar dit is een raadsvoorstel waar we tegen kunnen stemmen.

Deze grond is van de gemeente, en we kunnen dus eisen stellen. Waarom wordt er gekozen om niet de 30 % sociaal aan te houden, maar om de regels van de vorige woonagenda te volgen, waarbij woningen maar 20 jaar sociaal hoeven te zijn? Waarom wordt er verder akkoord gegeven op minder sociale huurwoningen dan oorspronkelijk was afgesproken?

Raadsvoorstel: Voorstel van het college inzake Definitief ontwerp inrichting buitenruimte Binckhorst Junoblok, RIS306388

Wat het Junoblok betreft, is er wel het een en ander te zeggen over vergroening. Bomen zouden niet mogelijk zijn, vanwege de Calistoweg, de daar aangelegd zou worden. Mijn fractie vraagt zich af: waarom wordt daar eigenlijk een weg aangelegd?

In het gebiedspaspoort wordt gesproken van een ‘robuuste samenhangende groenstructuur’ op die locatie. Waarom wordt er dan een weg doorheen gelegd? Zou het een mogelijkheid zijn om daar geen weg neer te leggen, zodat tussen de bouwblokken gewoon een aaneengesloten park kan liggen?

Waarom leggen we een weg aan puur en alleen zodat men een rondje om de huizen kan rijden? En dat in een wijk waar we autoverkeer willen ontmoedigen.

Commissiebrief: Stand van zaken Binckhorst 1e en 2e kwartaal 2020, RIS306600

Interessant om te zien hoe alles ervoor staat. We zien wel dat ook hier veel projecten geen sociale huur gaan aanbieden. Moet dat allemaal gecompenseerd worden met het project ‘100% sociaal’? Dat zijn namelijk maar 300 woningen, terwijl grote projecten als Binck Blocks en One Milky Way helemaal geen sociale huurwoningen bouwen.

Dan nog een opmerking over het Trekvlietpark. Waarom wordt hier niet gekeken naar ecologie? Mijn fractie zou graag willen dat in de gebiedspaspoorten ecologie ook meegenomen wordt als onderdeel. Hoe staat de wethouder daar tegenover?

Tenslotte, voorzitter. Ik begon mijn betoog al met een opmerking over de hoeveelheid stukken. Als raadsleden worden we overladen met documenten, waarin we moeten graven om er nou achter te komen welke beslissingen er worden gemaakt. Deze ‘instemmen en verder geen vragen stellen’ mentaliteit’ zorgt ervoor dat we vaak achter de feiten aanlopen, zoals met de BZK-woningimpuls besteding. Ziet de wethouder een manier om meer overzicht te creëren voor de raad?


Interessant voor jou

Bijdrage Gedachtewisseling coronacrisis

Lees verder

Bijdrage Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer